Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński i prof. dr hab. Arnold Pabian. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, dr Krystyna Pawłowska, dr Roman Garbiec. Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk, dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz, dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski. Nieobecni na zdjęciu: dr Jolanta Urbańska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr inż. Edward Chrzan

Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (obecnie na emeryturze) prof. dr hab. Arnold Pabian
Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, dr Krystyna Pawłowska (obecnie na emeryturze), dr Roman Garbiec.
Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk, dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz, dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski.
Nieobecni na zdjęciu: dr Jolanta Urbańska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr inż. Edward Chrzan, dr hab.  prof. PCz Bogusława Ziółkowska

Katedra Marketingu powstała w 2012 roku. Jej personel naukowo-dydaktyczny oraz wyposażenie wywodzą się z Katedry Podstaw Marketingu, która funkcjonowała w latach 2000-2008, a następnie została przekształcona w Katedrę Marketingu działającą do 2012 roku. Organizacją działalności i rozwojem tych komórek organizacyjnych zajmowały się dwie osoby: dr hab. Janusz Klisiński prof. PCz do 2006 r. oraz prof. dr hab. inż. Arnold Pabian od 2000 r. do chwili obecnej.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na badaniu i analizie otoczenia marketingowego, wyborze rynków docelowych, marketingu mix, w tym zintegrowanej promocji mix, oraz na zarządzaniu działalnością marketingową w odniesieniu do podmiotów i organizacji funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Do ważniejszych osiągnięć naukowych z tego zakresu można zaliczyć: opracowanie koncepcji marketingu szkoły wyższej, uporządkowanie instrumentarium promocji mix w układzie: media – formy – treści, kreację użytecznych rozwiązań dotyczących zintegrowanej promocji mix. Istotne miejsce w dociekaniach naukowych pracowników Katedry zajmuje marketing międzynarodowy oraz globalny, a w szczególności wpływ różnic kulturowych na przedsięwzięcia biznesowe realizowane na rynkach zagranicznych. Znacznym osiągnięciem naukowym Katedry jest wkład w rozwój młodych, dopiero kształtujących się na świecie obszarów wiedzy, które stanowią sustainable marketing oraz sustainable management. W sferze zainteresowań Katedry jest również sensory marketing oraz jego szerokie instrumentarium oddziaływania na konsumentów.

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje prowadzenie zajęć z przedmiotów takich jak: marketing, zarządzanie marketingowe, marketing międzynarodowy, marketing usług, marketing terytorialny, marketing przemysłowy, marketing wartości, marketing w turystyce i rekreacji, marketing internetowy, współczesne trendy i koncepcje marketingowe, badania marketingowe, strategie promocji, wzornictwo i techniki reklamy, profesjonalna sprzedaż produktów i usług. Prowadzone są również zajęcia ze studentami w języku angielskim. Wysoki poziom świadczonych przez Katedrą Marketingu usług edukacyjnych potwierdzają między innymi następujące wyróżnienia przyznane chociażby jego dyrektorowi prof. A. Pabianowi: I miejsce w kategorii Najlepszy Wykładowca Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w 2003 i 2007 roku oraz tytuł Najpopularniejszego Prowadzącego Wykłady na Wydziale Zarządzania w 2009 roku (wybory organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC).

Pracownicy Katedry angażują się w działalność Kół naukowych Wydziału Zarządzania: dr hab. prof. PCz. Bogusława Ziółkowska jest opiekunem Koła Naukowe BUSINESS NET, dr Jolanta Urbańska Koła MSP, a dr Sławomir Kowalski do października 2018 roku prowadził Turystyczne Koło Naukowe PerPedes&Yeti.

LXVI (66) „Wieczór z marketingiem” (listopad 2016)

Członkowie Katedry Marketingu:

Prorektor ds. zarządzania i marketingu prof dr hab. Arnold Pabian

dr hab.  prof. PCz Bogusława Ziółkowska

dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz,

dr Roman Garbiec,

dr inż. Anna Niedzielska,

dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska,

dr Krzysztof Ratman.

 

dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk,

dr Sławomir Kowalski,

dr Agata Krukowska-Miler,

dr inż. Katarzyna Łazorko,

dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz.

 

Od 2017 roku Katedra Marketingu aktywnie włącza się w edukację na poziomie praktycznym współorganizując wraz ze Śląskim Towarzystwem Marketingowym w Katowicach Wieczory z Marketingiem, odbywające się na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.