Pierwszy rzqd, od lewej / The first row from the left: dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz (kierownik Zakładu Zarządzania Informacją i Wiedzą / The Head of the Information and Knowledge Management Department), dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr inż. Klaudia Smoląg (kierownik Zakładu Technologii Informatycznych / The Head of the Informatic Technologies Department), prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (dyrektor Instytutu / Director of the Institute), dr inż. Paula Pypłacz, dr inż. Dariusz Dudek, dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute). Drugi rząd, od lewej / The second row from the left: dr inż. Artur Wrzalik, dr inż. Paweł Kobis, dr inż. Rafał Niedbał, mgr Grzegorz Chmielarz, dr inż. Adam Sokołowski, dr inż. Mariusz Pudło
Pierwszy rząd, od lewej / The first row from the left: dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz, dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr hab. inż. Klaudia Smoląg prof. PCz, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka,
dr inż. Paula Pypłacz, dr inż. Dariusz Dudek, dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz.
Drugi rząd, od lewej / The second row from the left: dr inż. Artur Wrzalik, dr inż. Paweł Kobis, dr inż. Rafał Niedbał, dr Grzegorz Chmielarz,
dr inż. Adam Sokołowski, dr inż. Mariusz Pudło

Profesor Leszek Kiełtyka jest Członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Sekcji Nauk Ekonomicznych.

Profesor Leszek Kiełtyka postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30.11.2004 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizatorskie uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Pracę w PCz, Medalem im. Karola Adamieckiego, Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego oraz medalem Ministra Rozwoju RP – Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP. W uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych prof. L. Kiełtyka uzyskał nominację i wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej 2006 – Naukowcy Zjednoczonej Europy. Prof. L. Kiełtyka był członkiem Polskiej Komisji Akredy­tacyjnej, a obecnie jest jej ekspertem. W 2016 roku w ramach trzeciej edycji konkursu „Złote Pióro Przeglądu Organizacji” profesor L. Kiełtyka otrzymał I nagrodę i okolicznościową sta­tuetkę za artykuł pt. Rola menedżera we współczesnych or­ganizacjach („PO”, nr 8/2016). Był promotorem zakończonych 15 prac doktorskich, z których 5 zostało obronionych z wyróż­nieniem.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry ISZ koncentrują się na szeroko pojętym zastosowaniu technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami. Problematyka badań obejmuje m.in. zagadnienia związane z rozwojem systemów informatycznych w strukturach zarzą­dzania, systemów multimedialnych wspomagających ko­munikację w zarządzaniu, z zarządzaniem informacją i wie­dzą, ewolucją gospodarki elektronicznej, wirtualizacją pro­cesów zarządzania, telepracą, telenauką, cloud computingiem, energetyką prosumencką, adaptacją narzędzi sztucznej inteligencji w obszarach zarządzania, wspomaga­niem menedżera w procesie podejmowania decyzji czy zdolnościami intuicyjnymi menedżerów.

Efektem wymiernym prowadzonych prac badawczych są pu­blikacje pracowników Katedry ISZ w formie monografii, roz­działów w książkach, artykułów i referatów. Pracownicy Katedry ISZ aktywnie uczestniczą w konferencjach krajowych i międzynarodowych. W Katedrze ISZ zrealizowano 9 projek­tów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Nau­kowych, a później Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizowany został w ramach Komisji Europejskiej program „Leonardo da Vinci” Nr PL/98/2/06502/PL/II.1.1.a/FPC, który nadzorowany był przez prof. Leszka Kiełtykę.

Aktualnie, od października 2015 r., pracownicy Instytutu ISZ realizują projekt pt. „Metoda akceleracji rozwoju kompe­tencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” w partnerstwie z Politechniką Poznańską, która jest jego koordynatorem.

Pracownicy Katedry ISZ prowadzą zajęcia z przedmiotów: nauki o organizacji, zarządzanie i zarządzanie informacją i wiedzą. Są w grupie nauczycieli, którzy jako pierwsi prowa­dzili e-zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Pracownicy Katedry ISZ od roku 1999, pod kierunkiem prof. L. Kiełtyki, pomysłodawcy i inicjatora, organizują konfe­rencję „Multimedia w Biznesie” (trzynaście edycji), która na stałe wpisała się w kalendarz przedsięwzięć naukowych ukie­runkowanych na formy aplikacyjności technologii informacyj­nych w zarządzaniu. Ponadto są organizatorami cyklicznych konferencji: „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organiza­cji” – od roku 2010, trzy edycje; „Energetyka prosumencka w wymiarach zrównoważonego rozwoju” – od roku 2014, trzy edycje oraz „Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami” – od roku 2015, dwie edycje.

Pracownicy Katedry ISZ byli również współorganizatorami se­minarium naukowego „IT w organizacjach gospodarczych” – od roku 2002, cztery edycje i „Zarządzanie jednostkami samo­rządu terytorialnego”, którego współorganizatorami byli rów­nież studenci III stopnia studiów kierunku zarządzanie WZ PCz.

W obszarze rozwoju naukowego w latach 1997-2018 trzech pracowników Katedry uzyskało stopnień naukowy dok­tora habilitowanego (R. Kucęba, W. Jędrzejczyk, K. Smoląg), a dwunastu stopień doktora nauk ekonomicznych.

Wszyscy pracownicy Katedry ISZ są aktywnymi członkami Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Jako członkowie TNOiK pracownicy Katedry ISZ zrealizowali projekt szkoleniowo-edukacyjny nt. „Zanim udusi nas SMOG – Społecznościowa Platforma Transferu Wiedzy (SPTW)”. Projekt współfinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pro­gramu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” w 2015 r.