Siedzą od lewej / Sitting from the left: dr Marcin Stępień, dr inż. Elżbieta Wysłocka, dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute), dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz (dyrektor Instytutu / Director of the Institute), prof. dr hab. Alfreda Zachorowska, dr hab. Izabela Krawczyk prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute), dr Agnieszka Wójcik-Mazur. Stoją od lewej / Standing from the left: mgr Monika Kapler, dr Seweryn Cichoń, dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Izabela Turek, dr inż. Małgorzata Kuraś, dr Patrycja Krawczyk, mgr Luiza Piersiala, dr Patrycja Kokot-Stępień, dr inż. Lidia Włodarska-Zoła, dr Justyna Łukomska-Szarek, dr Iwetta Budzik-Nowodzińska, dr inż. Renata Biadacz, dr inż. Karolina Rybicka, dr Zuzanna Ostraszewska, dr inż. Jolanta Rubik, dr inż. Sylwia Kowalska, dr Tomasz Budzik, dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza, dr Agnieszka Tylec, dr Waldemar Szczepaniak, dr Sylwia Łęgowik-Świącik, dr inż. Dariusz Wielgórka, mgr Rafał Chłąd

Siedzą od lewej / Sitting from the left: dr Marcin Stępień,
dr inż. Elżbieta Wysłocka,
dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz,
prof. dr hab. Jolanta Chluska (dyrektor Katedry / Director of the Institute),
prof. dr hab. Alfreda Zachorowska, dr hab. Izabela Krawczyk prof. PCz
dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur prof. PCz
(zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute)
.
Stoją od lewej / Standing from the left: mgr Monika Kapler, dr Seweryn Cichoń, dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Izabela Turek, dr inż. Małgorzata Kuraś, dr Patrycja Krawczyk, mgr Luiza Piersiala, dr Patrycja Kokot-Stępień, dr inż. Lidia Włodarska-Zoła, dr Justyna Łukomska-Szarek, dr Iwetta Budzik-Nowodzińska, dr inż. Renata Biadacz, dr inż. Karolina Rybicka, dr Zuzanna Ostraszewska, dr inż. Jolanta Rubik, dr inż. Sylwia Kowalska, dr inż. Tomasz Budzik, dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
, dr Agnieszka Tylec, dr Waldemar Szczepaniak, dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute) , dr inż. Dariusz Wielgórka, mgr Rafał Chłąd

Katedria Finansów, Bankowości i Rachunkowości w obecnym kształcie istnieje od 2015 roku. W jego skład wchodzi Zakład Rachunkowości oraz Zakład Finansów i Bankowości. W roku 1997, czyli roku powstania Wydziału Zarządzania, funkcjonowały Katedra Rachunkowości i Katedra Finansów i Bankowości. Pierwszym kierownikiem Katedry Rachunkowości był w latach 1997-1999 prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin – współzałożyciel i dziekan Wydziału Zarządzania, autorytet w dziedzinie historii i teorii rachunkowości, natomiast kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości była dr hab. Alfreda Zachorowska prof. PCz – autorytet w dziedzinie finansów.

Uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa Uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa” (maj 2016) / Participants of VI International Conference “Management of costs of enterprise” (May 2016)

W latach 1999-2002 Katedra Rachunkowości stanowiła część Katedry Mikroekonomii, Inwestycji i Rachunkowości pod kierownictwem dr. hab. Eugeniusza Sitka prof. PCz, a od roku 2003 weszła w skład Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości. W 2013 roku kierownikiem Katedry została dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz, która od roku 2015 pełni funkcję dyrektora Katedry.

W roku 2007 dr hab. Alfreda Zachorowska prof. PCz uzyskała tytuł naukowy profesora. Ponadto w Katedrze wypromowało się 4 doktorów habilitowanych i 25 doktorów nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jedna z prac habilitacyjnych otrzymała Nagrodę im. prof. Stanisława Skrzywana, dwie prace doktorskie zostały uhonorowane Nagrodą Rady Naukowej SKwP. W Katedrze FBiR prowadzone są prace badawcze w dwóch zakładach: Zakładzie Finansów i Bankowości oraz Zakładzie Rachunkowości.

Kierunek badań naukowych pracowników obejmuje w szczególności: finansowe metody określania efektywności inwestycji; metody i instrumenty obniżające ryzyko inwestycyjne i kredytowe; finansowe instrumenty rozwoju inwestycyjnego, lokalnego oraz rynku pracy; efektywność transakcji fuzji i przejęć; efektywność źródeł finansowania działalności podmiotów gospodarczych; wpływ globalizacji na organizację rachunkowości i na efektywność systemu finansowego przedsiębiorstw; optymalizację kosztów jako efektu restrukturyzacji przedsiębiorstw; rachunek kosztów normatywnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym; rachunkowość w zarządzaniu. Badania naukowe prowadzone są także w pięciu kołach naukowych: „Analityk samorządowy”, „Bankowiec XXI wieku”, „Buchalter”, „Innowator”, a także „MacroKnow”.

Realizowana przez Katedrę działalność dydaktyczna skupia się głównie na kierunku studiów finanse i rachunkowość. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z gospodarką finansową i rachunkowością podmiotów, zdefiniowanych przez pryzmat rynkowego i publicznego systemu finansowego, identyfikacją oraz kalkulacją parametrów finansowych, z uwzględnieniem uwarunkowań podejmowanych decyzji zarządczych. Pracownicy Katedry FBiR prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych: rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi oraz zarządzanie nieruchomościami w sektorze publicznym.

Katedra jest organizatorem kilku cyklicznych konferencji:
– „Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa” – konferencja o cyklu dwuletnim, pod patronatem SKwP i KIBR;
-„Rachunkowość w zarządzaniu” – coroczna konferencja, organizowana w ramach funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Buchalter”;
-„Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania organizacjami” – coroczna konferencja kół naukowych: „Macroknow”, „Bankowiec XXI wieku” oraz „Analityk samorządowy”, pod patronatem PTE i „Przeglądu Organizacji”;
-Międzynarodowy Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski: „Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą”;
-„Zrównoważony rozwój w zarządzaniu” – coroczna Konferencja Kół Naukowych.

Uczestnicy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarzędzanie zasobami organizacji wobec wyzwań gospodarczych i społecznych XXI wieku Participants of IV Nationwide Scientific Conference “Management of resources of organization with regard to economic and social challenges of 21st century” (June 2017)

Katedra inicjuje wiele tematycznych spotkań, jednodniowych konferencji, prelekcji, warsztatów naukowych i szkoleń, zarówno dla pracowników, jak i studentów. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu pracowników Katedry w takich organizacjach jak: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) oraz dzięki aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami biznesowymi i przedstawicielami praktyki gospodarczej (m.in. Urząd Miasta Częstochowy, Konfederacja Lewiatan, Raiffeisen Bank Polska, Macrologic).

Pracownicy Katedry uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, co skutkuje współpracą z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce oraz z uczelniami zagranicznymi, m.in.: we Freibergu, w Sao Paulo, Kijowie, Bratysławie, Preszowie, Koszycach, Ostrawie, Jekaterynburgu, Dniepropietrowsku.