Pierwszy rzqd, od lewej / The first row from the left: dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz (kierownik Zakładu Zarządzania Informacją i Wiedzą / The Head of the Information and Knowledge Management Department), dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr inż. Klaudia Smoląg (kierownik Zakładu Technologii Informatycznych / The Head of the Informatic Technologies Department), prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (dyrektor Instytutu / Director of the Institute), dr inż. Paula Pypłacz, dr inż. Dariusz Dudek, dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute). Drugi rząd, od lewej / The second row from the left: dr inż. Artur Wrzalik, dr inż. Paweł Kobis, dr inż. Rafał Niedbał, mgr Grzegorz Chmielarz, dr inż. Adam Sokołowski, dr inż. Mariusz Pudło
Pierwszy rząd, od lewej / The first row from the left: dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. uczelni, dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr hab. inż. Klaudia Smoląg prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka,
dr inż. Paula Pypłacz, dr inż. Dariusz Dudek, dr hab. inż. Robert Kucęba prof. uczelni.
Drugi rząd, od lewej / The second row from the left: dr inż. Artur Wrzalik, dr inż. Paweł Kobis, dr inż. Rafał Niedbał, dr Grzegorz Chmielarz,
dr inż. Adam Sokołowski, dr inż. Mariusz Pudło

Profesor Leszek Kiełtyka postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30.11.2004 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizatorskie uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Pracę w PCz, Medalem im. Karola Adamieckiego, Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego oraz medalem Ministra Rozwoju RP – Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP. W uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych prof. L. Kiełtyka uzyskał nominację i wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej 2006 – Naukowcy Zjednoczonej Europy. Prof. L. Kiełtyka był członkiem Polskiej Komisji Akredy­tacyjnej, a obecnie jest jej ekspertem. W 2016 roku w ramach trzeciej edycji konkursu „Złote Pióro Przeglądu Organizacji” profesor L. Kiełtyka otrzymał I nagrodę i okolicznościową sta­tuetkę za artykuł pt. Rola menedżera we współczesnych or­ganizacjach („PO”, nr 8/2016). Był promotorem zakończonych 15 prac doktorskich, z których 5 zostało obronionych z wyróż­nieniem. Aktualnie prof. L. Kiełtyka jest kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania PCz.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry ISZ koncentrują się na szeroko pojętym zastosowaniu technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami. Problematyka badań obejmuje m.in. zagadnienia związane z rozwojem systemów informatycznych w strukturach zarzą­dzania, systemów multimedialnych wspomagających ko­munikację w zarządzaniu, z zarządzaniem informacją i wie­dzą, ewolucją gospodarki elektronicznej, wirtualizacją pro­cesów zarządzania, telepracą, telenauką, cloud computingiem, energetyką prosumencką, adaptacją narzędzi sztucznej inteligencji w obszarach zarządzania, wspomaga­niem menedżera w procesie podejmowania decyzji czy zdolnościami intuicyjnymi menedżerów.

VII Międzynarodowa Konferencja „Multimedia w Biznesie
VII Międzynarodowa Konferencja „Multimedia w Biznesie” – wideokonferencja (marzec 2008)
VII International Conference „Multimedia in Business” – videoconference (March 2008)

Efektem wymiernym prowadzonych prac badawczych są pu­blikacje pracowników Katedry ISZ w formie monografii, roz­działów w książkach, artykułów i referatów. Pracownicy Katedry ISZ aktywnie uczestniczą w konferencjach krajowych i międzynarodowych. W Katedrze ISZ zrealizowano 9 projek­tów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Nau­kowych, a później Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizowany został w ramach Komisji Europejskiej program „Leonardo da Vinci” Nr PL/98/2/06502/PL/II.1.1.a/FPC, który nadzorowany był przez prof. Leszka Kiełtykę.

Aktualnie, od października 2015 r., pracownicy Instytutu ISZ realizują projekt pt. „Metoda akceleracji rozwoju kompe­tencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” w partnerstwie z Politechniką Poznańską, która jest jego koordynatorem.

Pracownicy Katedry ISZ prowadzą zajęcia z przedmiotów: nauki o organizacji, zarządzanie i zarządzanie informacją i wiedzą. Są w grupie nauczycieli, którzy jako pierwsi prowa­dzili e-zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Pracownicy Katedry ISZ od roku 1999, pod kierunkiem prof. L. Kiełtyki, pomysłodawcy i inicjatora, organizują konfe­rencję „Multimedia w Biznesie” (trzynaście edycji), która na stałe wpisała się w kalendarz przedsięwzięć naukowych ukie­runkowanych na formy aplikacyjności technologii informacyj­nych w zarządzaniu. Ponadto są organizatorami cyklicznych konferencji: „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organiza­cji” – od roku 2010, trzy edycje; „Energetyka prosumencka w wymiarach zrównoważonego rozwoju” – od roku 2014, trzy edycje oraz „Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami” – od roku 2015, dwie edycje.

Pracownicy Katedry ISZ byli również współorganizatorami se­minarium naukowego „IT w organizacjach gospodarczych” – od roku 2002, cztery edycje i „Zarządzanie jednostkami samo­rządu terytorialnego”, którego współorganizatorami byli rów­nież studenci III stopnia studiów kierunku zarządzanie WZ PCz.

W obszarze rozwoju naukowego w latach 1997-2018 trzech pracowników Katedry uzyskało stopnień naukowy dok­tora habilitowanego (R. Kucęba, W. Jędrzejczyk, K. Smoląg), a dwunastu stopień doktora nauk ekonomicznych.

Wszyscy pracownicy Katedry ISZ są aktywnymi członkami Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Jako członkowie TNOiK pracownicy Katedry ISZ zrealizowali projekt szkoleniowo-edukacyjny nt. „Zanim udusi nas SMOG – Społecznościowa Platforma Transferu Wiedzy (SPTW)”. Projekt współfinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pro­gramu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” w 2015 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja „Multimedia w Biznesie i Zarzgdzaniu
VIII International Conference „Multimedia in Business and Management” – exhibition (October 2009)