Samodzielny Zakład Rozwoju Regionalnego powstał na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w październiku 2012. Celem utworzenia Zakładu jest odpowiedź na potrzeby powiązania gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów rozwoju regionalnego poprzez prowadzenie prac badawczych oraz rozpowszechnianie ich wyników wśród uczestników tego procesu. Z dniem 01.04.2015 roku Zakład Rozwoju Regionalnego został przekształcony w Katedrę Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem.

Działalność naukowo-badawcza

W działalności Katedry dominują zagadnienia związane z szeroko pojętym aspektem przestrzennym powiązanym z ochroną środowiska, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz rozwojem terytorialnym. Na uwagę zasługuje lokalny kontekst badań, gdyż istotna liczba prac badawczych, jak również problematyka zajęć dydaktycznych koncentruje się wokół problematyki związanej z Częstochową oraz subregionem północnym Województwa Śląskiego, szczególnie północną częścią Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Do najważniejszych osiągnięć Katedry w obszarze naukowo – badawczym należy działalność publikacyjna. Zespół Katedry corocznie, regularnie publikuje wyniki swoich badań w wielu czasopismach, w tym o najwyższej renomie oraz w postaci monografii w największych wydawnictwach o zasięgu światowym.

 Działalność  dydaktyczna i ekspercka

Procesy dydaktyczne realizowane przez Katedrę posiadają innowacyjny charakter polegający na jak największym angażowaniu studentów w procesy społeczno – gospodarcze mające miejsce w przestrzeni miasta i regionu. Najważniejsze obszary działalności w zakresie dydaktyki dotyczą zagadnień środowiskowych, ekorozwoju, rozwoju terytorialnego,  Systemów Informacji Geograficznej, geografii ekonomicznej, turystyki oraz różnych aspektów ekonomii i zarządzania. Procesy dydaktyczne opierają się również na e-learningu oraz Centrum Modelowania Cyklu Życia.

Bardzo ważnym aspektem działalności dydaktycznej jest prowadzenie wielu wykładów i ćwiczeń w języku angielskim oraz opieka nad studentami zagranicznymi w programie Erasmus+.

Na uwagę zasługuje również praktyczna działalność ekspercka i doradcza pracowników Katedry na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym oraz internacjonalizacja, której efektem jest udział we wspólnych projektach oraz badania i publikacje powstające w zespołach międzynarodowych. Pracownicy Katedry są aktywnymi członkami wielu towarzystw naukowych, w tym o zasięgu światowym, jak na przykład: Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN o/Katowice,  International Society for Professional Innovation Management, Association of American Geographers, Regional Science Association, The International Geographical Union.

Wydarzenia organizowane / współorganizowane przez Katedrę

Pracownicy Katedry

tytuł naukowy imię i nazwisko adres email tel.
nr pokoju
mgr Katarzyna Rozpondek katarzyna.rozpondek@wz.pcz.pl 484 62/4
dr Agata Kielesińska agata.kielesińska@wz.pcz.pl 484 63/4
dr Agnieszka Ociepa-Kubicka agnieszka.ociepa-kubicka@wz.pcz.pl 484 62/4
dr inż. Marzena Pytel-Kopczyńska marzena.pytel-kopczynska@wz.pcz.pl 484 63/4
dr Anna Zelga-Szmidla anna.zelga-szmidla@wz.pcz.pl 484 62/4
prof. PCz. dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz tomasz.nitkiewicz@wz.pcz.pl 484 63/4
prof. PCz. dr hab. Piotr Pachura piotr.pachura@wz.pcz.pl 484 64/4