Działalność naukowo-badawcza

Katedra prowadzi badania nad zastosowaniem osiągnięć językoznawstwa i przekładoznawstwa do badań nad językiem biznesu, handlu, prawa i ekonomii. Zakres badań obejmuje zagadnienia optymalizacji przepływów informacyjnych w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i handlowych, przekład pisemny i ustny tekstów specjalistycznych, zagadnienia programowania lingwistycznego, językowe aspekty komunikacji dwujęzycznej w biznesie, nauczanie języków specjalistycznych, a także zagadnienia związane z nauczaniem podstaw przekładu specjalistycznego. Pracownicy Katedry biorą udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych konferencjach poświęconych zagadnieniom tłumaczenia tekstów prawniczych i ekonomicznych.

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi zajęcia na kierunkach: Filologia, specjalność Język Biznesu (angielski) oraz Angielski Język Biznesu na Wydziale Zarządzania. Studia te mają charakter interdyscyplinarny, gdyż ich absolwent zyskuje nie tylko doskonałą znajomość języka angielskiego, podstawową znajomość drugiego obranego języka traktowanego jako fakultatywny, lecz także opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do tłumaczenia specjalistycznego (teksty prawne, administracyjno-urzędowe i handlowo-marketingowe).

Działalność dydaktyczna obejmuje również: usprawnianie programów nauczania w oparciu o doświadczenia translatoryczne i lingwistyczne szkół partnerskich, opracowywanie programów nauczania do poszczególnych przedmiotów nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów kierunkowych,

W latach 2003- 2009 Katedra prowadziła również lektoraty języka angielskiego i niemieckiego w zakresie języka biznesowego i ogólnego na studiach dziennych i zaocznych.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat

Utworzenie w roku akademickim 2017/2018 nowego kierunku studiów wyższych I stopnia – Angielski Język Biznesu.

Utworzenie w roku akademickim 2009/2010 nowego kierunku studiów wyższych I stopnia – Filologia, Język Biznesu z wykładowym językiem angielskim lub niemieckim – oferującego połączenie kompetencji językowych ze znajomością zagadnień biznesowych.

Prowadzenie specjalności na studiach magisterskich z wykładowym językiem obcym (angielskim/niemieckim) Komunikacja lingwistyczna w zarządzaniu.

Prowadzenie dodatkowej specjalności Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym z wykładowym językiem obcym (angielskim /niemieckim) w latach 2002-2006.

W latach 2003 – 2011 siedmioro obecnych i byłych pracowników naszej Katedry uzyskało stopień naukowy doktora nauk humanistycznych: dr Joanna Krzemińska- Krzywda – 2005; dr Alina Bryll – 2006; dr Aleksandra Radziszewska – 2007; dr Iwona Sikora – 2008, dr Marek Zasempa – 2009, dr Krzysztof Przygoński – 2011, dr Marta Wiśniowska – 2011.

Pracownicy Katedry

POKÓJ
KONTAKT
KONSULTACJE
prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski
Kierownik Katedry Języka Biznesu
61/DS4
Telefon: 034 3250 456
E-mail: julian.maliszewski@wz.pcz.pl
dr Marek Zasempa
Zastępca Kierownika Katedry Języka Biznesu
60,70/DS4
Telefon: 034 3250 456
E-mail: marek.zasempa@wz.pcz.pl
prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda
70/DS4
Telefon: 034 3250 456
E-mail: andrzej.lyda@wz.pcz.pl
dr inż. Aleksandra Radziszewska
70/DS4
Telefon: 034 3250 456
E-mail: aleksandra.radziszewska@wz.pcz.pl
dr Iwona Sikora
60/DS4
Telefon: 034 3250 456
E-mail: iwona.sikora@wz.pcz.pl
dr Marta Wiśniowska
60/DS4
Telefon: 034 3250 456
E-mail: marta.wisniowska@wz.pcz.pl
dr n. med. Jolanta Jasik-Ślęzak
65/DS4
Telefon: 034 3250 417
E-mail: jolanta.jasik-slezak@wz.pcz.pl
mgr Christine Frank-Szarecka
60/DS4
Telefon: 034 3250 456
E-mail: christine.frank-szarecka@wz.pcz.pl