Zdjecie Katedry Informatyki Ekonomicznej

Zdjecie Katedry Informatyki Ekonomicznej

Od 1 października 1998 r. rozpoczął działalność Zakład Informatyki Ekonomicznej, który decyzją Rady Wydziału Zarządzania w marcu 2000 r. został przekształcony w Katedrę Informatyki Ekonomicznej. Kierownikiem jednostki przez 16 lat był prof. Adam Nowicki. Od 2014 r. funkcję tę pełni dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz, która przez 14 lat obejmowała stanowisko zastępcy kierownika Katedry. Skład osobowy jednostki ulegał zmianom, były to zarówno przyjęcia nowych pracowników, jak i odejścia pracowników do sfery działalności biznesowej.

W rozwoju naukowym oraz w definiowaniu obszarów badań niezwykle ważne są katedralne seminaria jako forum twórczej dyskusji nad prezentowanymi rozwiązaniami problemów badawczych. Asystenci pracujący nad rozprawami doktorskimi uczestniczyli także w konsorcjach doktoranckich organizowanych przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Obecnie wszyscy doktorzy prowadza badania naukowe w obszarach, które stanowią istotę ich zainteresowań naukowych, a zgromadzone wyniki badań oraz studiów literaturowych stają się materiałem do książek i artykułów naukowych. Kierunki badań naukowych prowadzonych w Katedrze IE są zogniskowane wokół szeroko rozumianych możliwości wykorzystania ICT w zarządzaniu organizacjami, we wdrażaniu systemów informacyjnych zarządzania, w rozwijaniu podejścia procesowego w zarządzaniu oraz zarządzaniu procesami.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotów: technologie informacyjne, systemy informacyjne zarzadzania, procesy informacyjne zarzadzania, zarządzanie procesami, modelowanie procesów logistycznych, zintegrowane systemy zarządzania czy zarządzanie projektem.

Pracownicy Katedry IE ukończyli w 2016 r. w Poczdamie certyfikowane szkolenie z zakresu użytkowania zintegrowanego systemu informatycznego SAP, co pozwoliło na prowadzenie atrakcyjnych zajęć na specjalności nowe usługi biznesowe. Dzięki współpracy z firmą TRW Centrum Finansowe ukierunkowano tematykę zajęć na przygotowanie absolwentów do pracy z modułami systemu SAP dedykowanymi finansom i rachunkowości w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane sa nowoczesne rozwiązania informatyczne. Firma Macrologic od ponad 10 lat udostępnia do celów dydaktycznych kolejne, nowsze wersje zintegrowanego systemu Expertis, a w roku 2017 Katedra uzyskała dostęp do najnowszej wersji systemu Merit, który bazuje na podejściu procesowym. Zajęcia prowadzone są również w systemie e-learningowym, który zyskał na popularności dzięki szkoleniom dla nauczycieli akademickich PCz organizowanym przez dr hab. Dorotę Jelonek prof. PCz, przewodniczącą Zespołu ds. e-learningu w PCz (2012-2016) oraz ekspertów – członków Zespołu, w tym także dr Tomasza Turka.

W 2004 roku pracownicy Katedry IE zorganizowali w Morsku Konferencję Naukową NTIE „Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny”. Katedra jest także organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”. W roku 2017 odbyła się jej piąta edycja. W każdej uczestniczyło ponad 100 osób z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce.

Prawie wszyscy pracownicy Katedry IE od wielu lat są członkami Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Prof. dr hab. Adam Nowicki pełnił funkcję prezesa Towarzystwa w latach 2002-2007, a dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz jest członkiem Zarządu od 2011 r. Pracownicy Katedry IE należą także do: Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania przy PAN O. Katowice, Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego (SEA), TNOiK, Eurasia Business  and Economics Society (EBES), Interational Engineering and Technology Institute (IETI), Stowarzyszenia Menedżerów Jakości.

Za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne pracownicy Katedry IE byli wielokrotnie nagradzani Nagrodami Rektora PCz. W 2008 r. 222222dr Damian Dziembek zdobył I miejsce w Konkursie NTIE na najlepsza pracę doktorską z dziedziny informatyki ekonomicznej. Promotorem pracy był prof. dr hab. Adam Nowicki. Natomiast w 2013 r. komisja konkursowa przystała III miejsce pracy dr Andrzeja Chluskiego, której promotorem była dr hab. Dorota Jelonek prof. Pcz.