Historia Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Dzieje Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości wpisują się w sam proces tworzenia Wydziału Zarządzania. Już w chwili przekształceni Katedry Organizacji i Zarządzania na wydziale Budowy Maszyn, która była kolebą obecnego Wydziału Zarządzania, na mocy Uchwały Ne 105 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dn. 9,12,1992 w wydziałowy  Instytut Zarządzania i Marketingu, w jego strukturze wyodrębniono trzy  zakłady: Ekonomii, Finansów i Rachunkowości oraz Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Zakład Ekonomii, który został wówczas powołany do życia, ewaluował i zmieniał swoją nazwę, jednak w sposób nieprzerwany  w zakresie realizacji swojej misji  i zadań naukowo-dydaktycznych funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania.   W 1994 r. Zakład Ekonomii stał się jednostką Instytutu Zarządzania (jednostki podstawowej) posiadającego prawa Wydziału. W 1997 r., gdy Instytut Zarządzania został przekształcony w Wydział Zarządzani, na bazie Zakładu Ekonomii zostały powołane dwie jednostki: Katedra Makroekonomii i Polityki Ekonomicznej, której kierownictwo objął dr hab. Kazimierz Fiedorowicz, prof. PCz. oraz Katedra Mikroekonomii, Inwestycji i Rachunkowości na czele z kierownikiem prof. Eugeniuszem Sitkiem, która w 2008 r. została przekształcona w Katedrę Mikroekonomii, Inwestycji i Nieruchomości. Następnie po przejściu pana prof. Kazimierza Fiedorowicza na emeryturę, obydwie Katedry zostały ponownie złączone w Katedrę Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości, która po odejściu prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak  w 2012 r. została przemianowana w Zakład Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości, by po awansie dr hab. Anny Korombel i dr hab. Bogusławy Ziółkowskiej w 2014 r. na stanowiska profesora nadzwyczajnego, w 2015 r. znów odzyskać status Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości. Funkcje Kierownika tej jednostki pełnili kolejno prof. dr hab. Kazimierz Fiedorowicz, prof. dr hab. Eugeniusz Sitek oraz dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz i obecnie dr hab. Anna Korombel, prof. PCz.

Działalność dydaktyczna 

W Katedrze prowadzone są wykłady i ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, które to związane są z ekonomią, inwestycjami i nieruchomościami:

Mikroekonomia; Makroekonomia; Podstawy inwestycji; Inwestycje na rynku kapitałowym; Rynki finansowe; Podstawy inwestycji; Zarządzanie inwestycjami; Zarządzanie projektami inwestycyjnymi; Doradztwo inwestycyjne; Zarządzanie inwestycjami; Ocena efektywności inwestycji; Zarządzanie ryzykiem;

Funkcjonowanie rynku nieruchomości; Zarządzanie nieruchomościami; Inwestowanie na rynku nieruchomości; Wycena nieruchomości; Podstawy obrotu nieruchomościami; Podstawy gospodarowania nieruchomościami; Ekonomika nieruchomości; Organizacja zarządzania nieruchomościami; Analiza rynku nieruchomości; Techniczne aspekty nieruchomości;

W 2008 r. uruchomiono specjalność „Zarządzanie nieruchomościami” na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, która to po jej likwidacji została reaktywowana w 2017 r. W 2014 r. uruchomiono specjalność „Inwestycje i nieruchomości” na kierunku Finanse i Rachunkowość.

W Katedrze prowadzone są również seminaria dyplomowe licencjackie oraz magisterskie na specjalnościach: Zarządzanie nieruchomościami oraz Inwestycje i nieruchomości.

W ramach Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości prowadzone są następujące koła studenckie pozwalające na poszerzenie wiedzy z wybranych obszarów badawczych. Można tu wskazać na:

 • Menedżer Nieruchomości (opiekun: dr Małgorzata Okręglicka)
 • Równoważnik (opiekun: dr inż. Anna Lemańska-Majdzik)
 • Menedżer Ryzyka (opiekun: prof. dr hab. Anna Korombel)
 • FaMa Business Leaders Club (opiekunowie: dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka, dr inż. Monika Sipa

Pracownicy Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości są współorganizatorami studiów podyplomowych – Zarządzanie Nieruchomościami- gdzie prowadzą przedmioty takie jak: Rynek nieruchomości; Gospodarka przestrzenna; Podstawy budownictwa; Gospodarka nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami; Inwestycje w nieruchomości.

Działalność naukowo-badawcza

Wspólną osią zainteresowań naukowych pracowników Katedry są współczesne uwarunkowania zarządzania organizacjami. W ramach Katedry realizowane są następujące tematy badań:

zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie, funkcjonowanie rynku nieruchomości, finansowanie rynku nieruchomości, nowoczesne metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku zglobalizowanym, otoczenie przedsiębiorstwa, problemy decyzyjne w zarządzaniu ryzykiem, zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi, ekoinnowacyjności, procesów demograficznych i migracyjnych oraz zarządzania inwestycjami komunalnymi.

Najważniejsze osiągnięcia:

Rozwój kadry naukowej i rozwój działalności badawczej Katedry wyrażają się między innymi licznymi awansami naukowymi i publikacjam pracowników. Na przestrzeni lat w Katedrze stopień doktora uzyskało 11 pracowników (w tym 6 osób na WZPCz oraz 5 osób w innych ośrodkach naukowych) natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskały 4 osoby.

Od 2015 roku Katedra EIiN jest organizatorem Konferencji Naukowej skierowanej do studentów PCz, a od 2016 r. jest wyłącznym organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.

THE INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ISSUES IN THEORY AND PRACTCE OF MANAGEMENT,

która cieszyła się dużą popularnością wśród uczestników z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, a materiały konferencyjne zostały zakwalifikowane do Web of Science.

Zaangażowanie pracowników Katedry w rozwój nauki zostało podkreślone przyznanymi Medalami za Długoletnią Służbę, Krzyżami Zasługi, Medalami Komisji Edukacji Narodowej, a także wieloma nagrodami Rektora PCz. i nie tylko:

 • Praca prof. E. Sitka „Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw” w 1998 r. zdobyła główną nagrodę Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w konkursie „Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego”.
 • Książka  dr hab. Anny Korombel prof. PCz: Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, w 2008 r. zdobyła I miejsce w konkursie Złote Skrzydła zorganizowanym przez Gazetę Prawną.

Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Gorzeń-Mitka I., Korombel A., ERM – zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teorii i praktyki, Seria Monografie nr 225, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2011
 • Okręglicka M., Ławińska O., Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, Seria Monografie nr 223, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2011
 • Sitek M., Tomski P., Współdziałanie gospodarcze podmiotów na rynku nieruchomości, Monografia, Sekcja Wydawnicza Wydz. Zarządzania P. Cz., Częstochowa 2011
 • Tomski P., Nowodziński P., Więzi międzyorganizacyjne w strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Monografia, Wyd. Wydz. Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2010
 • Sitek M., Bankowośc hipoteczna i rynek nieruchomości, Key Text, Warszawa 2010
 • Okręglicka M., Ławińska O., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografia nr 177, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2009
 • Gorzeń-Mitka I., Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, Key Text, Warszawa 2007
 • Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin 2007
 • Gorzeń-Mitka I., Sitek E., Influence of Political Factors on Country Investment Risk, International Conference Building Bridges, Society for Risk Analysis – Europe Annual Meeting 2007, Hague 2007
 • Korombel A., Manipulowanie ryzykiem w project finance, Przegląd Organizacji 1/2007
 • Okręglicka M., Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004

Pracownicy Katedry

 • dr hab. Anna Korombel prof. PCz

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Pokój służbowy: 32/4

Telefon: 034 3250 447

E-mail służbowy: anna.korombel@wz.pcz.pl

 • dr Olga Ławińska

Stanowisko: adiunkt, Zastępca Kierownika Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Pokój służbowy: 31/4

Telefon: 034 3250 447

E-mail służbowy: olga.lawinska@wz.pcz.pl

 • dr Małgorzata Okręglicka

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 23/4

Telefon: 034 3250 392

E-mail służbowy: malgorzata.okreglicka@wz.pcz.pl

 • dr inż. Iwona Gorzeń – Mitka

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 32/4

Telefon: 034 3250 447

E-mail służbowy: iwona.gorzen-mitka@wz.pcz.pl

 • dr inż. Piotr Kuraś

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 23/Ds-4

Telefon: 034 3250 392

E-mail służbowy: piotr.kuras@wz.pcz.pl

 • dr inż. Monika Sipa

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 56/4

Telefon: 034 3250 475

E-mail służbowy: monika.sipa@wz.pcz.pl

 • dr inż. Karina Kowalczyk

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 23/4

Telefon: 034 3250 392

E-mail służbowy: karina.kowalczyk@wz.pcz.pl

 • dr inż. Andrzej Skibiński

Stanowisko: Adiunkt

Pokój służbowy: 59/4

Telefon: 34 3250 477

E-mail służbowy: andrzej.skibinski@wz.pcz.pl

 • dr Marcin Sitek

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 31/4

Telefon: 034 3250 447

E-mail służbowy: marcin.sitek@wz.pcz.pl

 • dr inż. Anna Lemańska-Majdzik

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 56/4

Telefon: 034 3250 475

E-mail służbowy: anna.lemanska-majdzik@wz.pcz.pl

 • mgr inż. Mateusz Bajor

Stanowisko: asystent

Pokój służbowy: 59/4

Telefon: 034 3250 477

E-mail służbowy: mateusz.bajor@wz.pcz.pl