Katedra Ekonometrii i Statystyki

Katedra Ekonometrii i Statystyki

 

Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na zastosowaniach metod ilościowych – ze szczególnym uwzględnieniem ekonometrii dynamicznej i finansowej – w badaniach ekonomiczno-społecznych. Tematyka naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia: analizy innowacyjności i wydatków publicznych z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy danych, modelowania aktywności innowacyjnej oraz wydatków na ochronę zdrowia z uwzględnieniem modeli korekty błędem oraz wielorównaniowych modeli ekonometrycznych opartych na próbie przestrzenno-czasowej, rachunków zdrowia, badania efektywności technicznej szpitali, ekonometrii i ekonomiki zdrowia, kwantyfikacji i pomiaru cech jakościowych, analizy zjawisk zachodzących na europejskim rynku energii elektrycznej, w tym modelowania i prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej, teorii procesów stochastycznych zarządzania ryzykiem, statystycznymi metodami pomiaru ryzyka, rozwojem rynków finansowych w Polsce i na świecie, rozwojem giełd towarowych, działalnością OFE, ilościowej analizy ekologicznych działań przedsiębiorstw, analizy i modelowania matematycznego procesów logistycznych.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Statystyka, Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria, Ekonometria zdrowia, Ekonomika zdrowia, Demografia, Biostatystyka, Metody diagnozowania problemów społecznych i zdrowotnych, Rynek usług zdrowotnych, Podstawy farmakoekonomiki, Analiza input-output, Metoda reprezentacyjna, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Analiza matematyczna, Rachunek prawdopodobieństwa, Modelowanie rynków finansowych, Analiza procesów stochastycznych na GPW, Badania operacyjne, Analiza systemowa, Zarządzanie projektami promocji zdrowia, Zarządzanie projektami w systemie zdrowia publicznego, Zarządzanie organizacjami w systemie zdrowia publicznego, Modelowanie z wykorzystaniem procesów niestacjonarnych, Projekty w zdrowiu publicznym.

Osiągnięcia jednostki

Od 1999 roku w Katedrze wypromowanych zostało 8 doktorów nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Siedem doktoratów obroniono na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, w tym jeden w ramach współpracy z Universite Lumiere Lyon II, zaś jeden na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym w Uniwersytecie Łódzkim. W 1999 roku Katedra była współorganizatorem polsko-francuskiego seminarium Marché – Innovations – Développement Économiques. Rynek – Innowacje – Rozwój ekonomiczny w Uniwersytecie Łódzkim, a w 2005 organizatorem XIV Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Od 2011 roku organizuje corocznie konferencje naukowe z cyklu Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych. W 2012 roku obronione zostały dwie habilitacje: „Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej” na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Uniwersytwcie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz „Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej” na Wydziale Zarządzania w Politechnice Częstochowskiej .

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich lat

Kowalik J., The External Conditionings of Innovation of Companies in Poland in Comparison to Selected European Union Countries, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica nr 241, 2010.
Kowalik J.,Proinnowacyjne otoczenie przedsiębiorstw w Polsce – analiza regionalna, Logistyka nr 5 2011.
Mesjasz–Lech A., Ecological Activity of Waste Management as a Component of Reverse Logistics, Polish Journal Environmental Studies, Vol.20 nr 4A, 2011.
Mesjasz–Lech A., Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Nieszporska S., Próba oceny struktury systemu ochrony zdrowia w Polsce w 2008 roku = An Attempt to Evaluate the Health Care System Structure in Poland in 2008, Вісник Львівської комерційної академії, Серія економічна, Випуск 37, 2011.
Nieszporska S., Telemedycyna szansą dla polskiego systemu ochrony zdrowia, W: gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703 Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, 2012.
Nieszporska S., Ordering and classification of the Silesian voivodeships region with respect to a health care system activity, [w:] Quantitative Methods in Economics (Metody ilościowe w badanizach ekonomicxznych), vol. XIV, no 2, WULS Press, Warszawa 2013.
Skrodzka W., Efficiency of Investment Funds on the Polish Financial Market, W: A. Włodarczyk (red.) Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
Skrodzka W., Wykorzystanie internetowych platform finansowych w analizie efektywności funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702 Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, 2012.
Strzelecka A., Konwergencja wydatków na opiekę zdrowotną w wybranych krajach w latach 1990-2008, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia XLII, AUNC, Toruń 2011.
Strzelecka A., Knowledge management vs. risk management in health care, W: E.A. Pamfilova (red.), Экономика и эффективность организации производства, Сборник научных трудов. Выпуск 16, BGITA, Briańsk 2012.
Strzelecka A. (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności – teoria i praktyka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
Szajt M., Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
Szajt M., Zmiana pozycji innowacyjnej regionów w rozszerzającej się Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics nr 244, 2012.
Włodarczyk A, (red.), Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
Włodarczyk A, Mesjasz-Lech A., Testing for international efficiency on the Polish energy market, Ekonometria 135)/2012.
Zawada M. (red.), Analiza ilościowa zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
Zawada M., Weiss R., Weiss E., Nascakova J., Mixtaj L., Evaluation of Return on Investment for Proposed Use of Solar Systems in Poland, Metalurgija (Zagreb) Vol.51 nr 3, 2012.
Zawada M, Marketing Activities on the Energy Market in the European Union, Visnik Nacional’nogo Universitietu „Livivs’ka Politechnika” nr 762 Logistika, 2013 ISSN: 0321-0499.

 

 

 

m.szajt

Prof. P.Cz. dr hab. Marek Szajt

Stanowisko: Kierownik – profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 51/4
Telefon: 034 3250 384
E-mail: marek.szajt@wz.pcz.pl

a.mesjasz-lech

Prof. P. Cz. dr hab. Agata Mesjasz-Lech

Stanowisko: Zastępca kierownika
Pokój służbowy: 103
E-mail: agata.mesjasz@wz.pcz.pl

m.zawada

dr inż. Marcin Zawada

Stanowisko: Zastępca kierownika, adiunkt
Pokój służbowy: 101z
Telefon: 34 3250 383
E-mail: marcin.zawada@wz.pcz.pl

dr Agnieszka Strzelecka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 50/4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: agnieszka.strzelecka@wz.pcz.pl

dr Jan Kowalik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 48/4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: jan.kowalik@wz.pcz.pl

dr Sylwia Nieszporska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 50/4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: sylwia.nieszporska@wz.pcz.pl

w.skrodzka

dr Wioletta Skrodzka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 40/4
Telefon: 34 3250 384, 3250 350
E-mail: wioletta.skrodzka@wz.pcz.pl

a.wlodarczyk

dr Aneta Włodarczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 50/4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: aneta.wlodarczyk@wz.pcz.pl