Działalność naukowo-badawcza
Badania teoretyczno-empiryczne podejmowane w Instytucie Socjologii i Psychologii Zarządzania dotyczą następującej problematyki: socjologii gospodarki, socjologii rynku, konsumpcji, socjologii organizacji, kapitału i zaufania społecznego, społecznych uwarunkowań zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej w organizacji. Badania teoretyczno-poznawcze w prezentowanej jednostce poruszają także psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim), takie jak: etapy procesu kadrowego; rola menedżera w zarządzaniu ludźmi (np. organizowanie pracy menedżera, zarządzanie czasem, trening menedżerski, zarządzanie stresem, asertywność, umiejętność wprowadzania zmian w organizacji); kultura i klimat organizacji, style kierowania, negocjacje i mediacje społeczne, zarządzanie stresem, zarządzanie w samorządzie terytorialnym, jakość edukacji oraz znaczenie funduszu świadczeń socjalnych.
Teoretyczne rozważania poruszają również kwestie etyki w zarządzaniu, kierowania konfliktem, negocjacji i mediacji oraz patologii w środowisku pracy. Prowadzone są także badania na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz jakości kształcenia.


Działalność dydaktyczna

Zakres tematyczny zajęć dydaktycznych ze studentami, które są realizowane w Instytucie Socjologii i Psychologii Zarządzania obejmuje problematykę: socjologii ogólnej; socjologii rynku; socjologii organizacji; zachowań organizacyjnych; psychologii; psychologii zarządzania; komunikacji interpersonalnej; zarządzania publicznego; zarządzania w samorządzie terytorialnym; zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzania zespołami pracowniczymi, zarządzania kadrami); etyki gospodarczej. Prowadzone są także zajęcia specjalistyczne w obrębie kształcenia umiejętności kierowania zespołami pracowniczymi (np. motywacja w kierowaniu, pozamaterialne czynniki motywacyjne, dobór i ocena pracownicza), a także ćwiczenia dotyczące doskonalenia zawodowego.


Osiągnięcia jednostki

Do osiągnięć Instytutu należą:

 1. osiągnięcie tytułu naukowego prof. dr hab. (przez) Felicjana Byloka (2016 r.);
 2.      zrealizowanie 2-ch habilitacji: dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska (2017) oraz dr hab. Mirosław Harciarek (2018);
 3. zrealizowanie 9-ciu doktoratów przez pracowników Zakładu w różnych Uczelniach;
 4. organizacja cyklicznych konferencji „Stres w biznesie” w roku 2000 i 2003 oraz wydanie monografii „Stres w biznesie” i „Stres i jego modelowanie”, J. Szopa, M. Harciarek (red.) Wyd. WZ P.CZ., Częstochowa;
 5. organizacja Międzynarodowej Konferencji „Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji” czerwiec 2009;
 6. organizacja Międzynarodowej Konferencji „Człowiek, Praca, Organizacja – Humanizacja Pracy a Współczesne Trendy w Zarządzaniu”, Koszęcin, 17 – 18 czerwca 2010 roku.
 7. organizacja konferencji „Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie”, Częstochowa 21 -22 października 2010.
 8. organizacja Międzynarodowej Konferencji „Ludzie a Wartość Organizacji – Kapitał Społeczny, Ludzki, Intelektualny”; Częstochowa – Koszęcin 16 – 17 czerwca 2011 roku.
 9. współudział w organizacji  konferencji “International Conference on Management of Human Resources 2012: Management – Leadership – Strategy – Competitiveness”, Gödöllő, 14 – 15th June 2012.
 10.     organizacja konferencji “Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej”, 20 – 21 września 2012.
 11.     współudział w organizacji  konferencji BUSINESS MANAGEMENT- PRACTICE AND THEORY IN THE 21 st CENTURY” Nitra (Slovakia) 6 – 7 June 2013.
 12.     organizacja Międzynarodowej Konferencji „Nowe trendy w zarządzaniu w XXI w. – Perspektywa transatlantycka”; Częstochowa – Koszęcin 12 – 13 czerwca 2014 roku.

Wspólne publikacje tematyczne (dla potrzeb studentów) pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Socjologii i Psychologii Zarządzania, np. :

Wykaz najważniejszych publikacji

 1. Bezrobotny na rynku pracy. Jak zdobyć i utrzymać pracę. Częst.Zakłady.Graficzne.SA 2004
 2. Business in Central and Eastern Europe: Cross-Atlantic Perspectives. Monograph. Ed. by Bill Kondellas. Northeastern Illinois Univ.; Publish.Section of the Faculty of Managem. Częstochowa Univ.Techn., 2011
 3. Chosen Aspects of Managing Human Resources in Modern Organizations. Ed. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Wyd.WZPCzęst. 2009
 4. Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze. Red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska. Wyd.PCzęst. 2010
 5. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego. Red.nauk. Felicjan Bylok i Robert Janik. Wyd.PCzęst. 2007
 6. Humanizacja w procesach zarządzania. Red. Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski. Wyd.PCzęst. 2010
 7. Humanization of Work and Modern Tendencies in Management. Ed.by F.Bylok, L.Cichobłaziński. Wyd.PCzęst. 2010
 8. Kapitał społeczny w organizacji i regionie. Red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka. Wyd.PCzęst. 2011
 9. Komunikowanie – czyli niepokój informacyjny. Sekcja Wyd.WZPCzęst. 2008
 10. Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Wyd.PCzęst. 2005
 11. Management – Leadership – Strategy – Competitiveness. Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012., Gödöllö, Hungary 2012
 12. Management and Managers Facing Challengers of the 21st Century. Red. nauk. Felicjan Bylok, Iveta Ubrežiová, Leszek Cichobłaziński. Gödöllö, Hungary 2014
 13. Mediacje w sporach zbiorowych. Wyd.PCzęst. 2010
 14. Menedżer na rynku pracy. Częst.Wyd.Nauk. 2009
 15. New Trends In Management in the 21st Century. Red. nauk. Csaba Bálint Illés, Anna Dunay, Anna Słocińska. Wyd. WZPCzęst. 2014
 16. Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Red. nauk. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka. Wyd. WZPCzęst. 2014
 17. Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczne i empiryczne. Red.nauk. Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek. Wyd.WZPCzęst. 2008
 18. People and the Value of an Organization. Monograph. Ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Wyd.Sekcja Wydawn. WZ PCzęst 2011
 19. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji. Red. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Wyd.PCzęst. 2009
 20. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. Wyd.PCzęst. 2009
 21. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania zarządzania personelem. Pod red. Leszka Cichobłazińskiego. Wyd.WZPCzęst. 2006
 22. Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania rynku. Red. nauk. Felicjan Bylok. Wyd.WZPCzęst. 2005
 23. Stres i jego modelowanie. Red.nauk.Janusz Szopa,Mirosław Harciarek. Wyd.WZPCzęst. 2004
 24. Stres w biznesie. Red.nauk.Janusz Sztumski,Mirosław Harciarek. Wyd.WZPCzęst. 2001
 25. Studia – praca. Jak zarządzać swoją karierą. PCzęst. 2004
 26. Techniki negocjacji i mediacji. Wyd.PCzęst. 2008
 27. Techniki negocjacji. Wyd.WZPCzęst. 2003
 28. The Role of Human Capital in Knowledge Based Management. Monograph. Ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Sekcja Wydawn. WZ PCzęst. 2011
 29. Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego. Red. Felicjan Bylok, Anna Słocińska. Wyd.PCzęst. 2011
 30. Wstęp do komunikowania. Częst.Wyd.Nauk. 2005
 31. Wybrane aspekty socjologii rynku. Wyd. WZPCzęst. 2005
 32. Wybrane aspekty socjologii rynku. Wyd.WZPCzęst. 2001
 33. Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia. Red. nauk. Felicjan Bylok, Elżbieta Robak. Wyd.PCzęst. 2009
 34. Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie. Nr 3 Związki zawodowe wobec konfliktu w miejscu pracy. Humanizacja Pracy nr specj. 2012