Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu powołany został w 2015 r. i jest kontynuatorem tradycji Katedry Zdrowia Publicznego. Tematyka badawcza pracowników naukowych Instytutu dotyczy badań w obszarze nauk medycznych, biomedycznych i biofizycznych oraz badań interdyscyplinarnych z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii. W ramach Instytutu funkcjonują: Laboratorium Fotonanotechnologii i Technik Membranowych, Laboratorium Zdrowia Środowiskowego oraz Laboratorium Diagnostyki, Profilaktyki Schorzeń Układu Nerwowego, Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej. Laboratoria wyposażone są w stanowiska do badań metodami: optyki nieliniowej, reometrii, spirometrii, elektrycznych potencjałów membranowych oraz transportu membranowego. Zgromadzona aparatura umożliwia prowadzenie badań oraz współpracę naukową z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.
 Prof. Andrzej Ślęzak i dr Jolanta Jasik -Ślęzak przed Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Groningen, Holandia (konferencja na temat zdrowego starzenia się – wrzesień 2012 )
Prof. Andrzej Ślęzak and Jolanta Jasik -Ślęzak PhD in front of Medical Centre of University of Groningen, Holland (conference on theme of healthy aging – September 2012)
Pracownicy Instytutu uczestniczą w procesie kształcenia studentów na kierunkach:
– zdrowie publiczne,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– logistyka, oraz
– zarządzanie i inżynieria produkcji.
W ramach kierunku zdrowie publiczne sprawują nadzór merytoryczny na specjalnościach:
– promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna,
– zarządzanie w ochronie zdrowia oraz
– aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych.
Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak prof. PCz w Pracowni Lipidologicznej
Professor and medical doctor Jacek Jóźwiak in Lipidological Workshop
W okresie ostatnich 15 lat pracownicy Instytutu NoZiŻ uzyskali: Andrzej Ślęzak – tytuł naukowy profesora nauk fizycznych (2006), Jacek Jóźwiak – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych (2014), Aleksandra Zyska – stopień naukowy doktora nauk medycznych (2007), Arkadiusz Bryll– stopień naukowy doktora nauk fizycznych (2010). Pracownicy Instytutu współpracują z wieloma ośrodkami naukowo – badawczymi, należą do nich:
University of Leicester (Wielka Brytania), University of Regensburg (Niemcy), Université d’Angers (Francja), University of Groningen (Holandia), Śląski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna, Śląskie Laboratoria Analityczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.
Prezentacja wyników ogólnopolskich badań dr. hab. n. med. Jacka Jóźwiaka, prof. PCz na Konferencji prasowej PAP w Warszawie (maj 2017)
Presentation of the nation- wide research carried out by dr. hab. n. med. Jacek Jóźwiak, Prof. PCZ at PAP press conference in Warsaw (May 2017)

Wizyta studyjna w zakładzie firmy Famed (trzecia od lewej dr Oksana Seroka- Stolka)
Study visit in company site of Famed (Oksana Seroka- Stolka PhD, third from the left)

The Institute of Health and Nutrition Sciences was created in 2015 and it continues the traditions of the Public Health Department. The thematic scope of research conducted by the academic workers of the Institute concerns the area of medical, biomedical and biophysical sciences as well as interdisciplinary research in the scope of clinical psychology and psychiatry. The Institute comprises: Photonanotechnique and Membrane Techniques Laboratory, Environmental Health Laboratory and the Laboratory of Diagnostics, Prevention of Nervous System Diseases, Health Promotion and Health Education.  The laboratories are equipped with the stands for testing with the use of the methods: non-linear optics, rheometry, spirometry, electric membrane potentials and membrane transport. The possessed scientific equipment enables scientific research scientific cooperation with other academic centres in Poland and in the world.  Within the last 15 years the employees of the Institute have obtained: prof. dr hab. Andrzej Ślęzak – the academic title of the professor of physical sciences (2006) and dr hab. Katarzyna Oźga became a holder of postdoctoral degree of technical sciences (2014) and dr hab. Jacek became a holder of postdoctoral degree of medical sciences (2014), dr Aleksandra Zyska – the academic degree of PhD of medical sciences (2007), dr inż. Arkadiusz Bryll – the academic degree of PhD of physical sciences (2010).

The employees of the Institute cooperate with several academic and research centres: University of Leicester (Great Britain), University of Regensburg (Germany), Université d’Angers (France), University of Groningen (the Netherlands), Medical University of Silesia, Collegium Medicum of Jagiellonian University, Medical University of Poznań, Military Technical Academy, Śląskie Laboratoria Analityczne, Jan Kochanowski University, Katowice University of Economics, Chorzów School of Banking.