Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (zastępca dyrektora Instytutu) 
 prof. dr hab. Arnold Pabian (dyrektor Instytutu)
Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, 
dr Krystyna Pawłowska, dr Roman Garbiec. 
Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk (kierownik Zakładu Badań Marketingowych i Segmen-tacji Rynku), dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz (kierownik Zakładu Komunikacji Marketingowej), dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski. 
Nieobecni na zdjęciu: dr Jolanta Urbańska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr inż. Edward Chrzan

Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (zastępca dyrektora Instytutu) prof. dr hab. Arnold Pabian (dyrektor Instytutu)
Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, dr Krystyna Pawłowska, dr Roman Garbiec.
Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk (kierownik Zakładu Badań Marketingowych i Segmen-tacji Rynku), dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz (kierownik Zakładu Komunikacji Marketingowej), dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski.
Nieobecni na zdjęciu: dr Jolanta Urbańska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr inż. Edward Chrzan

Instytut Marketingu powstał w 2012 roku. Jego personel naukowo-dydaktyczny oraz wyposażenie wywodzą się z Katedry Podstaw Marketingu, która funkcjonowała w la-tach 2000-2008, a następnie została przekształcona w Katedrę Mar-ketingu działającą do 2012 roku. Organizacją działalności i rozwojem tych komórek organizacyjnych zajmowały się dwie osoby: dr hab. Janusz Klisiński prof. PCz do 2006 r. oraz prof. dr hab. inż. Arnold Pabian od 2000 r. do chwili obec-nej. W skład Instytutu Marketingu wchodzą Zakład Badań Marketingowych i Segmentacji Rynku oraz Zakład Komuni-kacji Marketingowej.

Zainteresowania naukowe pracowników Instytutu koncentrują się na badaniu i analizie otoczenia marketingowego, wyborze rynków docelowych, marketingu mix, w tym zintegrowanej promocji mix, oraz na zarządzaniu działalnością marketingową w odniesieniu do podmiotów i organizacji funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Do ważniejszych osiągnięć naukowych z tego zakresu można zaliczyć: opracowanie koncepcji marketingu szkoły wyższej, uporządkowanie instrumentarium promocji mix w układzie: media – formy – treści, kreację użytecznych rozwiązań dotyczących zintegrowanej promocji mix. Istotne miejsce w dociekaniach naukowych pracowników Instytutu zajmuje marketing międzynarodowy oraz globalny, a w szczególności wpływ różnic kulturowych na przedsięwzięcia biznesowe realizowane na rynkach zagranicznych. Znacznym osiągnięciem naukowym Instytutu jest wkład w rozwój młodych, dopiero kształtujących się na świecie obszarów wiedzy, które stanowią sustainable marketing oraz sustainable management. W sferze zainteresowań Instytutu jest również sensory marketing oraz jego szerokie instrumentarium oddziaływania na konsumentów.

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje prowadzenie zajęć z przedmiotów takich jak: marketing, zarządzanie marketingowe, marketing międzynarodowy, marketing usług, marketing terytorialny, marketing przemysłowy, marketing wartości, marketing w turystyce i rekreacji, marketing internetowy, współczesne trendy i koncepcje marketingowe, badania marketingowe, strategie promocji, wzornictwo i techniki reklamy, profesjonalna sprzedaż produktów i usług. Prowadzone są również zajęcia ze studentami w języku angielskim. Wysoki poziom świadczonych przez Instytut Marketingu usług edukacyjnych potwierdzają między innymi następujące wyróżnienia przyznane chociażby jego dyrektorowi prof. A. Pabianowi: I miejsce w kategorii Najlepszy Wykładowca Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w 2003 i 2007 roku oraz tytuł Najpopularniejszego Prowadzącego Wykłady na Wydziale Zarządzania w 2009 roku (wybory organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC).

LXVI (66) „Wieczór z marketingiem” (listopad 2016)