Instytut Logistyki i Zarządzania Miedzynarodowego
Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego obejmują problematykę tradycyjnie kojarzoną z zarządzaniem i logistyką, taką jak obsługa klienta, zarządzanie logistyczne, zarządzanie łańcuchami dostaw, outsourcing, zarządzanie transportem czy logistyka zwrotna i ekologistyka, a także zagadnienia nowe i obszary rzadziej eksplorowane, wśród których wymienić można badania nad potencjałem innowacyjnym, technoglobalizm, przywództwo oraz nietypowe zastosowania logistyki.

Pracownicy Instytutu są doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze oraz autorami kilkunastu książek, kilkudziesięciu skryptów uczelnianych, kilkuset artykułów i referatów, w tym indeksowanych w bazach ‘Scopus’ i ‘Web  of Science’. Są członkami rad programowych oraz recenzentami czasopism wydawanych w kraju i za granicą, takich jak Advanced Logistic Systems, Journal of Applied Management and Investments, eXclusive Journal, Latin American Studies, czy Journal of Advanced Research in Management. Czynnie uczestniczą w konferencjach krajowych i zagranicznych, gdzie prezentują wyniki realizowanych badań. Pracownicy Instytutu są również współorganizatorami sympozjów i seminariów naukowych – między innymi seminariów naukowych przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostravie – a także sympozjum naukowego ‘Modele Uniwersytetów Przyszłości’ organizowanym przy współpracy z SGH. Przygotowują konferencje krajowe i międzynarodowe, są partnerami  w projektach międzynarodowych. Instytut współpracuje między innymi z uczelniami we Francji, na Słowacji, w Czechach, Hiszpanii, Rumunii, Maroko, Tunezji, USA, RPA i na Węgrzech.

Wielu z pracowników Instytutu jest członkami organizacji naukowych i innych organizacji, również międzynarodowych (w tym np. PAN, PTE, Eurasia Business and Economics Society, International Institute of Social Economic Sciences) i uczestniczy w pracach grup eksperckich (w tym Narodowego Centrum Nauki) oraz w realizacji projektów badawczych, w tym międzynarodowych grantów badawczych (np. ‘Research of the current state and marketing communication possibilities of significant cultural-religious and pilgrimage cities in the region of Presov and the region of Slaskie through internet- based tools with an emphasis on social networks’) projektach TEMPUS, a także projektach realizowanych przez konsorcja uczelniane (np. projekt ‘Edukacja dla rozwoju badań i innowacji’ ustanowionego w ramach funduszy norweskich) oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni).

Działalność naukowa Instytutu jest ściśle związana z aktywnością w sferze praktyki życia gospodarczego regionu. W ramach badań zleconych realizowanych przez Instytut przygotowywane są rozwiązania dla biznesu w zakresie systemów i procesów logistycznych oraz innowacyjności.

 Działalność  dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego koncentruje się wokół wielu różnorodnych zagadnień ekonomicznych. Są to przede wszystkim obszary związane z zarządzaniem logistycznym, zarządzaniem międzynarodowym, finansami międzynarodowymi oraz gospodarką komunalną. Najważniejszym obszarem działalności w zakresie dydaktyki jest prowadzenie kierunku ‘logistyka’ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie) oraz studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, a także kierunku ‘logistics’ na studiach stacjonarnych II stopnia, gdzie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Pracownicy Instytutu są promotorami prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania i logistyki wieńczących wszystkie te rodzaje studiów.

Część zajęć odbywa się w laboratorium „Opakowań” wyposażonym w sprzęt    i oprogramowanie do identyfikacji za pomocą RFID. Wśród nauczanych przedmiotów znajdują się między innymi logistyka, zarządzanie logistyczne,  centra logistyczne, logistyka międzynarodowa, logistyka dystrybucji,  logistyka produkcji, logistyczna obsługa klienta, infrastruktura transportu, ekonomika transportu, a na kierunku ‘logistics’ wśród przedmiotów znajdują się Logistics Management, Operations Research and Optimization Theory, Information Technology in Logistics, Organization and Management of Transport Processes.

Studenci szczególnie zainteresowani logistyką mogą uczestniczyć w zajęciach kół naukowych ‘Logistyk’   i ‘Incoterms’. Koła zrzeszają studentów zainteresowanych problematyką logistyki i zarządzania logistycznego oraz międzynarodowymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem pragnących poszerzać zakres posiadanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Najnowsze osiągnięcia Instytutu

W obszarze rozwoju naukowego:
– uzyskanie w ostatnim czasie przez 3 pracowników stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz wypromowanie licznych doktorów nauk o zarządzaniu. Samodzielni pracownicy Instytutu są opiekunami naukowymi doktorantów oraz recenzentami  w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

W obszarze organizacyjnym:
– 14 – 15.11.2016: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘The 4th Global Conference on Business and Social Sciences 2016 Contemporary Issues in Business and Social Sciences Research: A Dubai Initiative’ Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie

– 1- 3.06.2016: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT’2016)’, Kraków

– 29.9. – 2.10. 2016: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘VI. International Scientific Conference. Management 2016. International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research’, High Tatras, Słowacja

– 21-22.04.2016: organizacja we współpracy z Uniwersytetem w Miskolcu ‘MultiScience – XXX. microCAD International Multidiscyplinary Scientific Conference’

– 09 –10.03.2016: organizacja II Konferencji ‘Logistyka 2016. Logistyka w naukach o zarządzaniu’ we współpracy z Katedrą Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytutu Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładem Logistyki  Przedsiębiorstw Wojskowej Akademii Technicznej oraz Zakładem Logistyki  i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.

– 30.06.2015: utworzenie w porozumieniu z Instytutem Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania PCz Integracyjnego Centrum Rozwoju w Zarządzaniu (ang. Integrative Centre of Management Development), będącego grupą zrzeszającą jednostki naukowe zainteresowane zarządzaniem i innowacyjnością.

– 9.06.2015: organizacja II Austriacko–Polskiego Forum Gospodarczego ‘Zarządzanie – integracja – współpraca w świetle doświadczeń polskich i austriackich’ dla przedsiębiorstw z Częstochowy oraz regionu częstochowskiego

– 22.05.2015: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘4th IEEE International Conferenceon Advanced Logistics and Transport ICALT’2015’, Francja

– 4-5.03.2015: organizacja ‘I Konferencji Naukowej ‘Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu’ Organizatorami byli: Katedra Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytut Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego Politechniki Częstochowskiej, Zakład Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Zakład Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego

– 5.09.2014 – 1.02.2016: regionalny projekt ‘Edukacja dla rozwoju badań i innowacji’ (nr projektu FSS/2013/HEI/W/0050), finansowany ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FRSE), ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni). Projekt realizowany był przez konsorcjum, w skład którego weszły: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako Lider (Beneficjent) oraz 7 Instytucji Partnerskich: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” oraz Uniwersytet w Stavanger (Norwegia).

Ważne publikacje

Nowicka-Skowron M., Nowakowska-Grunt J., Mesjasz-Lech A., The Effectiveness of Socially Responsible Activities in the Area of the Environment as the Effect of the Pro-Ecological Management of a Thermal Power Plant as Exemplified by Poland, w: Global Perspectives on Sustainable Regional Development (red.) Gorges I., Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2015.

Nowicka-Skowron M., Pabian A., The Status and Development Prospects of Logistics Point and Linear External Transport Infrastructure as a Determinant of a Company Strategy – on the Basis of the Study Carried Out on the Polish Market, w: International Journal of Arts and Sciences, vol. 8, nr 4, 2015.

Bubel D., Brzozowska A., Szymczyk K., Parametrization in the Aspect of Managing Information about Scientific Output of University Staff, w: Advances in Education Research, nr 70, Information Engineering Research Institute, Bellflower 2015.

Grabowska M., Strzelczyk M., Trends in Development of Clean Energy Enterprises in the Context of the Corporate Sustainability Concept. Valenciennes, IEEE, 2015.

Kadłubek M., Grondys K., Starostka-Patyk M., The Management of the Inventories of Facturing Equipment Spare Parts in Polish Industrial Enterprises, w: Proceedings of 3rd International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT’2014), Hammamet, Tunisia 2014.

Konopka M., Konkurencyjność alternatywnych środków transportu w podróżach dużych rodzin w Polsce, w: Autobusy nr 6/2016, 2016.

Kot S., Principles of Global Supply Chain Management. Students Textbook. Sekcja Wydaw. WZ  PCz. Częstochowa, 2014.

Nowakowska-Grunt J., Parzonko A. J., Kiełbasa, Determinants of Managing Networks  of Organizations in Rural Areas, monografia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2016.

Pachura A., Empowerment in the Open Innovation Concept W: Economics and Management,,2016, URL:http://www.zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/514/en/pachura.pdf,

Ślusarczyk B., Golnik R., Poland’s Shared Service Industry as One of the Fastest Growing Sectors of Modern Business Services in Central Eastern Europe, w: International Journal of Business and Globalisation Vol. 15 nr 2, 2015, DOI 10.1504/IJBG.2015.071166