Okładka Autor
Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
Renata Biadacz Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości 2017 34,00
Aleksander Pabian Marketingowe aspekty logistycznych projektów infrasrukturalnych  2017 36,00
Waldemar Jędrzejczyk,
Paweł Kobis,
Robert Kucęba
Behawioralizm w teorii i praktyce.
Kreowanie kapitału ludzkiego, strukturalnego
i społecznego organizacji
2017
Oksana
Seroka-Stolka
Uwarunkowania proaktywnego podejścia
do proekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa
 2017 68,00
  Paula Bajdor, Aleksandra Ptak  The General Insights on Management  2017
Izabela
Krawczyk-
-Sokołowska,
Justyna
Łukomska-Szarek
Zarządzanie przedsiębiorstwami
i jednostkami publicznymi
w perspektywie zrównoważonego rozwoju
2017  27,00
Izabela
Krawczyk-
-Sokołowska, Seweryn Cichoń
Teraźniejszość i przyszłośc zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie zrównoważonego rozwoju 2017  28,00
Dorota Jelonek,
Felicjan Bylok
Wielowymiarowość współczesnego
zarządzania organizacjami
2017  48,00
Marlena Grabowska,
Beata Ślusarczyk
Zarządzanie organizacją.
Koncepcje, wyzwania, perspektywy
2017  30,00
Joanna Nowakowska-
-Grunt,
Agata
Mesjasz-Lech, Sebastian Kot
Wyzwania i perspektywy zarządzania
organizacją sieciową.
Logistyka w świetle współczesnych badań
2017  30,00
Kazimierz Perechuda,
Iwona
Chomiak-Orsa
Wiedza menedżerska
i technologie informacyjne w biznesie
2017 39,00
Henryk
Kromołowski
Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w Polsce w latach 1918-2017
w świetle wybranych reform
w systemach ochrony zdrowia
2017  59,00
Anna
Lemańska-Majdzik,
Małgorzata Okręglicka,
Anna Korombel
Dylematy i wyzwania zarządzania
organizacjami w teorii i praktyce
2017 36,00
Andrzej
Brzeziński
Wiedza ekonomiczna.
Testy i zadania
2017  37,00
Robert Janik Rozważania wokół procesu kształtowania się wiedzy o zarządzaniu  2017 52,00
Helena Kościelniak,
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy
przedsiębiorczej organizacji
Wymiary przedsiębiorczości.
Tom I
2017 45,00
Katarzyna Łukasik,
Agnieszka Puto
Wyzwania i perspektywy
przedsiębiorczej organizacji
Koncepcje i metody zarządzania.
Tom II
2017 44,00
Jacek Sztuka Malarstwo.
Forma organiczna w przestrzeni
realnej i wirtualnej
2017  60,00
Wioletta M. Bajdur,
Natalia Iwaszczuk
Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko.
Innowację w Zarządzaniu
2016  51,00
Joanna
Nowakowska-Grunt,
Anna Justyna
Parzonko,
Barbara Kiełbasa
 Determinants of Managing Networks
of Organizations in Rural Areas
 2016 41,00
  Manuela Ingaldi,
Agnieszka
Ociepa-Kubicka,
Oksana
Seroka-Stolka
Proekologiczne zarządzanie
w przedsiębiorstwie
– współczesne problemy i uwarunkowania
2016  51,00
Piotr Pachura O przestrzeni w zarządzaniu.
Studium metodologiczne
2016 77,00
Julian Maliszewski Oktawa Karla Dedeciusa.
Osiem esejów o sztuce translatorskiej
Czarodzieja z Darmstadt
2016 82,00
Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz
Ergonomia i kształtowanie
środowiska pracy
2016 34,00
  Elżbieta Robak, Sebastian Skolik Wyzwania wynikające z uwarunkowań
polityki kadrowej przedsiębiorstw
2016 58,00
Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz
Światowy Dzień bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
2016 54,00
  Andrzej Brzeziński Przedsiębiorczość.
Teoria i praktyka
2016  49,00
  Aneta Pachura Integracja – Dezintegracja – Entropia
Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem
 2016 50,00
Robert Ulewicz, Frantisek Novy Zapewnienie jakości i własności
Wybranym materiałom konstrukcyjnym
2016 56,00
Jacek Selejdak, Tatiana Corejowa, Robert Ulewicz Total Quality Management  2016 77,00
Alfreda Zachorowska,
Dariusz Wielgórka
Strategiczne zarządzanie
zasobami w organizacji
2016  43,00
  Adam Idzikowski,
Piotr Sokolski
Modelling of Elements
of Machinery Driving Units
 2016  94,00
Klaudia Smoląg,
Artur Wrzalik
Rozwój i doskonalenie
funkcjonowania organizacji.
Teoretyczne i praktyczne
aspekty zarządzania
współczesną organizacją
2016 42,00
Jolanta Chluska Podstawy rachunkowości 2016  21,00
Jolanta Chluska Rachunkowość finansowa 2016 25,20
Anna Korombel,
Agnieszka Bitkowska,
Joanna M. Moczydłowska
Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem
– apetyt na ryzyko, ryzyko personalne,
ryzyko w procesach biznesowych
2016 52,00
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część II
2016 15,00
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część I
2016 15,00
Małgorzata Okręglicka,
Anna
Lemańska-Majdzik
Dylematy i wyzwania zarządzania
organizacjami w zmiennym otoczeniu
2016  32,09
Anna Brzozowska,
Antonina Kalinichenko,
Arkadiusz Niedziółka
Transformation of IT in Logistics Management
in Rural Areas
2016 77,11
   Anna Brzozowska, Ilona Pawełoszek, Tomasz Turek Wiedza i technologie informacyjne
w zarządzaniu procesami biznesowymi 
 2016 32,16
  Iwona
Chomiak-Orsa,
Kazimierz Perechuda
 Agile Networks 2016 24,16
 Justyna
Łukomska-Szarek, Agnieszka
Wójcik-Mazur
Zarządzanie finansami
publicznych i prywatnych
jednostek gospodarczych 
 2016 54,12
Dariusz Wielgórka Współczesne problemy zarządzania rozwojem
w organizacjach
2016 38,02
Waldemar Jędrzejczyk,
Paweł Kobis, Robert Kucęba
Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania.
Społeczny wymiar zarzadzania zasobami ludzkimi
 2016  31,28
Marlena Grabowska  Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego
przedsiębiorstw
2016 99,37
 Rober Kucęba,
Roman Olejnik,
Klaudia Smoląg
 Koncepcje zarządzania jednostkami
samorządu terytorialnego
 2016 42,48
   Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 2016  67,59
Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom I
2016  42,67
  Katarzyna Łukasik, Paweł Nowodziński Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom II
2016 42,54
Paula Pypłacz, Dariusz Dudek Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji.
Determinanty rozwoju
współczesnych organizacji
 2016 30,48
Sylwia Kowalska,
Jolanta Rubik
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
w kontekscie społecznej
odpowiedzialności biznesu
2016  87,62