Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniami ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, stosobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolenienia od podatku od towarów I usług (Dz.U. Z 2008 r. nr 212 poz 1337), stosuje się następujace zasady przy wystawianiu faktur potiwerdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

  1. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne Politechnika Częstochowska wystawia na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarła umowę o naukę.
  2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez Politechnikę usług edukacyjnych nie zmienia odbiorcy usługi, którym nadal jest student. W tym przypadku pracodawca może występować na fakturze VAT wyłącznie jako płatnik.
  3. Aby faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Politechnikę usług edukacyjnych była wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi nalezy przez dokonaniem wpłaty zawrzeć umowę pomiędzy Zakładem Pracy a Politechniką Częstochowską w sprawie przejęcia długu z tytułu odpłatności za usługi edukacyjne według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
  4. Zgodnie z par. 9 ust. 1 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej fakturę VAT dla Zakładu Pracy wystawia się nie później niż 7 dnia od dadt wpłaty całości lub części (raty) za usługę edukacyjną. Z uwagi na fakt, że nie ma obowiązku wystawiania faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej osobom tym faktury wystawiana są na wyraźne żądanie.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Poleceniem stosuje się ustawę VAT oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
  6. Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.