Plan zajęć

Na stronie Wydziału Zarządzania dostępny jest już plan zajęć obowiązujący w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.
Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN, UPRZEJMIE PROSIMY PAŃSTWA O SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE PLANÓW ZAJĘĆ.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Od dnia 21.10.2019 r. zapraszam do pokoju 114 na I piętrze. Numer telefonu pozostaje bez zmian.

Agnieszka Majewska

Ogłoszenie

Zarządzeniem nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 r. wprowadzono nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów  Politechniki Częstochowskiej. Proszę o zapoznanie się z nowymi kryteriami przyznawania stypendium rektora.

Ogłoszenie- 06.06.2019 roku

W związku z otrzymaniem subwencji na prowadzenie w 2019 roku badań naukowych  lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Zgodnie z regulaminem podziału subwencji student studiów doktoranckich powinien posiadać minimum 5 pkt za publikacje za lata 2017-2018.

Termin składania pełnej dokumentacji: 17 czerwca 2019 roku, pokój. 106 WZ

Ogłoszenie

Przypominamy o konieczności wydatkowania środków z 2018 roku najpóźniej do 15 czerwca 2019 roku.  Oznacza to, że wszystkie wnioski, przedpłaty, czy faktury powinny być składane w terminie pozwalającym na wykorzystanie środków i zapłatę do dnia 15.06.2019 za zrealizowane usługi. Konferencje lub publikacje, które Państwo opłacacie ze środków BS/MN z 2018 roku muszą odbyć się lub zostać opublikowane do końca czerwca 2019 roku.

Ponadto prosimy o zgłaszanie się do pokoju 106 celem sporządzenia kalkulacji za rok 2019.

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że:

 • w dniu 23 maja 2019 roku od godziny 1200 obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów,
 • w dniu 24 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów,
 • w dniu 25 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla doktorantów i studentów studiów niestacjonarnych wszystkich Wydziałów,
 • w dniu 26 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego  dla doktorantów i studentów studiów niestacjonarnych wszystkich Wydziałów.

Ogłoszenie

Konkurs Three Minute Thesis®  (3MT®).

Jest to  ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej na licencji The University of Queensland (Australia).  W tym roku po raz drugi okazję do udziału w konkursie mają doktoranci wszystkich śląskich uczelni. Ich zadaniem będzie zaprezentowanie tematyki związanej ze swoją pracą doktorską w sposób jak najbardziej przystępny dla szerokiego grona odbiorców w jedyne 3 minuty!

3MT® jest całkowicie otwarty dla publiczności, a prezentowana na scenie tematyka będzie bardzo szeroka, ponieważ do konkursu mogą zgłaszać się doktoranci wszystkich dyscyplin, zarówno o profilach technicznych jak i humanistycznych. Jest to więc świetna okazja do przybliżenia publiczności szerokiej gamy zagadnień naukowych.

Więcej informacji na stronie : http://www.cpn.polsl.pl/3mt/

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju, z uwagi na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich ogłasza, że w dniu 10.05.2019 r. od godziny 9:00 do 14:00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla studentów/doktorantów wszystkich wydziałów.

Ogłoszenie

Oferta praktyk i staży dla studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej. Więcej informacji:  paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Kierowników prac BS/MN prosimy  o sporządzenie rocznego raportu za 2018 rok z wykonanej pracy  w ramach finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.  Sprawozdanie należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej  w terminie do 8 lutego 2019 roku  (tel. 34-3250-310).

Ogłoszenie

Informujemy, że  w dniu 06.12.2018 r. Dział Nauki PCz przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pobierania stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019. Listy rankingowe są wywieszone w gablotce -Studia Doktoranckie ( IV piętro).

Ogłoszenie

Wśród doktorantów Wydziału Zarządzania otwieramy nabór dla osób, które w dniu 7 grudnia 2018 roku wezmą czynny udział w zajęciach dla dzieci.  Doktoranci, w charakterze wolontariuszy asystować będą w zajęciach dydaktycznych podczas I Forum dla dzieci – Zorganizowani na starcie.

 1. Wymagania ogólne: student/słuchacz studiów 3 stopnia na Wydziale Zarządzania
 2. Liczba miejsc: 3
 3. Kryterium wyboru: kolejność zgłoszeń
 4. Informacje dodatkowe: Osoby biorące udział w wydarzeniu otrzymają zaświadczenie
  o aktywnym udziale w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS POWER na lata 2018-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
 5. Ostateczny termin zgłoszenia swojej kandydatury: 4 grudnia 2018 roku
 6. Forma zgłoszenia – zgłoszenia należy dokonać osobiście w dn. 03-04.12.2018r. w godz. 7:30 -15:30 w Centrum Zarządzania Projektami PCz, ul. Dąbrowskiego 69, (pokój nr 6). Warunkiem udziału w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie

Informujemy, że listy doktorantów którym przyznano stypendium Rektora są wywieszone w gablotce Studia Doktoranckie ( IV piętro).

Ogłoszenie

Kierownicy  prac BS/MN, którzy nie dostarczyli kalkulacji, proszeni są o pilne  zgłoszenie się do pok. 106

Ogłoszenie 01.10.2018 r.-WAŻNE!

Wszyscy Doktoranci proszeni są  o utworzenie profilu w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID przez stronę internetową www.orcid.org/register. Posiadanie profilu w powyższym serwisie jest obowiązkowym elementem w procesie ewaluacji Uczelni. Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej w zakładce MENU. Numer ORCID należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2018 r. na adres: agnieszka.majewska@wz.pcz.pl

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że na stronie www.bg.pcz.pl(link is external) w zakładce ORCID(link is external) znajduje się instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID dla autorów publikacji naukowych, niezbędnego do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ogłoszenie 29.09.2018 r.

Informujemy, że ze względu na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019
1.10.2018 r.(poniedziałek)jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
2.10.2018 r.(wtorek)jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów/doktorantów I roku.
W dniu 02.10.2018 r. po Inauguracji odbędzie się szkolenie BHP.

Ogłoszenie 21.09.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 8.15 w sali 413 ( IV piętro -budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 19 b). Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej.

Ogłoszenie 06.08.2018 r.

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
W związku z otrzymaniem dotacji celowej na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Termin składania pełnej dokumentacji: 17 września 2018 roku, pokój. 106 WZ

W załączeniu: wzór wniosku oraz Regulamin konkursu

Ogłoszenie

Egzamin poprawkowy  u prof. zw. dr hab. Arnolda Pabiana z przedmiotu: „Współczesne trendy i koncepcje marketingowe” odbędzie się 10.09.2018 r. ( poniedziałek) o godz. 16.00 w sali WZ2.

Ogłoszenie

Informacja na temat stypendiów ministra

za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

 • art. 181, art. 184, art. 199 oraz art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.
  w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.
 • https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Ogłoszenie

Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej zaprasza w roku akademickim 2018/2019 na Fakultatywne Studia Pedagogiczne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym studentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów szkół wyższych. Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 w okresie od 14 maja do 28 września 2018 roku.
Kontakt: w poniedziałki i środy w godz. 8.00 – 12.00, ul. Dąbrowskiego 71 pokój 139, tel. 34 325 03 37    skidn.pcz.pl

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z obchodami Wiosny Studentów 2018 ustala godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych I, II i III stopnia:

– czwartek 10 maja 2018 r. od godziny 12.00;

– piątek 11 maja 2018 r. – cały dzień;

oraz dla studentów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia:

– sobota 12 maja 2018 r. od godziny 17.00;

– niedziela 13 maja 2018 r. do godziny 10:00

Seminarium
Biblioteka Główna zaprasza na seminarium z zakresu bazy Scopus, które odbędzie się 14.05.2018 r. o godz.10.00

w Bibliotece Głównej w Czytelni Zbiorów Specjalnych( II piętro pok. 309). Celem seminarium jest przedstawienieoraz szczegółowe omówienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny czasopism, który jest realizowany przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board.

Ogłoszenie
Dnia 16.04.2018 w godzinach 11:00 – 13:00 obowiązywać będą godziny rektorskie w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Zarządzania.

Ogłoszenie
Termin składania dokumentów dotyczących uzyskania  zgody na odbycie krajowego doktoranckiego stażu naukowego  w roku ak. 2017/2018 upływa dnia 30.06.2018 r.

Egzamin poprawkowy  u prof. zw. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki z przedmiotu: „Zarządzanie wiedzą” odbędzie się 22.03.2018 r. ( czwartek) o godz. 13.00 w sali 205.

Wybory uzupełniające przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów

Wybory uzupełniające przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Zarządzania odbędą się dnia 16.04.2018 w godzinach 11:00-13:00 w sali 210

Ogłoszenie

Na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy

https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1157403/fer-042-7-2018

dostępne jest ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 25 części.

Termin składania ofert upływa 15.03.2018 godz. 10:00.

Ogłoszenie
W dniu 8.03.2018 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 obowiązują godziny rektorskie.

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 6 marca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 z uwagi na wybory uzupełniające do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie doktorantów i magistrów.

Egzamin poprawkowy  u prof. zw. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki z przedmiotu: „Zarządzanie wiedzą” odbędzie się 09.02.2018 r. ( piątek) o godz. 14.00 w sali 404.

Stypendium socjalne
Doktoranci, którzy będą pobierać w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 stypendium socjalne, stypendium socjalne o zwiększonej wysokości zobowiązani są  ponownie złożyć załączniki nr 2, 3 i 9 znajdujące się w Zarządzeniu Rektora PCz nr 65/2017 z dn. 13.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej

Kursy językowe
Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69
Cena kursu – 450 zł za 30 godzin lekcyjnych.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl.
Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329

Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959

Akademickie Targi Pracy

28.02.2018 r.- wstęp wolny

bkarier@adm.pcz.czest.pl, promocja@adm.pcz.czest.pl,
34 3250-251, 34 3250-265

Roczny raport z realizacji zadań badawczych

Kierownikom pracy BS/MN przypominamy o sporządzeniu rocznego raportu za 2017 rok z wykonanej pracy w ramach finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych.

Ubezpieczenie zdrowotne
Przypominamy, że doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Częstochowską zobowiązany jest powiadomić uczelnię o wszelkich zmianach mających wpływ na ubezpieczenie zdrowotne w terminie 7 dni od daty ich powstania.

Ewidencjonowanie publikacji naukowych

Doktoranci Wydziału Zarządzania proszeni są o zapoznanie się i stosowanie do Zarządzenia nr 36/2017 Rektora PCz w sprawie przekazywania, rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej.

Wykład
Informujemy, że 30 listopada br. (czwartek) w sali A4, ul. Dąbrowskiego 73, w godzinach od 11.15 do 15.00  odbędzie się wykład informacyjny dotyczący oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki, trybu oceny i konstrukcji wniosku.

Wykład o charakterze otwartym zostanie wygłoszony przez Panią Martę Buchalską, pracownicę NCN.

Zapraszamy zainteresowanych pracowników i doktorantów.

Konkurs
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ( we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA) ogłasza Ogólnopolski Konkurs na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów nt.:Bezpieczeństwa narodowego RP-aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie www.pwsz.wloclawek.pl

STYPENDIA-WYNIKI
Zapraszamy po odbiór decyzji w sprawie stypendium doktoranckiego i projakościowego.  Dokumenty należy odebrać osobiście w Dziale Nauki PCz. – pok. 142; I piętro obok Wydawnictwa PCz; ul. Dąbrowskiego 69 – do 15 grudnia 2017 r. do godziny 12.00  Proszę pamiętać o  złożeniu oświadczeń.