Ogłoszenie

Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych w 2020 roku.

Ogłoszenie

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Komunikat Komisji Wyborczej Doktorantów 

Komisji Wyborczej Doktorantów

W związku z wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzeniem nowych obostrzeń przez JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 323/2020 i Uchwałą Senatu nr 398/2019/2020, wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów odbędą się za pomocą platformy e-learningowej.

Komisja Wyborcza Doktorantów informuje, że wybory przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Zarządzania odbędą się:

dnia: 09.06.2020 (wtorek)

godzina: 12:30

miejsce: platforma e-learning pcz

Kurs o nazwie „Wybory przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydział Zarządzania”.

Ogłoszenie

OCENA OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO CELÓW STYPENDIALNYCH

W zakładce STYPENDIA znajdują się  Informacje uzupełniające do składania wniosków o Stypendium Doktoranckie oraz o Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Podmiotowej na Dofinansowanie Zadań Projakościowych.

Ogłoszenie

Legitymacja Doktoranta –  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Ogłoszenie

Apelujemy o podjęcie kształcenia zdalnego!

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej. Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej pod adresem: https://e-learning.pcz.pl

Prosimy studentów o zalogowanie się na platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. W momencie pojawienia się kursów przypisanych do danego kierunku i roku studiów proszę o podjęcie działań w celu rozpoczęcia edukacji zdalnej. Jest to warunek konieczny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów (uwzględniając formy zajęć np. wykład, ćwiczenia, seminarium itp.) przewidziane w programie studiów.

Kontakt z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia odbywać się będzie za pomocą platformy e-learningowej lub poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Rektor Politechniki Częstochowskiej

Dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 328/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 kwietnia 2020r. zajęcia dydaktyczne w Politechnice Częstochowskiej są zawieszone do dnia 31 maja 2020r. (dot. zmiany zapisów w Zarządzeniu 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej z późniejszymi zmian.

dot.kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej

W Komunikacie Rektora dla studentów i doktorantów w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej dostępnej pod adresem:  https://e-learning.pcz.pl.

Plan zajęć

Na stronie Wydziału Zarządzania dostępny jest już plan zajęć obowiązujący w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN, UPRZEJMIE PROSIMY PAŃSTWA O SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE PLANÓW ZAJĘĆ.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Od dnia 21.10.2019 r. zapraszam do pokoju 114 na I piętrze. Numer telefonu pozostaje bez zmian.

Agnieszka Majewska

Ogłoszenie

Zarządzeniem nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 r. wprowadzono nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów  Politechniki Częstochowskiej. Proszę o zapoznanie się z nowymi kryteriami przyznawania stypendium rektora.

Ogłoszenie- 06.06.2019 roku

W związku z otrzymaniem subwencji na prowadzenie w 2019 roku badań naukowych  lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Zgodnie z regulaminem podziału subwencji student studiów doktoranckich powinien posiadać minimum 5 pkt za publikacje za lata 2017-2018.

Termin składania pełnej dokumentacji: 17 czerwca 2019 roku, pokój. 106 WZ

Ogłoszenie

Przypominamy o konieczności wydatkowania środków z 2018 roku najpóźniej do 15 czerwca 2019 roku.  Oznacza to, że wszystkie wnioski, przedpłaty, czy faktury powinny być składane w terminie pozwalającym na wykorzystanie środków i zapłatę do dnia 15.06.2019 za zrealizowane usługi. Konferencje lub publikacje, które Państwo opłacacie ze środków BS/MN z 2018 roku muszą odbyć się lub zostać opublikowane do końca czerwca 2019 roku.

Ponadto prosimy o zgłaszanie się do pokoju 106 celem sporządzenia kalkulacji za rok 2019.

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że:

 • w dniu 23 maja 2019 roku od godziny 1200 obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów,
 • w dniu 24 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów,
 • w dniu 25 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla doktorantów i studentów studiów niestacjonarnych wszystkich Wydziałów,
 • w dniu 26 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego  dla doktorantów i studentów studiów niestacjonarnych wszystkich Wydziałów.

Ogłoszenie

Konkurs Three Minute Thesis®  (3MT®).

Jest to  ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej na licencji The University of Queensland (Australia).  W tym roku po raz drugi okazję do udziału w konkursie mają doktoranci wszystkich śląskich uczelni. Ich zadaniem będzie zaprezentowanie tematyki związanej ze swoją pracą doktorską w sposób jak najbardziej przystępny dla szerokiego grona odbiorców w jedyne 3 minuty!

3MT® jest całkowicie otwarty dla publiczności, a prezentowana na scenie tematyka będzie bardzo szeroka, ponieważ do konkursu mogą zgłaszać się doktoranci wszystkich dyscyplin, zarówno o profilach technicznych jak i humanistycznych. Jest to więc świetna okazja do przybliżenia publiczności szerokiej gamy zagadnień naukowych.

Więcej informacji na stronie : http://www.cpn.polsl.pl/3mt/

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju, z uwagi na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich ogłasza, że w dniu 10.05.2019 r. od godziny 9:00 do 14:00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla studentów/doktorantów wszystkich wydziałów.

Ogłoszenie

Oferta praktyk i staży dla studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej. Więcej informacji:  paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Kierowników prac BS/MN prosimy  o sporządzenie rocznego raportu za 2018 rok z wykonanej pracy  w ramach finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.  Sprawozdanie należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej  w terminie do 8 lutego 2019 roku  (tel. 34-3250-310).

Ogłoszenie

Informujemy, że  w dniu 06.12.2018 r. Dział Nauki PCz przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pobierania stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019. Listy rankingowe są wywieszone w gablotce -Studia Doktoranckie ( IV piętro).

Ogłoszenie

Wśród doktorantów Wydziału Zarządzania otwieramy nabór dla osób, które w dniu 7 grudnia 2018 roku wezmą czynny udział w zajęciach dla dzieci.  Doktoranci, w charakterze wolontariuszy asystować będą w zajęciach dydaktycznych podczas I Forum dla dzieci – Zorganizowani na starcie.

 1. Wymagania ogólne: student/słuchacz studiów 3 stopnia na Wydziale Zarządzania
 2. Liczba miejsc: 3
 3. Kryterium wyboru: kolejność zgłoszeń
 4. Informacje dodatkowe: Osoby biorące udział w wydarzeniu otrzymają zaświadczenie
  o aktywnym udziale w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS POWER na lata 2018-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
 5. Ostateczny termin zgłoszenia swojej kandydatury: 4 grudnia 2018 roku
 6. Forma zgłoszenia – zgłoszenia należy dokonać osobiście w dn. 03-04.12.2018r. w godz. 7:30 -15:30 w Centrum Zarządzania Projektami PCz, ul. Dąbrowskiego 69, (pokój nr 6). Warunkiem udziału w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie

Informujemy, że listy doktorantów którym przyznano stypendium Rektora są wywieszone w gablotce Studia Doktoranckie ( IV piętro).

Ogłoszenie

Kierownicy  prac BS/MN, którzy nie dostarczyli kalkulacji, proszeni są o pilne  zgłoszenie się do pok. 106

Ogłoszenie 01.10.2018 r.-WAŻNE!

Wszyscy Doktoranci proszeni są  o utworzenie profilu w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID przez stronę internetową www.orcid.org/register. Posiadanie profilu w powyższym serwisie jest obowiązkowym elementem w procesie ewaluacji Uczelni. Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej w zakładce MENU. Numer ORCID należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2018 r. na adres: agnieszka.majewska@wz.pcz.pl

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że na stronie www.bg.pcz.pl(link is external) w zakładce ORCID(link is external) znajduje się instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID dla autorów publikacji naukowych, niezbędnego do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ogłoszenie 29.09.2018 r.

Informujemy, że ze względu na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019
1.10.2018 r.(poniedziałek)jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
2.10.2018 r.(wtorek)jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów/doktorantów I roku.
W dniu 02.10.2018 r. po Inauguracji odbędzie się szkolenie BHP.

Ogłoszenie 21.09.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 8.15 w sali 413 ( IV piętro -budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 19 b). Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej.

Ogłoszenie 06.08.2018 r.

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
W związku z otrzymaniem dotacji celowej na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Termin składania pełnej dokumentacji: 17 września 2018 roku, pokój. 106 WZ

W załączeniu: wzór wniosku oraz Regulamin konkursu

Ogłoszenie

Egzamin poprawkowy  u prof. zw. dr hab. Arnolda Pabiana z przedmiotu: „Współczesne trendy i koncepcje marketingowe” odbędzie się 10.09.2018 r. ( poniedziałek) o godz. 16.00 w sali WZ2.

Ogłoszenie

Informacja na temat stypendiów ministra

za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

 • art. 181, art. 184, art. 199 oraz art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.
  w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.
 • https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Ogłoszenie

Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej zaprasza w roku akademickim 2018/2019 na Fakultatywne Studia Pedagogiczne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym studentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów szkół wyższych. Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 w okresie od 14 maja do 28 września 2018 roku.
Kontakt: w poniedziałki i środy w godz. 8.00 – 12.00, ul. Dąbrowskiego 71 pokój 139, tel. 34 325 03 37    skidn.pcz.pl

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z obchodami Wiosny Studentów 2018 ustala godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych I, II i III stopnia:

– czwartek 10 maja 2018 r. od godziny 12.00;

– piątek 11 maja 2018 r. – cały dzień;

oraz dla studentów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia:

– sobota 12 maja 2018 r. od godziny 17.00;

– niedziela 13 maja 2018 r. do godziny 10:00

Seminarium
Biblioteka Główna zaprasza na seminarium z zakresu bazy Scopus, które odbędzie się 14.05.2018 r. o godz.10.00

w Bibliotece Głównej w Czytelni Zbiorów Specjalnych( II piętro pok. 309). Celem seminarium jest przedstawienieoraz szczegółowe omówienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny czasopism, który jest realizowany przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board.

Ogłoszenie
Dnia 16.04.2018 w godzinach 11:00 – 13:00 obowiązywać będą godziny rektorskie w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Zarządzania.

Ogłoszenie
Termin składania dokumentów dotyczących uzyskania  zgody na odbycie krajowego doktoranckiego stażu naukowego  w roku ak. 2017/2018 upływa dnia 30.06.2018 r.

Egzamin poprawkowy  u prof. zw. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki z przedmiotu: „Zarządzanie wiedzą” odbędzie się 22.03.2018 r. ( czwartek) o godz. 13.00 w sali 205.

Wybory uzupełniające przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów

Wybory uzupełniające przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Zarządzania odbędą się dnia 16.04.2018 w godzinach 11:00-13:00 w sali 210

Ogłoszenie

Na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy

https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1157403/fer-042-7-2018

dostępne jest ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 25 części.

Termin składania ofert upływa 15.03.2018 godz. 10:00.

Ogłoszenie
W dniu 8.03.2018 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 obowiązują godziny rektorskie.

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 6 marca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 z uwagi na wybory uzupełniające do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie doktorantów i magistrów.

Egzamin poprawkowy  u prof. zw. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki z przedmiotu: „Zarządzanie wiedzą” odbędzie się 09.02.2018 r. ( piątek) o godz. 14.00 w sali 404.

Stypendium socjalne
Doktoranci, którzy będą pobierać w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 stypendium socjalne, stypendium socjalne o zwiększonej wysokości zobowiązani są  ponownie złożyć załączniki nr 2, 3 i 9 znajdujące się w Zarządzeniu Rektora PCz nr 65/2017 z dn. 13.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej

Kursy językowe
Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69
Cena kursu – 450 zł za 30 godzin lekcyjnych.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl.
Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329

Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959

Akademickie Targi Pracy

28.02.2018 r.- wstęp wolny

bkarier@adm.pcz.czest.pl, promocja@adm.pcz.czest.pl,
34 3250-251, 34 3250-265

Roczny raport z realizacji zadań badawczych

Kierownikom pracy BS/MN przypominamy o sporządzeniu rocznego raportu za 2017 rok z wykonanej pracy w ramach finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych.

Ubezpieczenie zdrowotne
Przypominamy, że doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Częstochowską zobowiązany jest powiadomić uczelnię o wszelkich zmianach mających wpływ na ubezpieczenie zdrowotne w terminie 7 dni od daty ich powstania.

Ewidencjonowanie publikacji naukowych

Doktoranci Wydziału Zarządzania proszeni są o zapoznanie się i stosowanie do Zarządzenia nr 36/2017 Rektora PCz w sprawie przekazywania, rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej.

Wykład
Informujemy, że 30 listopada br. (czwartek) w sali A4, ul. Dąbrowskiego 73, w godzinach od 11.15 do 15.00  odbędzie się wykład informacyjny dotyczący oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki, trybu oceny i konstrukcji wniosku.

Wykład o charakterze otwartym zostanie wygłoszony przez Panią Martę Buchalską, pracownicę NCN.

Zapraszamy zainteresowanych pracowników i doktorantów.

Konkurs
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ( we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA) ogłasza Ogólnopolski Konkurs na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów nt.:Bezpieczeństwa narodowego RP-aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie www.pwsz.wloclawek.pl

STYPENDIA-WYNIKI
Zapraszamy po odbiór decyzji w sprawie stypendium doktoranckiego i projakościowego.  Dokumenty należy odebrać osobiście w Dziale Nauki PCz. – pok. 142; I piętro obok Wydawnictwa PCz; ul. Dąbrowskiego 69 – do 15 grudnia 2017 r. do godziny 12.00  Proszę pamiętać o  złożeniu oświadczeń.