Kierunek Finanse i rachunkowość łączy w sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym finansistom, którzy powinni posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz technik informatycznych. Kierunek Finanse i rachunkowość kształci specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami, istoty funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych.

Program studiów jest skomponowany z bloku zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz z grupy przedmiotów kierunkowych. Na drugim stopniu kształcenia omawiane zagadnienia dotyczą zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki pieniężnej, zarządzania instytucjami kredytowymi, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania portfelem inwestycyjnym, standardów sprawozdawczości finansowej, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ryzyka na rynku finansowym i globalnym.

Absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.

Przedmioty realizowane w ramach studiów drugiego stopnia na tym kierunku mają umożliwić absolwentom zrozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, przygotować ich do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.

Proces kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość powinien wykształcić w absolwentach umiejętność przeprowadzania analizy finansowej oraz fundamentalnej i wyciągania z nich właściwych wniosków. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych, a także do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Złożoność problematyki z danego zakresu powoduje, że na kierunku Finanse i rachunkowość proponuje się kształcenie w ramach 4 specjalności, które umożliwiają dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb zawodowych i zainteresowań studentów. Wyselekcjonowane specjalności obejmują:

–        finanse i bankowość,
–        rachunkowość,
–        analityk finansowy
–        nowe usługi biznesowe

Kształcenie na specjalności Finanse i bankowość skupione jest na zaawansowanej problematyce związanej z funkcjonowaniem i zarządzaniem finansowym organizacjami, zarządzaniem aktywami i pasywami banku, ryzykiem kredytowym, budżetowaniem jednostek samorządu terytorialnego, strategiami finansowania, wyceny i fuzji przedsiębiorstw.Specjalność Rachunkowość umożliwia poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej, zaawansowanego rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Zaawansowana wiedza dotyczy zakresu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w ramach takich przedmiotów jak: rewizja finansowa, rachunkowość w procesach globalizacji, rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto na specjalności uwzględnia się zagadnienia podejmowania decyzji w aspekcie prawa podatkowego i wieloaspektowego zarządzania kosztami.

W ramach specjalności Analityk finansowy student zdobywa praktyczne kompetencje z zakresu finansów jednostek gospodarczych. Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu analizy fundamentalnej, inżynierii finansowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz tworzenia biznesplanów przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto, dostarcza niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem i przy wyborze metod zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami tego ryzyka. W szczególności kształcenie na specjalności Analityk finansowy obejmuje metodologię wyceny wybranych instrumentów będących przedmiotem obrotu na rynku finansowym, techniki pomiaru dochodu oraz ryzyka inwestycyjnego, jak również zagadnienia z obszaru zarządzania portfelem inwestycyjnym. Przekazywana w procesie kształcenia wiedza z zakresu modeli rynków finansowych w połączeniu z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych pakietów komputerowych do analizy danych pochodzących z poszczególnych segmentów rynku finansowego wyposaży przyszłych absolwentów specjalności Analityk finansowy w narzędzia wspomagające decyzje inwestycyjne na rynku finansowym. W tym aspekcie rozważa się również problematykę zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych segmentów rynku finansowego.

Specjalność „Nowe usługi biznesowe” jest kierowana do studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu rachunkowości, w tym zaawansowanej rachunkowości finansowej i zaawansowanej rachunkowości skomputeryzowanej jak również wykorzystaniem systemów informatycznych wspierających działania związane z zarządzaniem finansami i rachunkowością w jednostkach gospodarczych. Ponadto w ramach specjalności „Nowe usługi biznesowe” prowadzony będzie lektorat z języka obcego (hiszpański, niemiecki). Kluczowe umiejętności absolwenta tej specjalności będą związane z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP, a w szczególności modułów dedykowanych finansom i rachunkowości. Studenci pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania rachunkowości w procesie kierowania przedsiębiorstwem oraz instytucjami finansowymi, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawa bilansowego, ze szczególnym ukierunkowaniem na centra usług finansowych.

Specjalność „Inwestycje i nieruchomości” jest ofertą skierowaną do tych osób, które zamierzają rozwijać się zawodowo:
– w sektorze inwestycyjnym,
– w sektorze bankowości,
– w obszarze wszelkich usług finansowych związanych z sektorem nieruchomości,
– współpracując z branżą deweloperską, spółdzielniami mieszkaniowymi,
– jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
– jako zarządcy nieruchomości.

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność: Finanse i bankowość
Budżetowanie jednostek samorządu terytorialnego
Strategie finansowe przedsiębiorstw
Zarządzanie aktywami i pasywami banków
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Fuzje i wycena przedsiębiorstw
Finansowanie korporacji

Specjalność: Rachunkowość
Rewizja finansowa
Decyzje podatkowe w przedsiębiorstwie
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Rachunkowość instytucji finansowych
Zaawansowana rachunkowość skomputeryzowan
Zaawansowana sprawozdawczość finansowa

Specjalność: Analityk finansowy
Analiza fundamentalna
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Kalkulacja zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
Inżynieria finansowa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Biznesplan.
Teoria optymalizacji i gry decyzyjne

Specjalność: Nowe usługi biznesowe
Podstawy pracy z systemem SAP
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Lektorat z języka obcego (hiszpański, niemiecki)
Finanse i Rachunkowość z systemem SAP
Zaawansowana rachunkowość skomputeryzowana
Lektorat z języka obcego (hiszpański, niemiecki)

Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 
Techniczne aspekty nieruchomości
Analiza rynku nieruchomości
Zarządzanie inwestycjami
Organizacja zarządzania nieruchomościami
Ocena efektywności inwestycji
Zarządzanie ryzykiem