Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skali pracownik, przedsiębiorstwo, branża, sektor. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania systemów zarządzania dla BHP, przeprowadzania audytów w zakresie procesów i systemów BHP. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań typowych dla służb BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy umożliwia studentom, zdobycie pogłębionej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami w ramach specjalności Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

1. Matematyczne wspomaganie decyzji
2. Projektowanie ergonomiczne
3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4. Bezpieczeństwo procesowe
5. Komputerowe wspomaganie służby BHP
6. Ekonomika przedsięwzięć z zakresu BHP
7. Pedagogika szkoleń w zakresie BHP
8. Metody zwalczania zagrożeń

Przedmioty dodatkowe

1. Analiza bezpieczeństwa dla potrzeb prewencji
2. Procedury wdrażania systemów zarządzania BHP
3. Projektowanie elementów maszyn i urządzeń
4. Ekspertyzy wypadków i katastrof
5. Zarządzanie procesami innowacyjnymi w BHP

Przedmioty do wyboru

1. Humanizacja pracy (Kultura pracy)
2. Ochrona kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (Ochrona zasobów niematerialnych)
3. Planowanie i realizacja audytów systemu zarządzania BHP (Monitorowanie systemów zarządzania BHP)
4. Czynnik ludzki w procesie pracy (Współczesne problemy BHP)
5. Bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność urządzeń (Bezpieczeństwo systemów technicznych)
6. Aspekty bezpieczeństwa we wzornictwie przemysłowym (Aspekty bezpieczeństwa w kształtowaniu otoczenia)
7. Metody analizy niezawodności człowieka (Metody modelowania i badania wypadków)
8. Bezpieczeństwo w transporcie (Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarce magazynowej)
9. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (Ochrona systemów przetwarzania informacji)
10. Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym (Komputerowe wspomaganie w procesach zarządzania kryzysowego)
11. Techniques of negotiation and mediation (Organizational behavior)

Pozostałe przedmioty

1. Seminarium dyplomowe
2. Projekt badawczy
3. Pisanie pracy dyplomowej
4. Przedmiot ogólnowydziałowy