Kierunek – Zarządzanie – studia I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce. Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi.
Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.

Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Specjalności:
• Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
• Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
• Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
• Zarządzanie kadrami

Specjalność: Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

Absolwent specjalności Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa jest specjalistą w zakresie skoordynowanego zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o kanony marketingowe. Jest wyposażony w umiejętności pozwalające na adekwatną dla potrzeb analizę czynników otoczenia marketingowego przy uwzględnianiu takich parametrów, jak: wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, sytuacja ekonomiczno /społeczna regionu/kraju, typ klientów. Wiedza na temat produktu umożliwia absolwentowi diagnozę fazy cyklu życia, dobór narzędzi promocji do fazy cyklu, analizę słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla firmy. Kompetencje zdobyte podczas studiów umożliwiają pragmatyczne zastosowanie doboru metody wyznaczania cen i strategii dystrybucji. Studia na specjalności Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa wymagają nie tylko absorpcji wiedzy, ale skierowane są głównie do osób kreatywnych potrafiących na zasadzie skojarzeń wykorzystać i zastosować dane teoretyczne do działań praktycznych. Takich zdolności wymaga na przykład inicjowanie kampanii reklamowych, szkolenie sprzedawców osobistych, stosowanie narzędzi sales promotion czy budowanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym na bazie realizacji zasad zewnętrznego i wewnętrznego Public Relations. Zakres obejmujący program specjalności wpisuje się w najnowsze światowe trendy zarządzania marketingowego, gdzie istotnym parametrem jest społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana za pośrednictwem marketingu społecznego czy marketingu partnerskiego. Specjalność Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa kierowana jest głównie do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej w dużych podmiotach oraz pracowników działów marketingu.

Specjalność: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Absolwent specjalności „Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny zarządzania
i przedsiębiorczości dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów małych i średnich. Program specjalności kładzie szczególny nacisk na przedsiębiorczość w firmach rodzinnych. Absolwent zdobędzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorczości, analizy strategicznej oraz zrównoważonego rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. Przygotowany jest również do pracy z zakresu przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej, zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zakładania i prowadzenia firm ze zrozumieniem i praktycznym wykorzystaniem teoretycznej wiedzy z obszaru przedsiębiorczości.

Specjalność: Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

Absolwent specjalności „Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania instytucji publicznych i samorządowych. Specjalność stwarza możliwość uzyskania wiedzy z zakresu zarządzania publicznego, zarządzania zadaniami publicznymi, zarządzania nieruchomościami komunalnymi, finansów
i rachunkowości budżetowej, polityki regionalnej. Absolwent specjalności nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w instytucjach publicznych i samorządowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika średniego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i samorządowych. Będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole.

Specjalność: Zarządzanie kadrami

Absolwent specjalności „Zarządzanie kadrami” na studiach pierwszego stopnia uzyskuje szeroki zasób wiedzy, dzięki której nabywa podstawowe umiejętności niezbędne dla realizacji działań z zakresu funkcji personalnej dotyczących realizacji procesu kadrowego, w tym
w szczególności: znajomości prawa pracy, konstruowania opisów stanowisk pracy, przeprowadzania doboru i selekcji pracowników, rozwiązywania konfliktów pracowniczych, ewidencjonowania czasu pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w dziale personalnym, posiada także niezbędne umiejętności dla wykonywania zadań kierowniczych i jest wyposażony w wiedzę z zakresu zarządzania personelem w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.