Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja realizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej posiadają ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Nauka w ramach wykładów i ćwiczeń oraz odbywane praktyki na specjalnościach:

• Rekreacja prozdrowotna, 

• Organizacja turystyki pielgrzymkowej,

• Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 

pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: 

 – kreowania kultury zdrowia i wypoczynku oraz czasu przeznaczonego na wypoczynek,

– rekreacji ruchowej, 

– kompleksowej obsługi grup turystycznych (wyjazdów zbiorowych takich jak wycieczki szkolne, pielgrzymki czy grupowe wyjazdy okolicznościowe), 

– projektowania i organizowania imprez turystycznych (sportowych i rekreacyjnych), 

– pilotażu i przewodnictwa,

– turystyki do ośrodków kultu religijnego,

– tworzenia atrakcyjnej oferty produktów i usług turystycznych,

– inwestycji w ruchu pielgrzymkowym,

– obsługi klienta,  

– kalkulacji cen, 

– obsługi systemów informatycznych w turystyce i rekreacji,

– wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu. 

W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci są przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć z zakresu turystyki i rekreacji takich jak:

• prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

• zarządzania obsługą ruchu turystycznego,

• opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,

• przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,

• działań promocyjnych i marketingowych,

• organizowania wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,

• nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym.

Absolwenci mają kwalifikacje przygotowujące do pracy w:

• biurach podróży,

• hotelarstwie,

• centrach rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,

• gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,

• administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich działalności w zakresie turystyki i rekreacji,

• branżach i usługach pokrewnych turystyce i rekreacji,

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata.

Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.