Menadżer żywności i żywienia

 

 Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia będą posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem:
– prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
– zarządzania obsługą firm gastronomicznych,
– opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
– przygotowywania oferty z zakresu żywności i żywienia dla różnych grup odbiorców,
– działań promocyjnych i marketingowych,

Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia uzyskają kwalifikacje dające możliwości podjęcia pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywieniem i żywnością:
• przedsiębiorstwach gastronomicznych,
• hotelarstwie,
• ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
• centrach rekreacji
• organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów;
• jednostkach badawczych i konsultingowych w zakresie rynku żywności;
• placówkach zajmujących się edukacją żywieniową
• gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
• administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich działalności w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać ogólną wiedzę na temat stanu rynku żywności i usług żywieniowych oraz czynników determinujących ich funkcjonowanie. Poznają krajowe i międzynarodowe organizacje związane z funkcjonowaniem rynku żywności i usług żywienia oraz znaczenie i zakres ich działalności. Posiadać będą podstawową wiedzę w zakresie prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego oraz ochrony własności intelektualnej. Poznają ogólną wiedzę o czynnikach determinujących jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia, z uwzględnieniem różnych systemów zapewnienia jakości. Zdobędą ogólną wiedzą dotyczącą produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia, z uwzględnieniem etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz ich wykorzystania w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Poznają podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka z uwzględnieniem różnych stanów fizjologicznych. Zapoznają się z rolą i znaczeniem żywienia, wartości energetycznej składników odżywczych i innych składników bioaktywnych w produktach spożywczych dla prawidłowego funkcjonowaniu organizmu i dla zdrowia człowieka. Uzyskają ogólną wiedzę na temat błędów żywieniowych i ich skutków, poznają sposoby żywieniowej prewencji chorób dietozależnych oraz różne strategie racjonalizacji żywienia, w tym edukacji żywieniowej. Poznają ogólną wiedzę dotyczącą żywności potencjalnie niebezpiecznej, powodującej negatywne konsekwencje zdrowotne w wyniku celowych lub nieświadomych działań inżynierskich (GMO) prowadzących do obniżenia jej wartości odżywczej i wprowadzania substancji obcych. Poznają podstawową wiedzą na temat oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i zdrowia pojedynczych osób i grup populacyjnych oraz zadania i metody epidemiologii żywieniowej. Poznają i zrozumieją zasady krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji, których działania zmierzają do zwalczania nieprawidłowego żywienia. Posiądą świadomość z istoty zachowań konsumentów na rynku i ich skutków dla żywienia i zdrowia oraz znają podstawowe metody badania tych zachowań. Będą dysponować ogólną wiedzą na temat specyfiki, organizacji oraz uwarunkowań (w tym ekonomicznych) zarządzania w zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego. Poznają operacje i procesy związane z przetwarzaniem żywności oraz technologie inżynierskie stosowane w różnych procesach przetwarzania żywności. Posiądą wiedzę o formach gospodarowania surowcami i produktami żywnościowymi wykorzystywanych w działalności gospodarczej sektora żywności i żywienia.

Uzyskany tytuł zawodowy umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
Przedmioty kształcenia podstawowego

Nauka o człowieku
Psychologia
Mikrobiologia z elementami parazytologii
Biochemia żywności i żywienia
Ekonomia
Podstawy zarządzania
Zarządzanie i analiza kosztów
Zarządzanie w gospodarce żywnościowej
Ekonomika konsumpcji
Prawo żywnościowe i konsumenckie
Zarządzanie projektami gastronomicznymi
Przedmioty kształcenia kierunkowego

Podstawy żywienia człowieka
Higiena i toksykologia żywności
Analiza finansowa przedsiębiorstwa małej i dużej gastronomi
Analiza i ocena jakości żywności
Demografia i zdrowie
Edukacja żywieniowa
Marketing i reklama żywności i żywienia
Biofizyka żywności i żywienia
Profilaktyka chorób układu pokarmowego
Transport i logistyka żywności
Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Rynek żywności i systemy żywienia
Towaroznawstwo żywności
Projektowanie systemów produkcji żywności
Przedmioty do wyboru

Procesy membranowe w technologii żywności
Metabolizm i żywienie
Jakość usług gastronomicznych i cateringowych
Doskonalenie jakości usług żywieniowych (gastronomicznych)
Żywność wygodna i żywność funkcjonalna
Żywienie zbiorowe – mała gastronomia i garmażeria
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia
Wdrażanie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym
Zarządzanie utrwalaniem i przechowywaniem żywności
Zarządzanie technologiami gastronomicznymi
Przedmioty kształcenia specjalnościowego

Nadzór sanitarno –epidemiologiczny w produkcji żywności
Zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i żywienia
Zarządzanie infrastrukturą w przemyśle spożywczymi gastronomicznym
Zarządzanie usługami cateringowymi
Biznesplan przedsiębiorstwa żywieniowego
Systemy komputerowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem żywieniowym