Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych:

 •  organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych,
 •  przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,
 •  usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
 •  zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
 •  posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 •  zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
 •  doboru personelu oraz jego szkolenia.

Absolwenci kierunku logistyka posługują się dwoma językami obcymi, w tym jednym specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia; absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, potrafią wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:

 •  produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno – logistycznych,
 •  jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 •  jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie)

Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)

 • Specjalności:
 •  systemy logistyczne,
 •  zarządzanie transportem.
 •  Inżynieria procesów logistycznych

Sylwetka absolwenta kierunku LOGISTYKA: specjalność – SYSTEMY LOGISTYCZNE

– Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a ponadto zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

– Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działalność w zakresie logistyki na każdym szczeblu łańcucha dostaw, procesów wytwórczych i odbioru, od zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego aż do dystrybucji do ostatecznego odbiorcy. Posiada także umiejętność zastosowania szerokiego wachlarza metod optymalizacyjnych w planowaniu przedsięwzięć logistycznych.

– Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych w przedsiębiorstwach stosujących innowacyjne materiały i technologie wytwarzających nowoczesne produkty: specjalistyczne i powszechnego użytku.

– Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE będzie przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności: przedsiębiorstw produkcyjnych, przemysłowych, przedsiębiorstw logistycznych, centrów logistycznych, przedsiębiorstw doradczych, projektowych zajmujących się logistyką, jednostek administracji publicznej.

Sylwetka absolwenta kierunku LOGISTYKA: specjalność – ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

– Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM nabywa podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem transportu drogowego, wzbogaconą o występujące nowe trendy z zakresu stosowania nowych technik, technologii i organizacji.

– Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM pozyskuje umiejętności umożliwiające zarządzanie logistyką, spedycją i transportem w organizacjach gospodarczych, organizowanie i prowadzenie operacyjnej działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej w organizacji gospodarczej, gospodarowanie zasobami ludzkimi i środkami finansowymi, projektowanie logistycznych i transportowych przedsięwzięć rozwojowych oraz strategii rynkowych w warunkach gospodarki rynkowej, projektowanie usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych, samodzielne prowadzenie analiz i ocen ekonomicznych, wdrażanie innowacji i postępu technicznego w zakresie logistyki, spedycji i transportu, użytkowanie systemów informacyjnych w działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej.

– Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM zna zasady panujące w transporcie i spedycji zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem procedur celnych i europejskich standardów, a także zagadnieniami międzynarodowej polityki gospodarczej.
– Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych podmiotach gospodarczych, w tym przede wszystkim związanych z transportem drogowym i kolejowym, spedycją krajową i zagraniczną, komunikacją zbiorową, turystyką a także realizujących transport wewnątrzzakładowy. Ponadto uzyska przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta kierunku LOGISTYKA: specjalności: Inżynieria procesów logistycznych

Absolwent specjalności Inżynieria procesów logistycznych posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie: projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i modelowania procesów logistycznych w różnego typu przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięciach z obszaru gospodarki elektronicznej. Studenci nabywają wiedzę o funkcjonowaniu nowoczesnych systemów logistycznych oraz poznają szerokie możliwości wykorzystania najnowszych rozwiązań technologii informacyjno –komunikacyjnych w logistyce. Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach logistycznych oraz w innych jednostkach gospodarczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, a w szczególności wiedza z obszaru szeroko rozumianej inżynierii procesów logistycznych.