Studia stacjonarne i niestacjonarne (studia inżynierskie)

Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadają umiejętności menedżerskie. Ponadto absolwenci nabywają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy inżyniera w zakresie logistyki. Będzie potrafił rozwiązywać problemy logistyczne stosując przy tym metody inżynierskie i będzie przygotowany do pracy na stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, ekonomii i informatyki, a także znajomość rozmaitych technicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Czas trwania studiów inżynierskich: 7 semestrów (3,5 roku) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Specjalności:
• Zarządzanie i inżynieria transportu
• Inżynieria systemów logistycznych