FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek „Finanse i rachunkowość” skoncentrowany jest na istocie funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, dla których podstawową w złożonym i turbulentnym środowisku XXI wieku jest rachunek ekonomiczny. Podejmowanie decyzji strategicznych jak i operacyjnych ma zawsze charakter finansowy. Efektywny proces decyzyjny wymaga znajomości szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz wielopłaszczyznowego oddziaływania makrootoczenia na podmiot gospodarczy.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz technik informatycznych. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami, istoty funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Program studiów jest skomponowany z bloku zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz z grupy przedmiotów kierunkowych. Omawiane zagadnienia dotyczą wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, organizacji i finansowania instytucji publicznych, strategii podatkowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.

Przedmioty realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia na tym kierunku mają umożliwić absolwentom zrozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Złożoność problematyki finansów powoduje, że na kierunku „Finanse i rachunkowość” proponuje się kształcenie w ramach 5 specjalności, które umożliwiają dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb zawodowych i zainteresowań studentów. Wyselekcjonowane 5 specjalności obejmują:

  • finanse i bankowość,
  • analityk finansowy,
  • rachunkowość,
  • inwestycje i nieruchomości.
  • systemy informatyczne w finansach i rachunkowości

Kształcenie na specjalności „Finanse i bankowość” skupione jest na problematyce związanej z funkcjonowaniem i zarządzaniem finansowym instytucjami kredytowymi, specyfiką analizy jednostek samorządu terytorialnego, istotą wyceny wartości przedsiębiorstwa i identyfikacją metod analizy ryzyka inwestycyjnego.

W ramach specjalności „Analityk finansowy” proces kształcenia skoncentrowany jest na analizie wartości przedsiębiorstwa, ocenie struktury i kosztu kapitału, controllingu finansowego, metod oceny efektywności przedsiębiorstwa, systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, jak i zarządzania kapitałem obrotowym. Omawiane zagadnienia dotyczą więc podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz analizy i zarządzania ryzykiem.

Specjalność „Rachunkowość” umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w ramach takich przedmiotów jak: rachunkowość małych podmiotów gospodarczych, rachunkowość skomputeryzowana, sprawozdawczość finansowa. Ponadto na specjalności uwzględnia się zagadnienia rachunkowości podatkowej, rachunku kosztów i wyników a także specyfikę prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych.

Kształcenie na specjalności „Inwestycje i nieruchomość” obejmuje identyfikację procesu zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem istoty inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości, wyceny tych nieruchomości oraz podstaw ich obrotu. W tym aspekcie uwzględnia się również problematykę doradztwa inwestycyjnego.

Specjalność „Systemy informatyczne w finansach i rachunkowości” jest kierowana do osób, które są zainteresowane wykorzystaniem systemów informatycznych wspierających działania związane z szeroko pojętymi finansami i rachunkowością w organizacjach. Student tej specjalności będzie umiał odpowiednio scharakteryzować informatyczne systemy finansowo-księgowe oraz będzie wiedział jakie są metody projektowania i wdrażania tych systemów.

Kluczowe umiejętności absolwenta tej specjalności będą związane z wykorzystaniem aplikacji informatycznych dedykowanych finansom i rachunkowości jak również z tworzeniem systemów ekspertowych, które znajdują swoje zastosowanie w modelowaniu i analizie zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.