BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapewnienie właściwego bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi jedno z kluczowych zagadnień związanych z realizacją produkcji w już istniejących zakładach pracy oraz determinuje rozwój i wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych a także usług.

Do przestrzegania zasad BHP zobowiązane są wszystkie zakłady produkcyjne
i usługowe. Z obowiązującymi przepisami BHP powinny być zaznajomione wszystkie jednostki sprawujące nadzór nad warunkami pracy oraz jednostki służby zdrowia, samorządu terytorialnego jak też prowadzące działalność usługową w zakresie rehabilitacji i odnowy biologicznej. Stąd też ciągle rośnie w kraju zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu BHP.

Studia na kierunku: Bezpieczeństwo i higiena pracy pozwolą absolwentowi na:

  • zapoznanie się z zagrożeniami dla zdrowia występującymi w różnych procesach technologicznych i występującymi chorobami zawodowymi,
  • zapoznanie się z metodami oceny ryzyka zawodowego występującego na różnych stanowiskach pracy,
  • zapoznanie się z organizacją pracy specjalisty ds. BHP w zakładach pracy i metodami badania wypadków przy pracy,
  • opanowanie metod eliminacji zagrożeń w środowisku pracy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniki i medycyny pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
  • w zakładach świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • w organach nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, w zakładach służby zdrowia, świadczących usługi medyczne dla ludności (zakłady rehabilitacji, odnowy biologicznej),
  • w jednostkach naukowo-badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
  • w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy są studiami wyższymi inżynierskimi, 7 semestralnymi, z odrębną 6 tygodniową praktyką zawodową, studia kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej.
Sylwetka absolwenta specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwent specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą współczesnych koncepcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, projektowania, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska a także narzędzi i technik doskonalenia oraz integracji tych systemów.

Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych, systemowych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, potrafi opracować politykę bezpieczeństwa pracy oraz politykę środowiskową; potrafi określić aspekty bezpieczeństwa pracy i aspekty środowiskowe oraz zaprojektować system zarządzania bhp i ochroną środowiska; umie scharakteryzować metody i techniki stosowane podczas wdrażania systemów a także opracować instrukcję i procedurę, dokonać podziału kompetencji oraz przygotować harmonogram wdrożenia systemu; ponadto samodzielnie zaprojektuje model audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska oraz opracuje zasady wdrożenia modelu do praktyki zarządzania organizacją.  Absolwent potrafi określić i ocenić podejście i strategię doskonalenia systemu zarządzania bhp i os, umie dobrać, zastosować i ocenić skuteczność metod i narzędzi doskonalenia wybranego aspektu systemu zarządzania bhp i os a także zaprojektować system monitorowania warunków pracy oraz dokonać oceny systemu zarządzania bhp i os wg różnych standardów. Równocześnie, potrafi ocenić potrzeby w zakresie integracji systemów, opracować dokumentację systemu zintegrowanego i przygotować plan działań w tym zakresie.

Absolwent jest przygotowany do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy oraz umiejętności, i do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie w małych, średnich i dużych organizacjach działających w różnych sektorach gospodarki narodowej.

Sylwetka absolwenta specjalności Edukacja w zakresie BHP

Absolwent specjalności „Edukacja w zakresie BHP” uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą dydaktyki i organizacji szkoleń, współczesnych metod i technik szkolenia, projektowania i konstruowania pakietów edukacyjnych, narzędzi oceny efektywności szkoleń oraz zastosowania technologii informacyjnych w szkoleniach.

Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie dopasowania metod kształcenia do wybranych treści z obszaru bhp, organizacji szkoleń różnego rodzaju oraz wykorzystania współczesnych metod i technik szkolenia w kontekście różnych grup docelowych. Student potrafi zbudować wzorcowy program szkolenia z dziedziny bhp uwzględniając rodzaj i formę szkolenia, zaprojektować szkolenie, zastosować różne formy metod uczenia się uczestników i techniki pracy z grupą a także skutecznie przygotować się merytorycznie i metodycznie do szkolenia oraz przeprowadzić takie szkolenie, jak również przygotować i przeprowadzić grę szkoleniową lub inscenizację. Ponadto potrafi wykorzystać różne podejścia do oceny efektywności szkoleń, skonstruować narzędzia oceny efektywności szkoleń, ocenić skuteczność przeprowadzonego szkolenia na poziomie całej organizacji a także ocenić skuteczność pracy trenera po przeprowadzonym szkoleniu. Równocześnie umie wykorzystać różnego rodzaju techniki i narzędzia komputerowe do realizacji procesów szkoleniowych.

Absolwent jest przygotowany do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy oraz umiejętności, i do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym również w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.