Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej zostało powołane na Zjeździe we wrześniu 1989 roku. Kontynuuje ono dobre tradycje Koła Absolwentów działającego w Politechnice od 1960 roku, początkowo pod kierownictwem mgra R. Juszczuka, następnie prof. L. Jeziorskiego, a od 1999 roku prof. J.W. Pilarczyka.

Stowarzyszenia prowadzi dokumentację dotyczącą adresów oraz miejsca pracy naszych absolwentów. Zarząd stara się śledzić ich losy, wyławiać tych, którzy zrobili kariery, ale również i tych, którzy potrzebują pomocy. Dysponuje kilkoma tysiącami kart informacyjnych. Znaczna ich część jest skomputeryzowana, wymaga jednak ciągłego uzupełniania i aktualizacji.

Głównym celem Klubu jest integracja absolwentów naszej Uczelni, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej realizowany jest poprzez cykliczne spotkania; wiosną przy okazji konkursu „Absolwent Roku” oraz jesienią w połączeniu z prelekcjami zaproszonych gości.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, studiował w Politechnice Częstochowskiej lub podnosił swoje kwalifikacje naukowo-techniczne w tej Uczelni. Członków zwyczajnych przyjmują właściwe Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnych deklaracji kandydatów. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Zachęcamy absolwentów naszego Wydziału do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia naszej Uczelni.