Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej udzielana jest na zasadach określonych w Zarządzeniach Rektora Politechniki Częstochowskiej, dostępnych na stronie.

1a – REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM

1b – WYKAZ DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA

1c – KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ DLA STUDENTÓW

 

Zał.2.OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW

Zał.3.WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Zał.4.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zał.5a.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA UZYSKANĄ ŚREDNIĄ OCEN

Zał.5b.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Zał.5c.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Zał.5d.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIAGNIĘCIA SPORTOWE

Zał.6.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Zał.7.WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU

Zał.8.OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW

Zał.9.OŚWIADCZENIE I

Zał.10.ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ORAZ O WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Zał.11.OŚWIADCZENIE II

Zał.12.OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU

Zał.13.OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY STUDENTA O BRAKU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ

Zał.14.WEZWANIE

Zał.15.WNIOSEK O PRZELEWANIE STYPENDIUM NA RACHUNEK BANKOWY

Zał.16.ZAŚWIADCZENIE