PS-4: PROCEDURA BADAŃ ANKIETOWYCH REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Pracownicy naukowo -dydaktyczni Doktoranci prowadzący zajęcia w ramach praktyki dydaktycznej
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Stan osobowy 231 238 234 118 158 168
Liczba ankietowanych 217 232 216 12 77 95
Średnia ocen 4,61 4,65 4,69 4,36 4,58 4,56
Maksymalna ocena 5,0 5,00 5,00 4,80 5,00 5,00
Minimalna ocena 3,88 3,84 3,96 3,38 2,71 3,01

PS-5: PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na szczeblu Dziekana Na szczeblu Dyrektorów/ Kierowników
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Liczba przeprowadzonych hospitacji 32 30 30 227 236 228
Ocena przygotowania prowadzących do zajęć i ich merytorycznej poprawności 4,94 5,0 4,57 4,97 4,95 4,93
Osobowość nauczycielska 4,94 5,0 4,67 4,96 4,91 4,91
Ocena formalna zajęć 4,97 5,0 4,77 5,0 4,97 4,97
Ogólna ocena 4,87 4,97 4,5 4,97 4,96 4,93

PS-7: PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ANKIETY WŚRÓD PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ABSOLWENTÓW (2016/2017)

Ponad 60% respondentów pozytywnie ocenia przygotowanie absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej do wykonywania pracy zawodowej
Preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Management
Kryterium zatrudnienia wiedza praktyczna, umiejętności i kompetencje,     wiedza teoretyczna
Preferowane umiejętności obsługa komputera, współpraca w grupie, zachowania etyczne, podejmowanie decyzji i ryzyka, rozwiązywanie problemów

PS-10: PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z PROCESEM KSZTAŁCENIA

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Liczba przebadanych prac 1224 1103 726
Odsetek plagiatów 10,95 % 6,35 % 3,17 %

PS-14: PROCEDURA PRZEPROWADZENIA BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH OCENY CAŁEGO TOKU STUDIÓW

Najwyżej ocenione aspekty w 6 obszarach badań: 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Pozyskanie kwalifikacji zawodowych 4,02 4,16 4,28
Zdobycie teoretycznej wiedzy podczas studiów 4,43 4,55 4,64
Możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich i sekcjach sportowych 4,38 4,42 4,58
Konsultacje i kontakty z wykładowcami 4,49 4,49 4,60
Możliwość zakwaterowania w domu studenckim 4,51 4,52 4,54
Ukończenie wybranego kierunku 4,52 4,67 4,70

PS-20: PROCEDURA BADANIA ANKIETOWEGO OCENIAJĄCEGO PRACĘ DZIEKANATÓW

Średnia ocen dla odpowiedzi twierdzących
2014/2015 2015/2016 2016/2017
Odpowiednie godziny pracy 3,92 3,84 3,93
Przestrzeganie godzin pracy 4,37 4,33 4,40
Udzielanie informacji w sposób miły i taktowny 4,21 4,04 4,18
Uzyskanie informacji w sposób kompletny i rzetelny 4,28 4,03 4,17
Dziekanaty są przyjazne studentom 4,12 3,79 3,92
Dokonuje się rozpatrzenia sprawy 4,38 4,23 4,23
Aktualne informacje na tablicach informacyjnych 4,19 4,19 4,21