Zarządzanie nieruchomościami

Studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami” są studiami specjalistycznymi skierowanymi do osób zainteresowanych pozyskaniem profesjonalnej, rzetelnej wiedzy

z obszaru zarządzania nieruchomościami, funkcjonowania rynku nieruchomości oraz oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w tym obszarze.

Słuchaczami studiów mogą być zarówno osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową na rynku nieruchomości, jak i specjaliści działający już zawodowo w sferze zarządzania oraz gospodarowania zasobami nieruchomościowymi zarówno w podmiotach funkcjonujących w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Nasze atuty

 

  • Doświadczona kadra wykładowa. Utworzenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami stało sie naturalną konsekwencją ponad 10- letniego kształcenia przez pracowników Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości studentów na specjalności „Zarządzanie nieruchomościami” w ramach studiów I i II stopnia. Pozwoliło to na wypracowanie efektywnego systemu przekazywania wiedzy specjalistycznej poprzez połączenie wiedzy naukowej i praktycznej. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez kadrę dydaktyczną posiadającą wieloletnie doświadczenie w obszarze analizy problemów rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie zarządzania nieruchomościami różnych typów oraz wykładowców – praktyków o bogatym doświadczeniu zawodowym, aktywnie działających na rynku w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jednym z naszych wykładowców jest pan mgr inż. Dariusz Stanisławski, rzeczoznawca majątkowy; wieloletni biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie i Katowicach w zakresie szacowania nieruchomości, przedsiębiorstw i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; biegły skarbowy przy Izbie Skarbowej w Katowicach, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych; doradca rynku nieruchomości; wieloletni wykładowca na kursach, seminariach i studiach podyplomowych na wyższych uczelniach w tematach związanych z rynkiem nieruchomości; organizator i opiekun praktyk zawodowych dla przyszłych rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości. Wieloletni członek zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie sfederowanego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie; członek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Prezentowane w trakcie studiów połączenie wiedzy praktycznej z podejściem badawczym pozwoli słuchaczowi na pozyskanie unikatowej wiedzy umożliwiającej rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania nieruchomościami przy wykorzystaniu metod i narzędzi badań naukowych.
  • Program studiów uwzględnia obowiązujące standardy w zakresie kształcenia specjalistycznego w obszarze zarządzania nieruchomościami. Program studiów podyplomowych uzyskał pozytywną rekomendację Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, co umożliwiło Politechnice Częstochowskiej podpisanie w 2016 r. umowy o wzajemnej współpracy.
  • Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Słuchacze studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, realizowanych na Wydziale Zarządzania, na mocy umowy współpracy z dnia 22 listopada 2016 r. zawartej pomiędzy  Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach oraz  Politechniką Częstochowską, uprawnieni są do ubiegania się w tzw. trybie szczególnym o przyznanie licencji zawodowych zarządcy nieruchomości KIGN oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN wydawanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.
  • Jednolity i przyjazny system monitorowania postępów kształcenia. Wypracowany przez naszą kadrę dydaktyczną system cząstkowej oceny poszczególnych obszarów tematycznych (testy cząstkowe) pozwala na bieżące monitorowanie postępów kształcenia oraz motywuje słuchaczy do systematycznego pogłębiania wiedzy, co potwierdzili słuchacze I edycji naszych studiów w ankietach ewaluacyjnych. Jednocześnie nasi wykładowcy pozostają do dyspozycji słuchaczy reagując na ich indywidualne potrzeby w trakcie nieodpłatnych konsultacji.

Dyplomy i licencje

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Częstochowską. Jednocześnie, na mocy umowy współpracy z dnia 22 listopada 2016 r. zawartej pomiędzy  Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach oraz  Politechniką Częstochowską, ma prawo do ubiegania się w tzw. trybie szczególnym o przyznanie licencji zawodowych zarządcy nieruchomości KIGN.
 

Wymogi formalne

Kandydat na studia podyplomowe powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich) oraz spełnić inne warunki przewidziane zasadami rekrutacji. Od kandydatów na studia podyplomowe oczekuje się posiadania wystarczającej wiedzy w zakresie kształcenia ogólnego przygotowującej kandydata do odbioru specjalistycznych treści kształcenia (Regulamin Studiów Podyplomowych Politechniki Częstochowskiej).
Ramowy program studiów

W ramach kursu słuchacze będą mieli możliwość poznania m.in. teoretycznych podstaw wyceny nieruchomości i funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto przykłady operatów szacunkowych – dokumentów z wyceny –  pozwolą na poznanie elementów operatu szacunkowego oraz analizy procesu wyceny wybranymi metodami od strony praktycznej.

Informacje na temat wartości i procesu jej kształtowania są kluczowe dla zrozumienia funkcjonowania rynku nieruchomości, a także dla efektywnego funkcjonowania na nim. Znajomość podstaw wyceny nieruchomości jest bowiem niezbędną umiejętnością każdego uczestnika rynku nieruchomości, począwszy od rzeczoznawcy majątkowego, a na kupującym/sprzedającym kończąc.

 

Semestr I

L.p. Przedmiot Łączna liczna godzin (W/Ćw)
1. Podstawy finansów publicznych 10
2. Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego 10
3.

Rynek nieruchomości 40
 Zagadnienia:
Funkcjonowanie rynku  nieruchomości i obrót nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościach
30
Marketing na rynku nieruchomości 10
4. Gospodarka przestrzenna 10
5. Podstawy budownictwa
Zagadnienia:
Prawne podstawy budownictwa
Technologie w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Eksploatacja nieruchomości
Podstawy kosztorysowania
30
6. Inwestycje w nieruchomości 20
Zagadnienia:
Inwestowanie i finansowanie na rynku nieruchomości
10
Zarządzanie inwestycjami 10
Suma godzin w semestrze I 120

 

Semestr II

 

7. Gospodarka nieruchomościami 40
Zagadnienia:
Wybrane zagadnienia z obszaru gospodarki nieruchomościami
20
Wycena nieruchomości 20
8.

Zarządzanie nieruchomościami 60
Zagadnienia:
Wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania nieruchomościami
25
Metodyka sporządzania planu zarządzania nieruchomościami 15
Zarządzanie ryzykiem 20
9. Seminarium 10
Suma godzin w semestrze II
110

 

Liczba godzin ogółem: 230

Koszt udziału (dwa semestry): 3 200 zł