Nie ma nic cenniejszego od wiedzy

Scientia nulla res praestantior

 

Strategia Wydziału dla obszarów: kształcenie, badania naukowe, zasoby ludzkie, infrastruktura i jej wyposażenie, finanse, zarządzanie, marketing

Kształcenie

 1. Doskonalenie procesów nauczania oraz procedur umożliwiających osiąganie założonych efektów kształcenia.
 2. Tworzenie warunków do studiowania w językach obcych poprzez zwiększenie oferty studiów w języku angielskim oraz do pozyskiwania studentów z krajów europejskich i pozaeuropejskich.
 3. Doskonalenie kwalifikacji pracowników Wydziału poprzez cykliczne organizowanie specjalistycznych warsztatów dydaktycznych.
 4. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego.
 5. Podnoszenie atrakcyjności studiowania poprzez spotkania ze znanymi przedstawicielami nauki, biznesu, sportu i kultury.

Badania naukowe

 1. Zdefiniowanie nowych obszarów badawczych wpisujących się w aktualne światowe trendy i mających duży potencjał aplikacyjny, uwzględniając przy tym możliwości kadrowe i infrastrukturalne  Wydziału.
 2. Podniesienie kategorii naukowej oraz utrzymanie istniejących praw akademickich.
 3. Rozwój przedsięwzięć wspomagających upowszechnianie osiągnięć naukowych pracowników Wydziału, w tym organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych we współpracy z innymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi, np. TNOiK, PTE.
 4. Rozszerzanie i zacieśnianie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie wspólnych badań, staży naukowych, realizacji projektów badawczych oraz zwiększanie intensywności współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach naukowych.
 5. Zwiększenie aktywności i skuteczności w aplikowaniu o projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych.

Zasoby ludzkie

 1. Planowanie zasobów ludzkich w celu zapewnienia właściwej realizacji procesów dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych.
 3. Rozwój pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w drodze podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, w tym poprzez systemy szkoleń.
 4. Rozwój kapitału społecznego Wydziału poprzez jego umiędzynarodowienie, w tym wizyty i zatrudnianie profesorów z zagranicznych ośrodków akademickich, zwiększenie liczby zagranicznych staży naukowych pracowników Wydziału oraz wzrost liczby studentów z innych krajów.
 5. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości, wydajności oraz dyscypliny pracy.

Infrastruktura i jej wyposażenie

 1. Tworzenie nowej oraz dostosowywanie istniejącej infrastruktury do potrzeb studentów, studentów niepełnosprawnych oraz pracowników.
 2. Opracowanie i wdrożenie planów inwestycyjnych oraz remontowych Wydziału uwzględniających potrzeby badawcze i dydaktyczne pracowników i studentów.
 3. Tworzenie nowych laboratoriów i doposażanie w nowe urządzenia już istniejących.

Finanse

 1. Doskonalenie systemu planowania, bieżącego monitorowania i kontrolowania kosztów ponoszonych na poszczególne rodzaje działalności Wydziału.
 1. Utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodów, w tym przychodów z opłat za studia niestacjonarne, opłat za studia podyplomowe oraz z tytułu odpłatnego udostępniania majątku Wydziału.

Zarządzanie

 1. Planowanie strategiczne – określenie celów strategicznych i monitorowanie ich realizacji.
 2. Stosowanie pozapłacowych motywatorów, np. dyplomy uznania, nagrody rzeczowe.
 3. Okresowe badanie wskaźników dotyczących funkcjonowania Wydziału, identyfikacja korzystnych i niekorzystnych trendów, proponowanie zmian.
 4. Rozwijanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w tym z Radą Doradczą Przedstawicieli Biznesu.

Marketing

 1. Badanie i zaspokajanie popytu na usługi edukacyjne Wydziału.
 2. Badanie stopnia zadowolenia lub niezadowolenia studentów z odbywania studiów na Wydziale wraz z identyfikacją przyczyn.
 3. Promocja oferty edukacyjnej Wydziału w regionie częstochowskim i regionach ościennych.
 4. Upowszechnianie informacji na temat działalności naukowej i badawczej Wydziału.
 5. Promocja oferty edukacyjnej dla potencjalnych studentów zagranicznych.