Public Health Master’s degree – graduate’s profile

Absolwent kierunku zdrowie publiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych.

Posiada umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia – w zakresie: opieki społeczno-medycznej; promocji zdrowia; edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Absolwent posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego; publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych; instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego; organizacjach pozarządowych; nadzorze sanitarnym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe: identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości; rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich; planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych; prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności; merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; koordynowania działań instytucji; mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym; zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej; zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej; kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych; gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia; wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym; opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych.

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe:

– Potrafi stosować nowoczesne techniki i narzędzia informatyczne wykorzystywane w obszarze ochrony i promocji zdrowia

– Na podstawie wiedzy teoretycznej, posiada umiejętność rozpoznawania, obserwacji i właściwego interpretowania wieloaspektowych uwarunkowań zdrowia człowieka i zbiorowości ludzkich, w relacji do czynników społeczno-ekonomicznych

– Potrafi przeprowadzić analizę strategiczną, sporządzić plan strategiczny i analizować plany strategiczne zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia potrafi dokonać analizy finansowej, placówek opieki zdrowotnej oraz sporządzić biznes plan

– Potrafi zaplanować działania mające na celu integrację, wsparcie merytoryczne oraz finansowe programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz identyfikuje bariery społeczne we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji.

– Umie dokonać analizy SWOT głównych strategii zdrowotnych Polski, wybranych krajów europejskich i WHO

– Wykazuje umiejętności językowe korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego na poziomie B2+ ESOKJ.

– Wykazuje umiejętności prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej,

– Wykazuje umiejętności koordynowania działań instytucji o profilu zdrowotnym, zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym,

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Specjalność: Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych.

Absolwent posiada, poszerzoną w stosunku do zakresu studiów pierwszego stopnia, wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej i społecznej wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych.

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe: 

• identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości, zarówno lokalnej jak i regionalnej,

• rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich, zarówno w aspekcie lokalnym, regionalnym jak i ponadregionalnym,

• planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych oraz w ramach różnych problemów społecznych, zdrowotnych i medycznych,

• merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi,

• mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej i społecznej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym,

• na podstawie wiedzy teoretycznej posiada umiejętność rozpoznawania, obserwacji i właściwego interpretowania wieloaspektowych uwarunkowań zdrowia człowieka i zbiorowości ludzkich, w relacji do czynników społeczno-ekonomicznych,

• potrafi planować i realizować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego, bezpieczeństwa, kultury i higieny pracy,

• samodzielnego proponowania rozwiązania problemu z obszaru zdrowia publicznego oraz polityki społecznej, w szczególności wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

• organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej,

• gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia,

• wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym i regionalnym,

• opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach: nadzoru sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Przygotowany jest do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w:jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach realizujących programy zdrowotne i społeczne, w szczególności wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia.

Przedmioty:

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO (PKP)

Prawo w zdrowiu publicznym

Ekonomia

Socjologia medycyny

Psychologia zdrowia i jakość życia

Ochrona środowiska

Biostatystyka w zdrowiu publicznym

Metodologia badań naukowych

Pedagogika

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO (PKK)

Elementy zdrowia publicznego

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych

Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia

Organizacja i zarządzanie w systemie ochrony zdrowia

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Międzynarodowa polityka społeczna i zdrowotna

Polityka społeczna i zdrowotna

Żywienie człowieka

Zdrowie środowiskowe

Formy opieki zdrowotnej

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

Marketing usług zdrowotnych

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: (PKS)


Specjalność: Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

Ewaluacja programów zdrowotnych

Projektowanie badań naukowych

Edukacja żywieniowa 50+

Medycyna pracy

Demografia i zdrowie

Rehabilitacja społeczna i medyczna osób starszych

Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Planowanie i zarządzanie strategiczne

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Marketing usług placówek opieki zdrowotnej

Ekonomia zdrowia i analizy ekonomicznie w ochronie zdrowia

Telemedycyna i e-zdrowie

Przebieg procesu zdrowego starzenia się

Systemowe rozwiązania w rehabilitacji osób niepełnosprawnych