Second degree studies

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie i w zakresie towaroznawstwa, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania bezpieczeństwem pracy; systemów informatycznych wspomagających zarządzanie; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania finansami, transferu technologii oraz innowacyjności.

Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w inżynierii produkcji oraz zarządzania w zakresie transportu i towaroznawstwa; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branży transportu i towaroznawstwa; podejmowania działalności gospodarczej; kierowania zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji oraz kierowania zespołami w sferze gospodarczej, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii transportu i towaroznawstwie oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent zdobywa umiejętność współpracy interpersonalnej oraz jest przygotowany do kierowania zespołami, zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach branży transportu i towaroznawstwa. Absolwent jest przygotowany także do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w transporcie i w zakresie towaroznawstwa; jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania w transporcie i w zakresie towaroznawstwa.

Specjalności:

Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

Absolwent specjalności „Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle” uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych i procesów innowacyjnych, w których wiedza i umiejętności inżynierskie są niezbędne. Student w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie: projektowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych, identyfikacji i projektowania opakowań, techniki transportu i magazynowania, funkcjonowania centrów logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstw.

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w działach międzynarodowych przedsiębiorstw zajmujących się zadaniami logistycznymi oraz w centrach logistycznych. Absolwenci będą przygotowani do kierowania procesami projektowania i wdrażania innowacji i do organizacji i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia polityki produktowej oraz strategii rozwoju produktów oraz do zarządzania majątkiem przedsiębiorstw.

Absolwenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu zastosowania instrumentów zarządzania wobec majątku przedsiębiorstwa, algorytmów optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw oraz centrów logistycznych, instrumentów wielokryterialnej oceny produktów oraz narzędzi projektowania opakowań produktów.

Zarządzanie rozwojem i konsulting

Absolwent specjalności „zarządzanie rozwojem i konsulting” jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i technologicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i konsultingowych, oraz instytucjach z otoczenia przedsiębiorstw zajmujących się promocją innowacji i strategiami rozwoju asortymentu produkcji i usług. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia procesów rozwoju produktów, dostosowania, wyboru i wdrożenia technologii produkcyjnych, koordynację aspektów technicznych i technologicznych funkcjonowania przedsiębiorstw. W szczególności jest przystosowany do zarządzania cyklem życia produktów oraz obsługi technologicznej procesów produkcyjnych i usługowych.Absolwent po ukończeniu tej specjalności może otworzyć firmę doradczą lub konsultingową i świadczyć usługi dla przedsiębiorstw oraz instytucji w zakresie aspektów technologicznych i produkcyjnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Absolwent jest predysponowany do pracy w otoczeniu biznesu: podmiotach z sektora B+R, instytucji wspierające przedsiębiorstwa w zakresie technologii i innowacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych na stanowiskach kierowniczych oraz inżynieryjno-technologicznych.

Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych

 

Absolwent specjalności Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu produkcją, usługami, jakością, metod oceny oraz doskonalenia procesów z ukierunkowaniem likwidacji marnotrawstwa i zasad czystszej produkcji. Posiada stosowną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów produkcyjnych/usługowych: system Toyoty, Poka – Yoke, ESP, QRM, LM, CPS, Kanban, CONWIP i jakościowych: według norm ISO, zasad HACCP, GMP, Six Sigma, Lean Six Sigma. Zdobyta wiedza z zakresu instrumentów oceny i doskonalenia: tradycyjne narzędzia, nowe narzędzia, cykl Deminga, Kaizen, 8D, Praktyki 5S, 5W2H, Benchmarking pozwala z powodzeniem podejmować decyzje zarządcze i operacyjne w organizacjach o różnym profilu działalności. Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu znaczenia zasobów ludzkich w doskonaleniu procesów produkcyjnych i usługowych.

Absolwenci specjalności „Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych” znajdują zatrudnienie na stanowiskach zarządczych i operacyjnych jako menedżerowie wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych. Zdobywają również odpowiednie umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalność Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych ma charakter interdyscyplinarny i mogą ją ukończyć absolwenci studiów I stopnia różnych specjalności. Szeroki zakres wiedzy absolwenta specjalności Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych i zdobyte umiejętności praktyczne pozwalają na podjęcie pracy badawczej.

Informatyka w zarządzaniu

Absolwent specjalności „Informatyka w zarządzaniu” na studiach II stopnia otrzymuje teoretyczne i praktyczne umiejętności użytkowania specjalizowanych systemów informatycznych. Zna klasy oraz struktury systemów informatycznych stosowanych we wspomaganiu zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zna metody i kryteria wyboru platformy sprzętowej oraz systemu informatycznego dla przedsiębiorstw. Uzyskuje praktyczne umiejętności przygotowywania, realizacji oraz weryfikacji projektów z zakresu systemów informatycznych na rynkach energii. Ma wiedzę na temat systemów sztucznej inteligencji. Zna możliwości poszczególnych systemów, a w szczególności sieci neuronowych, algorytmów genetycznych i systemów ekspertowych. Zna obszary zastosowań poszczególnych systemów w procesie produkcji. Potrafi wykorzystać je do rozwiązania określonego problemu z danego obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstwa.

Absolwenci specjalności „Informatyka w zarządzaniu” studiów II stopnia są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy i mogą być zatrudnieni z dużym powodzeniem na najwyższych kierowniczych stanowiskach w zakładach o różnym profilu, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pracować w instytucjach publicznych i jednostkach administracji państwowej i terenowej.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwent specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy w przemyśle, modeli systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, systemów profilaktyki technicznej i zagrożeń zawodowych oraz z zakresu badania bezpieczeństwa użytkowania produktów. Absolwent uzyskuje umiejętności i kompetencje w zakresie prawidłowej identyfikacji zagrożeń, kompleksowej oceny ryzyka zawodowego, procesowego i środowiskowego, analizy niezawodności człowieka, wykorzystania odpowiednich, zaawansowanych metod badania przyczyn i skutków wypadków i awarii, a także umiejętności i kompetencje niezbędne do wyboru i realizacji wdrożenia wybranego modelu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska oraz systemu profilaktyki technicznej i zagrożeń zawodowych. Absolwent uzyskuje ponadto umiejętności i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka użytkowania produktu. Absolwent poznaje podstawowe konwencje międzynarodowe i Dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy a także systemy ochrony pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do twórczej i kreatywnej pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce funkcjonowania małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach przemysłu.

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Absolwent specjalności Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie na II stopniu opisuje metody i narzędzia niezbędne do zaawansowanej analizy procesów związanych z informacją i wiedzą oraz zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej. Ma umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów zarządzania wiedzą szczególnie pod kątem przedsiębiorstw produkcyjnych. Absolwent nabywa umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczo-konsultingowej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której stosowane są narzędzia informatyczne i analityczne.

Absolwent specjalności Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie rozróżnia i charakteryzuje koncepcje, modele oraz metody zarządzania, w których zasobem strategicznym jest wiedza i informacja. Charakteryzuje funkcje zarządzania wiedzą oraz opisuje podstawowe zadania operacyjne w tym zakresie. Nabywa umiejętności stosowania zarządzania wiedzą w ujęciu funkcjonalnym, procesowym, instrumentalnym oraz instytucjonalnym. Dysponuje umiejętnościami w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji.