Management. Second degree master’s degree studies – Major – Management

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relation, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jednostkach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i instytucjach non-profit oraz w obszarach bankowości. Uzyskują również przygotowanie zawodowe do prowadzenia własnej działalności. Studia magisterskie są otwarte także dla absolwentów innych kierunków z grupy nauk ekonomicznych i spoza niej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych.

Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności:

  • Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Zarządzanie kadrami
  • Rachunkowość w zarządzaniu
  • Zarządzanie finansami i bankowość
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań

 Specjalność: Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa


Absolwent kończący na poziomie II stopnia specjalność Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa jest specjalistą w zakresie opracowywania kampanii promocyjnych. Posiada umiejętność zastosowania najnowszych światowych trendów obowiązujących w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Potrafi wykorzystywać wiedzę marketingu internetowego, marketingu międzynarodowego oraz prowadzić wywiad marketingowy dla zwalczania konkurencji rynkowej. Ponadto absolwent jest wyposażony w zdolność dostosowania metod zarządzania do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu dzięki zapoznaniu się z paradygmatami marketingu społecznego i marketingu partnerskiego. Absolwent zarządzania działalnością marketingową przedsiębiorstwa ma wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na zatrudnienie w działach projektowych dzięki znajomości wzornictwa i technik reklamy oraz badań marketingowych. Poza firmami działającymi na rynku dóbr konsumpcyjnych absolwent ma kompetencje do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku dóbr przemysłowych. Specjalność Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa skierowana jest do osób pragnących zdobyć praktyczne zdolności do zarządzania podmiotem gospodarczym pozwalające na minimalizowanie nakładów finansowych w walce konkurencyjnej. Jednocześnie absolwent potrafi maksymalizować korzyści płynące z umiejętności tworzenia przekazów reklamowych i zna zasady wewnętrznego i zewnętrznego Public Relations.

Specjalność: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Absolwent specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny zarządzania i przedsiębiorczości dotyczącą zagadnień związanych z innowacyjnością oraz umiejętność interpretacji zależności powstających na styku przedsiębiorczości i innowacji. Posiada wiedzę pozwalającą mu na przeprowadzanie analizy, interpretacji i oceny procesu przedsiębiorczości w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych w tym również decyzji strategicznych. Absolwent posiada zdolność efektywnej pracy w zespole, zdolność poszukiwania i wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania wiedzą i informacją w małej firmie oraz identyfikowania możliwości jakie stwarzają inkubatory przedsiębiorczości. Program specjalności kładzie szczególny nacisk na uwarunkowania sukcesu przedsiębiorcy w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu rodzinnego.

Specjalność: Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych a w szczególności administracji, nabywa umiejętności niezbędne do prowadzania analiz poszczególnych rodzajów działalności jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w dziedzinie organizowania i dostarczania usług publicznych oraz stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji koncepcyjnych i kierowniczych w administracji terenowej, samorządowej i rządowej.
Absolwent uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalne a także finansów publicznych i wyceny nieruchomości komunalnych, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową instytucji publicznej i samorządowej, dbać o jej stały rozwój. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji zarządczych, nabywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent specjalności posiada wszechstronną i niezbędną wiedzę do wykonywania pracy urzędnika. Absolwent specjalności ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego m.in. w: urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, samorządowych jednostkach budżetowych, urzędach pracy, działach administracyjnych przedsiębiorców.

Specjalność: Zarządzanie kadrami

Absolwent specjalności Zarządzanie kadrami na studiach drugiego stopnia uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kilku nauk (zarządzania, socjologii, psychologii). Absolwent nabywa umiejętności organizowania pracy własnej i pracy zespołów pracowniczych, organizowania działu personalnego, zarządzania konfliktem organizacyjnym, motywowania i wynagradzania, kształtowania relacji pracowniczych, tworzenia i realizacji projektów w obszarze zarządzania personelem oraz wykonywania zadań z zakresu audytu personalnego. Absolwent specjalności nabywa kompetencje niezbędne w pracy działu personalnego, takie jak: administrowanie wynagrodzeniami, obsługa zintegrowanego systemu informacji kadrowej, przeprowadzanie audytu personalnego oraz zarządzanie całościowymi projektami personalnymi. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie głównie w działach personalnych, w firmach doradztwa personalnego oraz na stanowiskach kierowniczych średniego i wysokiego szczebla. Nabyte umiejętności absolwenci mogą także wykorzystywać w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Specjalność: Rachunkowość w zarządzaniu


Absolwent specjalności Rachunkowość w zarządzaniu potrafi wykorzystać informacje kosztowe w wybranych obszarach decyzyjnych. Zdobyta wiedza i praktyczne wiadomości pozwalają absolwentom na sprawne zarządzanie firmą i efektywne zarządzanie kosztami, podejmowanie decyzji w zakresie progu rentowności, budżetowania i inwestycji oraz innych instrumentów rachunkowości zarządczej. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną, dotyczącą współczesnego zakresu rachunkowości zarządczej, jak również umiejętnościami stosowania tych systemów w praktyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Istotnym elementem programu jest rozwijanie umiejętności analizy ekonomiczno-finansowej jako narzędzia w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia przygotowują do pracy na samodzielnych stanowiskach w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu oraz stanowiskach kierowniczych w działach rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w instytucjach finansowych i jednostkach sfery budżetowej. Otwierają się również atrakcyjne możliwości wykonywania wolnego zawodu eksperta rachunkowości, uprawnionego do weryfikowania okresowych sprawozdań finansowych jednostek lub podejmowania pracy w firmach audytorskich.

SpecjalnośćZarządzanie finansami i bankowość

Absolwent specjalności Zarządzanie finansami i bankowość potrafi wykorzystać informacje finansowe w wybranych obszarach decyzyjnych. Zdobyta wiedza i praktyczne wiadomości pozwalają absolwentom na efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstw w tym banków. Absolwenci tej specjalności poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania aktywami obrotowymi, metod oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania pasywami, wyceny przedsiębiorstwa, budżetowania, zarządzania aktywami i pasywami banku. Absolwenci tej specjalności są fachowcami znającymi dobrze wszystkie instytucje działające na rynku finansowym, w szczególności zaś banki, łącznie z bankiem centralnym i jego agendami. Znają bardzo dobrze mechanizm działania wszelkich segmentów rynku finansowego, tj. rynek dewizowy, rynek pieniężny i rynek kapitałowy oraz wszystkie występujące na tych rynkach instrumenty finansowe: podstawowe i pochodne wszelkich typów. Potrafią analizować wszystkie sprawozdania finansowe – tak przedsiębiorstw jak i instytucji finansowych, zarówno z punktu widzenia formalno-prawnego, jak i szczególnie z punktu widzenia treści ekonomicznych, które są istotne dla oceny wiarygodności i zdolności kredytowej analizowanego podmiotu. Są ponadto specjalistami, którzy potrafią szybko znaleźć potrzebne im do pracy informacje i dane liczbowe oraz zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne do ich obróbki. Po ukończeniu tej specjalności słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną, dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i bankowości. Ważnym elementem programu jest rozwijanie umiejętności analizy finansowej jako narzędzia w rozwiązywaniu problemów z zarządzaniu finansami. Słuchacze zdobywają wiedzę, która ułatwi im kształtowanie optymalnej struktury kapitału w przedsiębiorstwie oraz ocenę kosztu kapitału. Studia przygotowują do obejmowania samodzielnych stanowisk w działach finansowych przedsiębiorstw, w bankowości komercyjnej, spółdzielczej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach skarbowych oraz w innych instytucjach finansowych. Mogą też podejmować pracę w instytucjach Unii Europejskiej i w krajach członkowskich Unii. Otwierają się również atrakcyjne możliwości wykonywania wolnego zawodu doradcy finansowego.

SpecjalnośćZarządzanie nieruchomościami

Absolwent specjalności Zarządzanie nieruchomościami posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu nieruchomościami i nauk pokrewnych dotyczącą istoty i zasad funkcjonowania nieruchomości, prowadzenia procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości, podstaw prawnych i organizacyjnych obrotu nieruchomościami. Nabywa umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk w zarządzaniu nieruchomościami, w ramach krótkiego i długiego okresu czasu. Staje się poszukiwanym i wartościowym specjalistą w zakresie kreowania nowych potrzeb uczestników rynku nieruchomości i ich urzeczywistniania przez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji. W czasie studiów absolwent uzyskuje i nabywa umiejętności integrowania wiedzy z różnych przedmiotów: ogólnych w obszarze ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu, prawa czy technologii informatycznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania, wyceny i obrotu nieruchomościami, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, zarządzania ryzykiem na rynku nieruchomości, procesach developerskich. Poprzez integrację wiedzy z różnych zakresów absolwent kierunku staje się samodzielnym, zdolnym do podejmowania wyzwań i przejmowania zadań wysoce specjalistycznych na rynku nieruchomości. Absolwent specjalności Zarządzanie nieruchomościami posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem małej lub średniej wielkości oraz organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Uzyskuje również przygotowanie zawodowe do prowadzenia własnej działalności. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach zajmujących się inwestowaniem, obrotem czy zarządzaniem nieruchomościami, u developerów, w instytucjach związane z katastrem, spółdzielniach, zakładach komunalnych, jednostkach publicznych czy w bankowości hipotecznej. Studia magisterskie na tej specjalności są otwarte także dla absolwentów innych kierunków z grupy nauk ekonomicznych i spoza niej. Ukończenie specjalności Zarządzanie nieruchomościami w znacznym stopniu ułatwia starania o uzyskanie licencji w trzech zawodach wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami: rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Specjalność: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań

Absolwent specjalności Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności pozwalające zarządzać projektami badawczo-rozwojowymi (B+R). Jest przede wszystkim wyposażony w kompetencje menedżerskie w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami, w szczególności w zakresie projektów badawczych o charakterze międzynarodowym. Posiada też umiejętności rozwijania współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami. Przygotowuje kompletne wnioski projektowe uwzględniając przy tym specyfikę projektów badawczych w kwestiach takich jak planowanie, finansowanie, budowanie zespołu badawczego i relacji w zespole, komunikacja, realizacja i zamknięcie projektu badawczego, ale też innych aspektów, takich jak komercjalizacja wyników badań naukowych, marketing usług badawczych czy prawne aspekty realizacji projektu. Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalizacji zarządzania projektami w jednostkach naukowych i istniejących potrzeb w tym zakresie, zna funkcjonowanie biur wspierania badań. Dzięki temu jest w stanie skutecznie wpływać na poprawę efektywności projektów badawczych i rozwój kultury i dojrzałości projektowej jednostek naukowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych uczelni, placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostkach badawczo-rozwojowych, międzynarodowych instytutach naukowych, podmiotach działających na rzecz nauki oraz we wszystkich innych instytucjach, które prowadzą szeroko rozumiane prace badawczo-rozwojowe. Absolwent jest przygotowany do egzaminów i zdobycia certyfikatów IPMA.