Field of study: LOGISTICS

Studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalność:  Zarządzanie łańcuchami dostaw

Absolwent specjalności Zarządzanie łańcuchami dostaw posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, organizowania transportu, doboru środków transportowych zarówno w rozumieniu transportu bliskiego jak i dalekiego oraz realizowania zadań logistycznych, transportu i spedycji. Rozumie mechanizmy przepływu materiałów i informacji. Potrafi rozwiązywać problemy logistyczne i transportowe w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej, zaplanować i zarządzać łańcuchami dostaw. Wykazuje się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania infrastrukturą i procesami transportowymi, przeładunkowymi i logistycznymi oraz zarządzania spedycją i kierowania firmami i działami logistycznymi i transportowymi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach gospodarczych, firmach i przedsiębiorstwach na stanowiskach operacyjnych, w międzynarodowych i krajowych przedsię¬biorstwach produkcyjnych, w instytucjach odpowiedzialnych za transport i komunikację publiczną oraz w centrach zarządzania kryzysowego na stanowiskach kierowni¬czych, jako specjalista ds. logistyki.

Specjalność: Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji 

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne dotyczące  nowoczesnych systemów  logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu. Ponadto absolwent studiów posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami zarządzania systemowego. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową, finansową w przedsiębiordstwach handlowych i dystrybucyjnych.
Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna, w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjno – transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętym handlem i dystrybucją, w tym także u operatorów logistycznych.
Specjalność: Zarządzanie informacją logistyczną

Absolwent specjalności Zarządzanie informacją logistyczną posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne do profesjonalnego zarządzania informacją logistyczną w różnego typu przedsiębiorstwach oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna. Absolwent przyswaja sobie niezbędne podstawy z zakresu systemów i technologii informacyjnej. Poznaje sposoby gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji logistycznej i wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Absolwent zapoznawany jest z nowoczesnymi koncepcjami organizacji procesów logistycznych w tym e-commerce, outsourcingu i automatyzacji procesów logistycznych. Potrafi także wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie i obsługę  tych procesów również w obszarze e-gospodarki. Celem kształcenia jest pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości w tworzeniu i zarządzaniu przedsięwzięciami logistycznymi.