The direction Finance and Accounting combines the features and requirements of today’s financiers who should have basic knowledge in economics, law, finance, accounting, management and organization as well as information technology. Finance and Accounting direction trains specialists in the field of finance, accounting in accordance with international standards, the essence of the functioning of financial institutions, analyzes of economic and financial phenomena.

Program studiów jest skomponowany z bloku zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz z grupy przedmiotów kierunkowych. Na drugim stopniu kształcenia omawiane zagadnienia dotyczą zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki pieniężnej, zarządzania instytucjami kredytowymi, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania portfelem inwestycyjnym, standardów sprawozdawczości finansowej, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ryzyka na rynku finansowym i globalnym.

Absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.

Przedmioty realizowane w ramach studiów drugiego stopnia na tym kierunku mają umożliwić absolwentom zrozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, przygotować ich do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.

Proces kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość powinien wykształcić w absolwentach umiejętność przeprowadzania analizy finansowej oraz fundamentalnej i wyciągania z nich właściwych wniosków. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych, a także do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Złożoność problematyki z danego zakresu powoduje, że na kierunku Finanse i rachunkowość proponuje się kształcenie w ramach 4 specjalności, które umożliwiają dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb zawodowych i zainteresowań studentów. Wyselekcjonowane specjalności obejmują:

–        finanse i bankowość,
–        rachunkowość,
–        analityk finansowy
–        nowe usługi biznesowe

Kształcenie na specjalności Finanse i bankowość skupione jest na zaawansowanej problematyce związanej z funkcjonowaniem i zarządzaniem finansowym organizacjami, zarządzaniem aktywami i pasywami banku, ryzykiem kredytowym, budżetowaniem jednostek samorządu terytorialnego, strategiami finansowania, wyceny i fuzji przedsiębiorstw.Specjalność Rachunkowość umożliwia poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej, zaawansowanego rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Zaawansowana wiedza dotyczy zakresu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w ramach takich przedmiotów jak: rewizja finansowa, rachunkowość w procesach globalizacji, rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto na specjalności uwzględnia się zagadnienia podejmowania decyzji w aspekcie prawa podatkowego i wieloaspektowego zarządzania kosztami.

W ramach specjalności Analityk finansowy student zdobywa praktyczne kompetencje z zakresu finansów jednostek gospodarczych. Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu analizy fundamentalnej, inżynierii finansowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz tworzenia biznesplanów przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto, dostarcza niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem i przy wyborze metod zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami tego ryzyka. W szczególności kształcenie na specjalności Analityk finansowy obejmuje metodologię wyceny wybranych instrumentów będących przedmiotem obrotu na rynku finansowym, techniki pomiaru dochodu oraz ryzyka inwestycyjnego, jak również zagadnienia z obszaru zarządzania portfelem inwestycyjnym. Przekazywana w procesie kształcenia wiedza z zakresu modeli rynków finansowych w połączeniu z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych pakietów komputerowych do analizy danych pochodzących z poszczególnych segmentów rynku finansowego wyposaży przyszłych absolwentów specjalności Analityk finansowy w narzędzia wspomagające decyzje inwestycyjne na rynku finansowym. W tym aspekcie rozważa się również problematykę zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych segmentów rynku finansowego.

Specjalność „Nowe usługi biznesowe” jest kierowana do studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu rachunkowości, w tym zaawansowanej rachunkowości finansowej i zaawansowanej rachunkowości skomputeryzowanej jak również wykorzystaniem systemów informatycznych wspierających działania związane z zarządzaniem finansami i rachunkowością w jednostkach gospodarczych. Ponadto w ramach specjalności „Nowe usługi biznesowe” prowadzony będzie lektorat z języka obcego (hiszpański, niemiecki). Kluczowe umiejętności absolwenta tej specjalności będą związane z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP, a w szczególności modułów dedykowanych finansom i rachunkowości. Studenci pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania rachunkowości w procesie kierowania przedsiębiorstwem oraz instytucjami finansowymi, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawa bilansowego, ze szczególnym ukierunkowaniem na centra usług finansowych.

Specjalność „Inwestycje i nieruchomości” jest ofertą skierowaną do tych osób, które zamierzają rozwijać się zawodowo:
– w sektorze inwestycyjnym,
– w sektorze bankowości,
– w obszarze wszelkich usług finansowych związanych z sektorem nieruchomości,
– współpracując z branżą deweloperską, spółdzielniami mieszkaniowymi,
– jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
– jako zarządcy nieruchomości.

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność: Finanse i bankowość
Budżetowanie jednostek samorządu terytorialnego
Strategie finansowe przedsiębiorstw
Zarządzanie aktywami i pasywami banków
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Fuzje i wycena przedsiębiorstw
Finansowanie korporacji

Specjalność: Rachunkowość
Rewizja finansowa
Decyzje podatkowe w przedsiębiorstwie
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Rachunkowość instytucji finansowych
Zaawansowana rachunkowość skomputeryzowan
Zaawansowana sprawozdawczość finansowa

Specjalność: Analityk finansowy
Analiza fundamentalna
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Kalkulacja zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
Inżynieria finansowa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Biznesplan.
Teoria optymalizacji i gry decyzyjne

Specjalność: Nowe usługi biznesowe
Podstawy pracy z systemem SAP
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Lektorat z języka obcego (hiszpański, niemiecki)
Finanse i Rachunkowość z systemem SAP
Zaawansowana rachunkowość skomputeryzowana
Lektorat z języka obcego (hiszpański, niemiecki)

Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 
Techniczne aspekty nieruchomości
Analiza rynku nieruchomości
Zarządzanie inwestycjami
Organizacja zarządzania nieruchomościami
Ocena efektywności inwestycji
Zarządzanie ryzykiem