Graduates of Tourism and Recreation at the Faculty of Management at Częstochowa University of Technology have general knowledge of social sciences, natural sciences, medical sciences, health sciences and physical education sciences.

Nauka w ramach wykładów i ćwiczeń oraz odbywane praktyki na specjalnościach:

• Rekreacja prozdrowotna, 

• Organizacja turystyki pielgrzymkowej,

• Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 

pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: 

 – kreowania kultury zdrowia i wypoczynku oraz czasu przeznaczonego na wypoczynek,

– rekreacji ruchowej, 

– kompleksowej obsługi grup turystycznych (wyjazdów zbiorowych takich jak wycieczki szkolne, pielgrzymki czy grupowe wyjazdy okolicznościowe), 

– projektowania i organizowania imprez turystycznych (sportowych i rekreacyjnych), 

– pilotażu i przewodnictwa,

– turystyki do ośrodków kultu religijnego,

– tworzenia atrakcyjnej oferty produktów i usług turystycznych,

– inwestycji w ruchu pielgrzymkowym,

– obsługi klienta,  

– kalkulacji cen, 

– obsługi systemów informatycznych w turystyce i rekreacji,

– wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu. 

W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci są przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć z zakresu turystyki i rekreacji takich jak:

• prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

• zarządzania obsługą ruchu turystycznego,

• opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,

• przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,

• działań promocyjnych i marketingowych,

• organizowania wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,

• nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym.

Absolwenci mają kwalifikacje przygotowujące do pracy w:

• biurach podróży,

• hotelarstwie,

• centrach rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,

• gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,

• administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich działalności w zakresie turystyki i rekreacji,

• branżach i usługach pokrewnych turystyce i rekreacji,

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata.

Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.