First-cycle studies. Direction – Spatial Management

Sylwetka absolwenta 

Zgodnie z założonym profilem kierunku Gospodarka przestrzenna zagadnienia realizowane w ramach przedmiotów kierunkowych w sposób szczególny oscylują wokół tematyki rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego, która to tematyka odnosi się do celów, kierunków i sposobów działania w warunkach permanentnych zmian o rozmaitym charakterze, sile i zasięgu. Uwarunkowania planowania rozwoju wynikają z diagnozy istniejącego stanu w ujęciu posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych analizowanego obszaru, która pozwala ujawnić podstawowe problemy dotychczasowego rozwoju oraz szanse i zagrożenia wpływające na przyszły rozwój. Budowanie strategii działania w wymiarze lokalnym bądź też regionalnym następuje również w oparciu o proces planowania przyszłego rozwoju określany przez różnorodne podmioty szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Podmioty te, przy wsparciu lokalnych, regionalnych i centralnych organów politycznych, społecznych i zawodowych, winny współdziałać ze sobą na wszystkich poziomach w celu kreowania spójnych  planów rozwoju.

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest dostarczenie studentom zintegrowanej wiedzy ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej z zakresu uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni oraz gospodarowania przestrzenią a także wykształcenie umiejętności w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno – gospodarczego, w szczególności zaś:

 • konstruowania strategii rozwoju, planowania rozwoju, sporządzania programów rewitalizacji dotyczących obszarów miast, gmin i regionów oraz ewaluacji wdrażanych projektów, w tym strategii krajowych oraz międzynarodowych;
 • kształtowania środowiska przestrzennego według zasad sztuki planistycznej w zgodzie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi oraz możliwościami technicznymi (z uwzględnieniem konieczności zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego);
 • opracowywania dokumentów planistycznych oraz przygotowywania analiz przestrzennych wykorzystywanych dla celów gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • znajomości przepisów unijnych i polskich związanych z problematyką gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a także umiejętnością ich zastosowania w praktyce;
 • podejmowania inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju i planowania rozwoju w oparciu o posiadane zasoby i potencjał;
 • kompleksowego (zintegrowanego) podejścia do problematyki związanej z zachowaniem i odbudową (programy rewitalizacji) walorów danego obszaru podwyższających jego konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami, gruntami oraz lokalizacji inwestycji;
 • analizy uwarunkowań planowania i gospodarowania infrastrukturą techniczną, logistyczno-transportową oraz planowania rozwoju usług publicznych;
 • projektowania działań mających na celu ochronę środowiska, z uwzględnieniem opracowywania dokumentacji dotyczącej szacowania zasobów i diagnozy stanu środowiska przyrodniczego a także wpływu podejmowanych inwestycji na jego postać;
 • kooperowania ze specjalistami dziedzin komplementarnych oraz podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym także euroregionów) i ponadregionalnym (współpraca na poziomie krajów UE).

Specjalność: Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

Absolwent specjalności Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych na kierunku Gospodarka przestrzenna nabywa kompetencje:

 • w zakresie konstruowania planów i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • współdziałania z różnymi jednostkami i instytucjami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju miast, gmin i regionów;
 • w zakresie uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego związanej z rewitalizacją społeczną obszarów zdegradowanych;
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowywanie ofert inwestycyjnych, planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i zarządzania przestrzenią w ramach projektowania rozwoju miast;
 • uczestnictwa w tworzeniu koncepcji dotyczących zarządzania innowacyjnością gmin, miast i regionów;
 • tworzenia kampanii promocyjnych produktów terytorialnych: turystycznych, inwestycyjnych, mieszkaniowych, socjalnych, handlowo-usługowych, oświatowo-kulturalnych, targowo-wystawienniczych, rekreacyjno-sportowych i publicznych.

Absolwent specjalności Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych na kierunku Gospodarka przestrzenna posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego;
 • biurach i firmach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • firmach konsultingowych i doradczych;
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości,
 • organizacjach otoczenia biznesu.

Absolwent ma być w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: Równowaga przestrzenna i ekoturystyka

Studenci specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym (miasto, gmina, powiat, województwo). Specjalność Równowaga przestrzenna i ekoturystyka umożliwia studentom zdobywanie wiedzy w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów zurbanizowanych, obszarów wiejskich oraz otwartych zasobów środowiska naturalnego.

Obszarem kształcenia na specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka są zagadnienia turystyki ekologicznej, integrującej ochronę dziedzictwa kulturowego ze zrównoważonym wykorzystywaniem walorów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych regionów. Jednym z praktycznych walorów kształcenia na specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka jest ukierunkowanie na zrównoważony rozwój krajobrazu społecznego, kulturowego, gospodarczego i przyrodniczego subregionu północnego Województwa Śląskiego oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Specjalność Równowaga przestrzenna i ekoturystyka rozwijana będzie w oparciu o współpracę ze środowiskiem administracyjnym, gospodarczym oraz społecznym na poziomie miasta, wspólnot lokalnych oraz środowisk regionalnych, co tworzyć ma warunki do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy.

Absolwent specjalności Równowaga przestrzenna i ekoturystyka – kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:

 • podmiotach gospodarczych związanych z szeroko pojętą branżą turystyczną, urbanistyczną, kulturalną, agrobiznesem oraz firmami konsultingowymi i doradczymi.
 • organizacjach samorządowych, związkach gmin, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym rozwoju obszarów turystycznych, aktywizacją obszarów wiejskich i zurbanizowanych.
 • własnej firmie –  absolwent specjalności posiada wiedzę potrzebną do skutecznej realizacja własnego przedsięwzięcia biznesowego.

Specjalność: Zarządzanie energią i środowiskiem

Kształcenie na specjalności „Zarządzanie energią i środowiskiem”  – kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania energią i środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego jak również w organizacjach gospodarczych. W sposób merytoryczny i praktyczny przygotowuje specjalistów, w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, w tym planowania, optymalizacji i bilansowania potrzeb energetycznych, projektowania systemów energetycznych w podmiotach samorządowych i gospodarczych, np. w: jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługodawczych czy w jednostkach służby zdrowia. W programie nauczania  uwzględniono problematykę: energetyki prosumenckiej,  zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem infrastruktury zeroenergetycznej, synergetyki, decentralizacji regionalnych rynków energii w oparciu o hybrydowe odnawialne i rozproszone technologie energetyczne oraz aspektów prawnych dotyczących regionalnej polityki energetycznej i środowiska przyrodniczego.

Absolwent specjalności „Zarządzanie energią i środowiskiem”  – kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji samorządowej, rządowej, agencjach rozwoju regionalnego jak również przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w zakresie planowania i bilansowania potrzeb energetycznych oraz projektowania, implementacji i monitoringu odnawialnych i rozproszonych systemów energetycznych.
 • biurach i firmach projektowych, konsultingowych i doradczych – przygotowujących  opracowania, dokumenty planistyczne w zakresie: planowania i bilansowania energetycznego, projektów architektonicznych w zakresie budownictwa zeroenergetycznego jak również audytów energetycznych.
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej w zakresie planowania potrzeb energetycznych w świetle regionalnych uwarunkowań społecznych, geograficznych i przyrodniczych.