Fields of study: Public health – first cycle studies

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie publiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 lipca 2007 roku „posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie:
? rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
? rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
? realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
? komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych
o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
? realizowania programów epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
? komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych
o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
? realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
? wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
? gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania
z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją
i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.”

Precyzując, absolwenci zdrowia publicznego są przygotowani do pracy w: instytucjach publicznych (rządowych, samorządowych), fundacjach, przedsiębiorstwach, do własnej działalności gospodarczej
i eksperckiej. Mogą pracować w strukturach zajmujących się:
? edukacją zdrowotną (w mediach, marketingu, reklamie) oraz promocją zdrowia i profilaktyką w różnorodnych środowiskach (zakładach pracy, gminach, szkołach, szpitalach) i grupach ryzyka (np. wśród młodzieży, osób uzależnionych),
? zapewnieniem opieki i wsparcia osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, przewlekle chorym, osamotnionym,
w wieku podeszłym, a także ich rodzinom i opiekunom,
? zarządzaniem w systemie zdrowia publicznego (zakłady opieki zdrowotnej, biura polityki zdrowotnej w urzędach administracji publicznej),
? budowaniem i wdrażaniem projektów (międzynarodowych, krajowych, lokalnych, środowiskowych) służących rozwiązywaniu problemów zdrowotnych społeczności,
? prowadzeniem badań naukowych, analiz oraz nauczaniem i doradzaniem w dziedzinie zdrowia publicznego,
? prowadzeniem działalności publicystycznej związanej ze zdrowiem.

Studia stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie)

Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)

Specjalności:
? promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna,
? zarządzanie w ochronie zdrowia.
Specjalność: Promocja zdrowia , rekreacja i odnowa biologiczna
Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski
i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
z zakresu nauk społecznych i medycznych.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:
? rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
? rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
? realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
? gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
? realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
? wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej, rekreacji i odnowy biologicznej;
Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją
i ochroną zdrowia jak również z rekreacją i odnowa biologiczną w instytucjach samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną, odnową biologiczną i promocją zdrowia.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski
i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
z zakresu nauk społecznych i medycznych.

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe:
? identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości;
? rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich;
? planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych;
? merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi;
? zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym;
? organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej;
? gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia;
Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną
i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach II stopnia.