FIELD OF PHILOLOGY, SPECIALTY LANGUAGE OF BUSINESS ENGLISH
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci Filologii posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie języka angielskiego, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Doskonała znajomość języka angielskiego wsparta jest praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii, handlu oraz zarządzania. Takie połączenie umiejętności językowych z kompetencjami w dziedzinie szeroko pojętego biznesu zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza.
Absolwenci mogą także podejmować pracę w charakterze rzeczników prasowych, kierowników sekretariatów międzynarodowych w dużych przedsiębiorstwach i koncernach albo też specjalistów w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy też referentów do spraw Public Relations. Studia dają zatem rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie.
DLACZEGO „FILOLOGIA” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA?
Studia filologiczne na Wydziale Zarządzania dają unikalną możliwość łączenia studiów filologicznych ze studiami z zakresu zarządzania. Będąc studentem filologii na naszym Wydziale można dodatkowo rozpocząć studia na innym kierunku i tym samym połączyć wysokie kompetencje językowe z kompetencjami w danej dziedzinie. Tego typu łączone umiejętności są w dalszym ciągu rzadkością, a osoby które je mają, stają się niezwykle atrakcyjne na rynku pracy. Powszechnie bowiem wiadomo, że sama znajomość języka obcego nie jest wystarczająca w poszukiwaniu pracy. Jest to zatem oferta dla wszystkich, dla których studiowanie samej filologii lub jedynie nauk o zarządzaniu to za mało.
KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA PCZ
Wybierając studia filologiczne licencjackie na Wydziale Zarządzania nie jest się skazanym na poszukiwanie po ich ukończeniu uczelni, w której można byłoby ukończyć studia magisterskie. Osoby, które zdecydują się na studia filologiczne na naszym Wydziale, mogą uzyskać tytuł zawodowy magistra podejmując uzupełniające studia magisterskie II stopnia na kierunku Zarządzanie lub stworzonym specjalnie z myślą o Absolwentach Filologii kierunku Management, gdzie zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA – INNE MOŻLIWOŚCI

 

Ponadto program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich można ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego).
CZEGO BĘDĘ SIĘ UCZYĆ NA TYCH STUDIACH?
Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące wprowadzenie do nauk ekonomicznych i prawnych. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza.
Studia licencjackie ze specjalnością „Język biznesu” mają charakter interdyscyplinarny, gdyż ich absolwent zyskuje nie tylko doskonałą znajomość języka angielskiego, podstawową znajomość drugiego języka obcego, lecz także opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.
Rodzaj oraz czas trwania studiów: studia stacjonarne, 6 semestrów
Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.
Przedmioty realizowane na kierunku FILOLOGIA, specjalność język biznesu angielski: 
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Ogólna ilość godzin wynosi 150 godzin dydaktycznych. Składają się na nią następujące przedmioty:
 • historia filozofii, obejmująca podstawowy kurs historii jednej z najważniejszych dziedzin nauki. Studenci poznają szkoły i idee filozoficzne, które ukształtowały współczesną cywilizację i wpłynęły na rozwój innych dziedzin nauki. Przedmiot kończy się zaliczeniem.
 • technologia informacyjna, to przedmiot niezwykle praktyczny i ważny dla opanowania współczesnych, powszechnie stosowanych technik informacji przekazu, w tym posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji;
 • język łaciński – skrócony lektorat tego języka niezbędny jest filologom, historykom, prawnikom. Studenci poznają podstawowe zasady gramatyki, stanowiące punkt wyjścia dla współczesnych systemów językowych.
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Dla studenta języka biznesu najważniejszy jest język obcy, toteż w grupie tej znalazły się przedmioty, skupione w dwóch grupach:
Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA)
Skupia się ona na przedmiotach obejmujących leksykę języka angielskiego, jego gramatykę praktyczną, a także na ćwiczeniach, których celem jest uzyskanie jak największej sprawności w zakresie mówienia, czytania i pisania w języku angielskim – toteż praktyczna nauka języka obejmuje takie podgrupy przedmiotów, jak „rozumienie ze słuchu”, „konwersacja”. Uczestnictwo w nich zapewnia studentom stałe poszerzanie zakresu leksykalnego, umiejętność biegłego posługiwania się obcym językiem w mowie i w piśmie, ułatwiająca nie tylko komunikację, lecz także zdolność tworzenia tekstów związanych z szeroko pojętym biznesem.
Przedmiot ten obejmuje cztery podstawowe grupy:
 • Kurs zintegrowany/Integrated Skills 
 • Pisanie/Writing 
 • Słuchanie/Listening 
 • Konwersacje/Speaking
Przedmiot Konweracje/Speaking zawsze kończy się egzaminem, odbywanym w obecności komisji, składającej się z wykładowców prowadzących te zajęcia.
Praktyczna nauka języka niemieckiego – lektorat profilowany
Przedmiot ten ma podobną systematykę, co PNJA, jednakże nie dzieli się na cztery grupy tematyczne, a skupia się przede wszystkim na kształtowaniu zintegrowanych umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Kończy się ona także egzaminem, prowadzonym przez wykładowcę przedmiotu.
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Te przedmioty obejmują zestaw dyscyplin filologicznych, ekonomicznych i prawnych, których opanowanie ma przygotować absolwenta kierunku do sprawnej pracy w przedsiębiorstwie lub innym podmiocie gospodarczym.
Grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje następujące zajęcia filologiczne (lingwistyczne):
 • wstęp do językoznawstwa, obejmujący podstawowe wiadomości z zakresu lingwistyki, z uwzględnieniem najistotniejszych aspektów lingwistyki stosowanej;
 • gramatykę opisową języka angielskiego, umożliwiającą swobodne posługiwanie się kategoriami gramatycznymi, składnią i stylem tego języka, ale także opanowanie podstawowych kategorii teoretycznych języka;
 • gramatykę kontrastywną, stanowiącą istotny element w opanowaniu systemu językowego w ujęciu porównawczym;
 • fonetykę języka angielskiego, której studiowanie umożliwi opanowanie prawidłowej wymowy języka angielskiego i jego odmian terytorialnych;
 • język biznesu, obejmujący słownictwo specjalistyczne z zakresu ekonomii, zarządzania, a częściowo także i prawa, ale także sposoby redagowania pism i dokumentów z zakresu gospodarki, handlu i prawa;
 • wiedza o krajach anglojęzycznych to przedmiot zawsze cieszący się wielkim powodzeniem wśród studentów – na tych zajęciach nabywamy praktycznej wiedzy o realiach życia w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, co pomoże nam zrozumieć kulturę biznesu, systemy administracji państwowej i terytorialnej, sądownictwo, kulturę społeczną w tych krajach. Tego rodzaju wiadomości są niezbędne dla przyszłych absolwentów „języka biznesu”.
 • teoria przekładu i języków specjalistycznych, kurs ma na celu zapoznanie studentów z historią oraz współczesnością przekładoznawstwa jako dyscypliny naukowej oraz jako działalności zawodowej. Oprócz zagadnień związanych z różnymi teoriami przekładu, omówione zostaną także różne rodzaje tłumaczeń (pisemne specjalistyczne, pisemne ogólne, ustne symultaniczne, ustne konsekutywne, przysięgłe), a także inne problemy pragmatyki tłumaczenia. Dodatkowo, w czasie wykładów studenci zapoznają się z językami specjalistycznymi jako odmianami języków ogólnych, ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu.
 • translatoryka praktyczna, w ramach tego przedmiotu studenci nabywają praktyczne umiejętności tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski tekstów ogólnych oraz specjalistycznych – biznesowych takich, jak umowy spółki, umowy o pracę, misja i strategia rozwoju, korespondencja handlową, sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe czy przewozowe.
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE
Należą do nich zarówno przedmioty związane z językiem biznesu, jak i dyscypliny fakultatywne, których opanowanie znacznie poszerza wiedzę w zakresie lingwistyki praktycznej w kontekście ekonomicznym i gospodarczym.
Rejestr przedmiotów obejmuje:
 • korespondencję handlową w języku angielskim, gdzie student praktycznie opanuje najważniejsze wzory i rodzaje pism urzędowych, firmowych, a także nauczy się jak takie pisma samodzielnie redagować;
 • mikroekonomię i makroekonomię – przedmioty obejmujące elementarną wiedzą ekonomiczną;
 • organizację i technikę pracy biurowej, pozostający w ścisłym związku z korespondencją handlową, gdyż jej zakres obejmuje nie tylko podstawowe i niezbędne wiadomości z zakresu technik redakcyjnych, obiegu dokumentów, lecz także uwzględnia specyfikę tych technik, która w krajach angielskojęzycznych ma własną specyfikę, znacznie różniącą się od standardów polskich;
 • elementy prawa handlowego i administracyjnego, stanowiące wprowadzenie do prawa gospodarczego, znajomość powyższych podstaw prawa jest wprost niezbędna dla absolwentów „języka biznesu”;
 • wprowadzenie do biznesu, będące praktycznym uzupełnieniem obu powyższych przedmiotów, dające możliwość opanowania najważniejszych kategorii praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania firmą gospodarczą;
 • etyka biznesu nawiązuje do makro- i mikroekonomii oraz wprowadzenia do biznesu, dając nie tylko praktyczną wiedzę w zakresie biznesowego „savoir-vivre’u”, lecz także informując o prawnych i pozaprawnych kanonach regulujących poprawne prowadzenie biznesu;
 • elementy prawa (prawo handlowe i administracyjne), podobnie jak wyżej wymienione przedmioty ekonomiczne, mają charakter przygotowawczy, dając studentom nie tylko podstawową wiedzą prawniczą, ale także ucząc ich trudnej sztuki czytania i właściwej interpretacji wszelkiego rodzaju aktów prawnych;
 • wprowadzenie do biznesu, obejmujące podstawy pragmatyki gospodarczej i handlowej;
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. dające elementarną wiedzę na temat organizacji i administrowania w podmiotach gospodarczych, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i spółek prawa handlowego;
 • problemy współpracy gospodarczej w UE, dające podstawową wiedzę w zakresie kooperacji podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej;
 • programy i fundusze UE, przedmiot zawierający elementy podstawowej wiedzy w zakresie funduszy i programów, realizowanych w Unii, ale także praktyczne umiejętności sporządzania wniosków i aplikacji funduszowych;
 • globalizację gospodarczą – zawierającą elementy wiedzy o marketingu globalnym, rynkach międzynarodowych oraz organizacjach światowych i europejskich (jak np. EFTA; NAFTA, GATT i inne);
PRAKTYKA ZAWODOWA
Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa – praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe – małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie.