Field of study: Management and production engineering – first cycle studies

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu w transporcie i towaroznawstwie. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania przedsiębiorstwami transportu i towaroznawstwa; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi w transporcie i towaroznawstwie; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii transportu i towaroznawstwa.

Absolwent poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii transportu i towaroznawstwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią transportu i towaroznawstwem; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią transportu i towaroznawstwem: jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

SPECJALNOŚCI

Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

Absolwent specjalności „Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle” uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych i procesów innowacyjnych, w których wiedza i umiejętności inżynierskie są niezbędne. Student w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie: projektowania i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach, procesie projektowania i testowania nowych produktów, transferu technologii, zrównoważonego rozwoju, zarządzania łańcuchami dostaw, restrukturyzacji technicznej i technologicznej przedsiębiorstw, analizy techniczno-ekonomicznej oraz zastosowania technik komputerowych w logistyce.

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w działach przedsiębiorstw zajmujących się zadaniami logistycznymi, w szczególności transportem, magazynowaniem, zaopatrzeniem i organizacją dystrybucji. Absolwenci będą przygotowani do kierowania procesami projektowania i wdrażania innowacji, kierowania transferem technologii zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz do przygotowania i prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych oraz procesów restrukturyzacji technicznej.

Absolwenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi informatycznych do wspomagania procesów zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw, zastosowania instrumentów i narzędzi analizy techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw, zastosowania instrumentów oceny technologii pod względem rynkowych, ekonomicznym i ekologicznym oraz planowania i harmonogramowania procesów restrukturyzacji technicznej.

Zarządzanie rozwojem i konsulting

Absolwent specjalności „Zarządzanie rozwojem i konsulting” jest przygotowany do pracy na wyższych szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz instytucjach budżetowych i samorządowych. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie sterowania zasobami materialnymi i kapitałem i zarządzania personelem, prowadzenia procesów rozwojowych produktów i organizacji oraz tworzenie i prowadzenia działalności podmiotów konsultingowych i doradczych. W szczególności jest przystosowany do projektowania, wdrażania i sterowania procesami badawczymi i projektami rozwojowymi w zakresie wyrobów, usług, technologii. Absolwent po ukończeniu tej specjalności może otworzyć firmę doradczą lub konsultingową i świadczyć usługi dla przedsiębiorstw oraz instytucji. Jest cennym pracownikiem dla banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych oraz decydentów różnych szczebli jako ekspert oceny projektów innowacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Ukończenie specjalności przygotowuje absolwenta do kontynuacji studiów na II poziomie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz na innych kierunkach związanych z zarządzaniem, towaroznawstwem oraz na kierunkach inżynieryjnych.

Zarządzanie produkcją i jakością

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w wybranym zakresie Inżynierii Produkcji. Uzyskuje praktyczne umiejętności z zakresu projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz zarządzania jakością. W projektowaniu wykorzystuje techniki wspomagania komputerowego i uwzględnia nowoczesne materiały inżynierskie. Posiada wiadomości z zakresu wykorzystywania urządzeń transportowych w przedsiębiorstwie. Dysponuje dużą wiedzą i posiada umiejętności z zakresu projektowania systemów produkcyjnych w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją (Lean Production). W ramach realizowanego programu dydaktycznego absolwent otrzymuje wszechstronne wiadomości z zakresu metod i instrumentów zarządzania jakością, systemu Poka-Yoke, znajomości norm ISO grupy 9000, 14001 i 18001. Absolwenci są przygotowani do realizacji prac z zakresu zarządzania jakością, projektowania systemów produkcyjnych, a także systemów informatycznych wspomagających sterowanie produkcją. Ponadto absolwenci zdobywają umiejętności praktycznego wykorzystania metody ABC technologii, metody SMED, wdrożenia i zastosowania kompleksowego utrzymania maszyn (TPM), oceny wykorzystania i efektywności maszyn w oparciu o czasy i współczynniki TPM oraz PAMCO. Wiedza specjalistów, absolwentów kierunku studiów „zarządzanie jakością i produkcją” bazuje na interdyscyplinarnej wiedzy, która daje możliwość łatwej adoptacji do różnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Jest przygotowany do pracy w zakresie zarządzania przez jakość, zarządzania bezpieczeństwem pracy a także w zakresie projektowania wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów inżynierskich, technik wytwarzania, systemów produkcyjnych, systemów informatycznych wspomagających sterowanie produkcją. oraz nowoczesnych systemów produkcyjnych/usługowych.

Absolwenci specjalności „Zarządzanie produkcją i jakością” są kreatywni i wykazują dużą adaptacyjność na rynku pracy, z powodzeniem mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych w takich dziedzinach działalności jak: zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, eksploatacja systemów produkcyjnych, marketing przemysłowy, zarządzanie przedsięwzięciami, projektowanie rozwoju, doradztwo techniczno-ekonomiczne oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w dużych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. Profil przygotowania umożliwia absolwentowi w jego przyszłej pracy zawodowej łączenie funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych nie tylko w sferze działalności kierowniczej, wytwórczej ale również projektowej, eksploatacyjnej czy marketingowej. Absolwent jest pełnowartościowym partnerem inżynierów o wąskich specjalnościach technicznych.

Informatyka w zarządzaniu

Absolwent specjalności „Informatyka w zarządzaniu” na studiach I stopnia otrzymuje teoretyczne
i praktyczne umiejętności projektowania oraz użytkowania systemów informatycznych. Zna zasady tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów informacyjnych i urządzeń, stosowanych w inżynierii produkcji. Zna i umie posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym sterowanie produkcją na poziomie planowania oraz realizacji wytwarzania produktu. Zna podstawowe struktury baz danych, języki zapytań oraz wybrane środowiska bazodanowe. Umie projektować bazy danych i je tworzyć. Potrafi korzystać z baz danych. Jest w pełni predysponowany do współdziałania we wdrażaniu w zakładach przemysłowych nowoczesnych technik informatycznych opartych na światowych standardach (m.in. systemów klasy MRP/ERP i systemów klasy CAx) oraz sprawnego poruszania się w rozproszonych systemach informacji (Internet, Intranet, Extranet). Absolwent jest przygotowany do korzystania z nowoczesnych technik i technologii multimedialnych. Potrafi konfigurować i używać klientów poczty elektronicznej, klientów serwerów FTP oraz programowe systemy wideokonferencyjne. Potrafi zbudować i umieścić w sieci Internet własną witrynę WWW. Zna elementarne metody przetwarzania danych. Potrafi przy ich pomocy dokonywać analiz wyników pomiarowych, a ich rezultaty przedstawić w formie graficznej.

Absolwenci specjalności „informatyka w zarządzaniu” studiów I stopnia są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy i mogą być zatrudnieni z dużym powodzeniem na kierowniczych stanowiskach w zakładach o różnym profilu, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pracować w instytucjach publicznych i jednostkach administracji państwowej i terenowej.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwent specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod analizy i oceny ryzyka zawodowego, technicznych środków bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa użytkowania maszyn, urządzeń i instalacji procesowych oraz projektowania i auditowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznawania zagrożeń w miejscu pracy, szacowania ryzyka zawodowego i doboru metod jego oceny, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych, doboru środków ochrony osobistej i zbiorowej a także rozpoznawania zagrożeń i szacowania ryzyka w obszarze użytkowania maszyn, urządzeń i instalacji procesowych. Absolwent uzyskuje ponadto umiejętności i kompetencje niezbędne do zaprojektowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, jak również do przeprowadzenia jego auditu w podstawowym wymiarze. Absolwent poznaje podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system ochrony pracy w Polsce. Absolwent jest przygotowany do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce funkcjonowania małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach przemysłu.

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Kształcenie na specjalności Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie skupione jest na problematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych zorientowanych na wiedzę i zarządzaniem ich podstawowymi zasobami, jakimi są informacja i wiedza. Absolwent specjalności Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie na I stopniu ma wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów z zakresu zarządzania zasobem wiedzy. Definiuje pojęcia związane z wiedzą i jej rodzajami, sposobami jej lokalizowania, pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zachowania. Dostrzega rolę i znaczenie procesu dzielenia się wiedzą z innymi. Wskazuje cele i obszary zarządzania wiedzą. Rozróżnia i opracowuje strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Absolwenci tej specjalności w trakcie studiów nabywają także umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania informacją i wiedzą dedykowanymi dla przedsiębiorstw produkcyjnych.