Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (projekt z dnia 11.10.2018 r.)

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (projekt z

Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć (biuletyn MNiSW z dnia 5.10.2018 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów (Poz. 1861)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Poz. 1838)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Poz. 1818)

Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Projekt z dnia 31.07.2018r.)

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Projekt z dnia 30.07.2018r.)

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzyn. (27.07.2018r.)