The documentation at the faculty level includes:

 • Wydziałowa dokumentacja systemu zapewniania jakości, procedury i instrukcje wydziałowe,
 • dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa, Statut Politechniki Częstochowskiej, Regulamin studiów, Uchwały Senatu, zrządzenia Rektora, Uczelniane założenia dotyczące systemu zapewnienia jakości, Uchwały Rady Wydziału, zarządzenia Dziekana.
 • Pełna dokumentacja systemu dostępna jest u Dziekana Wydziału Zarządzania

Procedury do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • PS-1. Procedura monitorowania standardów kształcenia i KRK
 • PS-2. Procedura ocena procesu kształcenia
 • PS-3. Procedura sprawdzania treści poszczególnych przedmiotów z efektami kształcenia
 • PS-4. Procedura badań ankietowych realizacji procesu dydaktycznego
 • PS-5. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • PS-6. Procedura organizacji i zaliczania praktyk zawodowych
 • PS-7. Procedura – ankietyzowania interesariuszy zewnętrznych pracodawców
 • PS-8. Procedura przechowywania prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, przejściowy oraz projektów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • PS-9. Procedura przygotowania prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • PS-10. Procedura przeciwdziałania zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • PS-11. Procedura przyznawania pomocy materialnej na Wydziale Zarządzania

Politechniki Częstochowskiej

 • PS-12. Procedura przyznawania nagród i wyróżnień
 • PS-13. Procedura upubliczniania informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • PS-14. Procedura przeprowadzenia badań ankietowych dotyczących oceny całego toku studiów
 • PS-15. Procedura oceny i doskonalenia efektów kształcenia
 • PS-16. Procedura weryfikacji zasobów materialnych w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej.
 • PS-17. Procedura weryfikacji poziomu naukowego.
 • PS-18. Procedura polityki finansowej.
 • PS-19. Procedura podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Od roku akademickiego 2013/2014 obowiązują dodatkowo następujące procedury:

 • PS-20. Procedura badania ankietowego oceniającego pracę dziekanatów wszystkich kierunków funkcjonujących na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • PS-21. Procedura zaliczenia roku akademickiego a studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • PS-22. Procedura odbywania praktyki dydaktycznej przez doktoranta na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

PS-23 Procedura przeprowadzenia ankiet dotyczących badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej

PS-24 Procedura przeprowadzenia ankiet dotyczących opinii studentów biorących udział w międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach Programu LPP Erasmus w Politechnice Częstochowskiej

Zgodnie z mocą prawną dokumentów, Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania wprowadził zmiany w procedowaniu w roku akademickim 2017/2018 następujących działań:

 • Uchwała nr 129/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2017: w sprawie procedury ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
 • Zarządzenie nr 87/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2017: w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 86/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10.01.2014 r. w sprawie ankietyzacji oceny pracy dziekanatów. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 • Zarządzenie nr 89/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2017: w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 100/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 3.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzenia ankiety dotyczącej opinii studentów na temat międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach Programu LLP-Erasmus na Politechnice Częstochowskiej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 • Zarządzenie nr 88/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2017: w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Politechnice Częstochowskiej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2018/2019.
 • Zarządzenie nr 90/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2017 r.: w sprawie zmiany w Załączniku do Zarządzenia nr 103/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.05.2014 r. w sprawie zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej efekty kształcenia oraz dokumentacji systemu zapewnienia jakości kształcenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania