As part of its activities, Częstochowa University of Technology consistently and continuously strives to continuously improve the quality of education and to achieve and maintain a leading position on the market of educational services. At the Częstochowa University of Technology, a system for ensuring the quality of education is being implemented.
Jednym z głównych warunków wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania jest realizacja założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. System ten obejmuje cały proces kształcenia studenta na wydziale, odnoszący się do głównych czynników, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość.
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania jest:
• zbieżny z międzynarodowymi standardami określonymi m.in. w Deklaracji Bolońskiej,
• zgodny z założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz typowymi rozwiązaniami stosowanymi w uczelniach Unii Europejskiej,
• zgodny z założeniami systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Częstochowskiej ( Uchwałą Nr 192/2007 Senatu PCz z dnia 21.11.2007 – załącznik nr 1 oraz Uchwałą nr 363/2011/2012 z dnia 28 marca 2012)
• skorelowany z innymi działaniami w obszarze szeroko pojętego kształcenia,
• zharmonizowany z podstawowymi obowiązkami kadry akademickiej oraz osób związanych z zarządzaniem wydziałem, uczelnią i całym procesem kształcenia,
• jawny i przejrzysty w odniesieniu do warunków i sposobów premiowania działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia.
Miejsce systemu w strukturze organizacyjnej Uczelni i Wydziału.

Działanie wydziałowego systemu zapewnienia jakości opiera się na zaangażowaniu w proces kreowania jakości wszystkich uczestników procesu (interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych).

Model funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania.